aktualizováno 1. 2. 2017

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017

aktualizováno 17. 3. 2017

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

Cílem programu je prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (město Český Krumlov) se efektivně podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Aktuálně

3. 3. 2017

Komise pro památkovou péči se sešla na prvním jednání v roce 2017 a rozdělila finanční kvótu na příslušný rok 2017 pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov ve výši 1 397.000,- Kč. Pro 1. kolo přidělila 249.000,- Kč, pro 2. kolo byla ponechána částka 1 148.000,- Kč. Uzávěrka příjmu žádostí druhého kola je 28. 4. 2016 (pátek) do 11.00 hodin."

31. 1. 2017

Město Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče oznamuje termín příjmu žádostí v programu do 28. 2. 2017 (úterý) do 14:00 hodin. Pro obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) město Český Krumlov je Ministerstvem kultury ČR přidělena dotační kvóta 1 397.000 Kč. Podle počtu žádostí a podle celkové výše požadovaných finančních prostředků, může město rozdělit celou dotační kvótu v prvním kole a případné druhé kolo v letošním roce nerealizovat. Rozhodnuto bude v měsíci březnu.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Budova A druhé poschodí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714


Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde.

Ministerstvo kultury České republiky, Oddělení regenerace kulturních památek a památkové chráněných území v odboru památkové péče, odborný garant:

• Ing. Tomáš Srb, telefon 257 085 417

Pravidla programu, podávání žádostí

Žádosti se podávají na Městský úřad Český Krumlov (jako úřad obce s rozšířenou působností). Do spádového území Českého Krumlova patří území bývalého okresu Český Krumlov, ovšem zmenšené o území, které připadlo pod Městský úřad Kaplice.

Na co je možné žádat?

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Do programu je možné zařadit pouze opravy a práce související se záchranou a zachováním podstaty kulturní památky (tj. např. opravy původních dlažeb, opravy exteriérových omítek a interiérových omítek, celkové opravy fasád, restaurátorské zásahy všeho druhu (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby apod.), opravy vnitřních a vnějších výplňových konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických poruch objektu, rekonstrukce střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami - dřevěný šindel, prejz, keramické tašky ap.). Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Na co není možné žádat?

Z programu nelze hradit: Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2017

Administrace programu obnovy kulturních památek

Příjem žádostí v programu probíhá do 28. 2. příslušného roku. Podle počtu žádostí a podle celkové výše požadovaných finančních prostředků, může město rozdělit celou dotační kvótu v prvním kole a případné druhé kolo v letošním roce nerealizovat. Rozhodnuto bude v měsíci březnu.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Před podáním žádosti na městský úřad je nutné úplné vyplnění žádosti včetně vyjádření Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 (tel.: 387 312 140, bod č. 9 žádosti) a Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 (tel.: 386 720 271, 386 720 255, bod č. 10 žádosti), (vyjádření NPÚ a KÚ Jihočeského kraje případně dodatečně zajistí u všech došlých žádostí najednou město Český Krumlov). Bod č. 11 žádosti vyplní oddělení památkové péče Mě. Ú. Český Krumlov.

Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy dle bodu 12 žádosti a nepovinné přílohy dle bodu 13 žádosti.

Dle bodu 12. žádosti je pod bodem 7. požadována Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu a pod bodem 8. Rozpočet-odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, ke kterým se váže žádost o příspěvek, to je kopie položkového rozpočtu (ve složení krycí list, rekapitulace, položky rozpočtu), který bude zpracován např. dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v platné cenové úrovni. V bodě 9. je to Formulář F1, Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu a v bodě 10 je to Formulář F2, kde se předkládá fotodokumentace (fotodokumentaci je vhodné předložit i dalšími fotkami na volných listech).

Dle bodu 13. žádosti je možné se nechat v žádosti o dotaci zastupovat na základě plné moci - viz Formulář F3 a v případě nedostatku finančních prostředků je nutné vyplnit tiskopis F4: Čestné prohlášení o nedostatku Formulář F4.

Po výzvě od ministerstva kultury, Městský úřad Český Krumlov na svých internetových stránkách zveřejní celkovou výši kvóty pro Český Krumlov, její část určenou pro dané kolo, a případně upraví termín příjmu žádostí do programu v daném kole.

Administrace programu je prováděna podle Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vydaných Ministerstvem kultury pod č. j.: 18909/2008 pozměněných Opatřením Ministerstva kultury Č. j.. : MK 59674/2014 OPP ze dne 12. listopadu 2014 s účinností od 1. 1. 2015.

Harmonogram na rok 2017

• 28. února 2017 (úterý) do 14:00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí prvního kola
• 28. dubna 2017 (pátek) do 11.00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí druhého kola (dle březnového rozhodnutí o konání druhého kola - viz text výše)

Dokumenty

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov