aktualizováno 16. 3. 2016

Památkově chráněná území a objekty  

aktualizováno 2.3.2016

Památkově chráněná území ve městě Český Krumlov

Systém plošné památkové ochrany zahrnuje na území města Český Krumlov městskou památkovou rezervaci Český Krumlov, která je jako Historické centrum města zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, její ochranné pásmo a městskou památkovou zónu Plešivec, která se  nachází uvnitř ochranného pásma městské památkové rezervace.

Městská památková rezervace Český Krumlov (historické centrum města)

Rozloha v m2         510 350

Rok prohlášení       1963

Obecné znaky památkové rezervace naplňuje tím, že se jedná o významný historický urbanistický celek tvořený velkým množstvím nemovitých kulturních památek, dochovanou historickou uliční sítí a parcelací i archeologickými nálezy, který je dokladem hospodářského, sociálního a kulturního života středověké společnosti. Součástí památkové rezervace jsou i národní kulturní památky zámek Český Krumlov (se zámeckou zahradou) a kostel sv. Víta.
Mapa městské památkové rezervace Český Krumlov

Městská památková zóna Plešivec

Rozloha v m2         564 401

Rok prohlášení       2003

Obecné znaky památkové zóny toto nejrozsáhlejší dochované českokrumlovské historické předměstí, jehož počátky sahají do období pozdního středověku, naplňuje téměř intaktně dochovanou starou komunikační sítí a urbanisticky svébytnou volně rostlou urbanistickou strukturou v prudce svažitém stísněném území.
Mapa městské památkové zóny Plešivec

Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov

Rozloha v m2         9 055 372

Rok prohlášení       1987

Obecné znaky ochranného pásma naplňuje tím, že bylo vymezeno za účelem ochrany kontinuity historických vazeb městské památkové rezervace se širším okolím, ochrany konfigurace terénu a charakteristických pohledů na rezervaci, její siluetu a výhledy z rezervace, s cílem zabránit jejich narušení nevhodnými zásahy.

Mapa ochranného pásma městské památkové rezervace Český Krumlov

Nemovité památkově chráněné objekty na území města Český Krumlov

Počet národních nemovitých kulturních památek: 2

Celkový počet nemovitých kulturních památek (budovy): 365

- v území městské památkové rezervace, tj. v historickém centru města (avšak mimo území národních kulturních památek zámek Český Krumlov a kostel sv. Víta): 267

- v území městské památkové zóny Plešivec: 78

- v území ochranného pásma městské památkové rezervace, mimo území městské památkové zóny: 14  

 Národní kulturní památky

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Rozsáhlý komplex mnoha budov a palácových staveb soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří vznikl postupně na vysokém skalnatém ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a ze severu potok Polečnice. Původně nevelký gotický hrad s věží (dnes tzv. hrádek) založený ve 13. století, byl v průběhu 14. století postupně rozšiřován. Gotická podoba feudálního sídla dosáhla vrcholu v první polovině 15. století dokončením monumentální stavby Horního hradu. Základy dnešní dispozice zámku byly vytvořeny během rozsáhlých renesančních úprav celého komplexu v 16. století. Zámecká věž s monumentální hmotou přilehlého hradního areálu tvoří spolu s dominantou kostela sv. Víta jedinečné panorama středověkého městského organismu. Zámek v Českém Krumlově patří svou vysokou úrovní architektury, kulturní tradicí a rozlohou k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě.

Správa zámku: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice, pracoviště správy Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Státní hrad a zámek Český Krumlov byl vyhlášen národní kulturní památkou nařízením vlády ČSR č. 55 Sb. z 19. 4. 1989.

Informace o zámku Český Krumlov - národní kulturní památce v pasportu památek naleznete zde.

Kostel sv. Víta

Kostel sv. Víta vznikl ve 14. století na ostrožně nad řekou Vltavou jako druhá nejvýznamnější dominanta ve městě. Tato stavba byla vytvořena jako síňové trojlodí s protáhlým pětibokým presbytářem po stranách se sakristiemi a kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého. Při západním průčelí kostela byla postavena věž, jejíž dnešní podoba je pseudogotická z konce 19. století. Velkoryse pojatá síťová klenba parléřovského typu a výzdoba interiéru, na které se podíleli nejlepší místní i přizvaní umělci, řadí kostel k významným architekturám této oblasti. Z hlediska kultury a cestovního ruchu je kostel využíván pouze sporadicky při příležitostných prohlídkách a koncertech, dominantní je  především jeho duchovní funkce.

Provozovatelem je Římskokatolická farnost, prelatura Český Krumlov

Kostel Sv. Víta v Českém Krumlově byl vyhlášen národní kulturní památkou nařízením vlády ČR č. 262 Sb. z 15. 11. 1995.

Informace o kostelu sv. Víta - národní kulturní památce v pasportu památek naleznete zde.

Kulturní památky

Nemovité objekty kulturních památek v Českém Krumlově představují soubor historické architektury v široké škále od rozsáhlých areálů (kláštery č. p. 50, pivovar na Novém městě č. p. 27) až po velké množství měšťanských domů. Jsou dokladem historie města od jeho vzniku ve 13. století v podhradí (Latrán), jeho postupného rozšiřování na protější břeh řeky Vltavy, kde vznikla další část města (dnešní Vnitřní Město) typického kolonizačního půdorysu s kvadratickým náměstím, z něhož vybíhá systém ulic směrem k městským branám. Dominuje zde historický stavební fond z pozdně gotického a renesančního období - původně gotické objekty byly od druhé poloviny 16. století do počátku 17. století významně přestavěny v období renesance společně se zámkem. Ve druhé polovině 16. století se  v Českém Krumlově objevují průčelí domů se sgrafitovou výzdobou. Dokladem rozvoje města v období baroka jsou zejména zámecké a církevní objekty, v dnešním historickém centru se objevuje omezený počet nově upravených fasád měšťanských domů. Svoji poslední slohově jednotnou tvář získalo město v období klasicismu.

Památkový fond za celou Českou republiku, tedy včetně kulturních památek a národních kulturních památek, které se nacházejí na katastrálním území města Český Krumlov, je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Související odkazy 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: