aktualizováno 7. 2. 2010

Zastupitelé vyhlásili čtyři grantové programy

aktualizováno 5. ledna 2010

Zastupitelé města Český Krumlov vyhlásili na svém prosincovém jednání čtyři grantové programy - Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, Program podpory kultury, Program podpory „sociálních služeb - komunitní plán" a Program podpory ekologické výchovy. Ve většině případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během ledna 2010, některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průběhu celého roku. Při sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu města Český Krumlov a z nových obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov schválených v říjnu 2009. Oproti roku 2009 se objem finančních prostředků určených na grantovou politiku města snížil zhruba o 4 %. Kompletní informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.

Program podpory ekologické výchovy pro rok 2010

Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010 je určen subjektům, které působí na území města Český Krumlov v této oblasti. Program si za svůj cíl klade rozvoj aktivit zaměřených na ekologii především u dětí a mládeže do 18 let. Ve městě působí nevládní organizace ČSOP Šípek, která provozuje Ekocentrum Šípek, jež zajišťuje jak osvětovou, tak vzdělávací funkci v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Podstatnou část EVVO mládeže zajišťují českokrumlovské školy všech typů. Obecným cílem programu je podpora organizací, které se zabývají ekologickou výchovou dětí a mládeže na území města Český Krumlov.

Ekologické granty jsou rozděleny do dvou opatření - 1) podpora organizací působících v oblasti ekologické výchovy ve městě a 2) podpora ekologické výchovy na mateřských, základních a středních školách. Žádosti je možné podávat od 1. do 31. ledna 2010. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 1. března 2010.

Na rok 2010 činí celková alokace Programu podpory ekologické výchovy 255 tisíc Kč. V prvním opatření se může rozdělit až 155 tisíc Kč, v druhém opatření až 100 tisíc Kč. Minimální spoluúčast žadatele činí 30 % z uznatelných nákladů projektu.

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 

Systém grantů města Český Krumlov je zásadním prostředkem podpory kultury ve městě. Jeho cílem je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Kulturní granty jsou rozděleny do čtyř opatření, v nichž je možné žádat o finanční příspěvek - 1) zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města, 2) reprezentace města, 3) kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční a 4) živá kultura pro širokou veřejnost. Program podpory kultury města Český Krumlov vyhlásí v roce 2010 2 výzvy pro podávání žádostí. V první výzvě je možné žádosti podat od 4. do 29. ledna 2010, ve druhé výzvě od 1. června do 2. července 2010. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do března, respektive srpna letošního roku.

Na rok 2010 je z rozpočtu města Český Krumlov vyčleněna částka 2,3 milionu Kč. Minimální spoluúčast žadatele činí 30 % z uznatelných nákladů projektu. 

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010 

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010 je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času. Obecným cílem programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací. 

Program je rozdělen do dvou opatření - 1) akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace na daný kalendářní rok a 2) akce pro děti a mládež, které nelze zapracovat do plánu na daný kalendářní rok, protože potřeba jejich realizace vzniká neplánovaně (např. postup do vyššího kola celonárodní soutěže apod.).

Žádosti do prvního opatření programu jsou přijímány od 1. do 31. ledna 2010. Do 1. března 2010 bude rozhodnuto o přidělení dotací. Žádosti do druhého opatření je možné podávat v průběhu celého roku, nejpozději do 30. října 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatel získá po projednání žádosti v radě nebo zastupitelstvu města.

Pro rok 2010 je na Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže v rozpočtu města vyčleněno 190 tisíc Kč. Alokace na první opatření činí 140 tisíc Kč, na druhé opatření 50 tisíc Kč.

Program podpory "sociálních služeb - komunitní plán"

Program podpory „sociálních služeb - komunitní plán" přispívá k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 2. Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) ve městě Český Krumlov. Systém sociálních služeb se významně opírá o komunitní plán. V období realizace 1. KPSS se podařilo rozvíjet mnohé z nových potřebných služeb. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti je aktualizovaný 2. KPSS města Český Krumlov. Město Český Krumlov dlouhodobě podporuje a chce i do budoucna podporovat organizace zabývající se sociální tématikou na území města Český Krumlov. 
Obecným cílem Programu je finančně udržitelná optimalizace sítě služeb v sociální oblasti. Specifickým cílem Programu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně-patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce českokrumlovské komunity. 

Program je zaměřen na opatření aktualizovaného 2. Komunitního plánu sociálních služeb. Přednostně budou podpořeny projekty pro cílovou skupinu 1) děti a mládež zaměřené na podporu rodin, podporu terénní práce nebo zajištění široké sítě preventivních programů, 2) seniory a zdravotně postižené občany zaměřené na zmapování potřebnosti pobytových zařízení pro seniory a zdravotně postižené, zpřístupňování informovanosti všem seniorům, podporu celoživotního vzdělávání a aktivizační programy, 3) etnické menšiny zaměřené na nízkoprahový zařízení pro děti a mládež, vzdělávací projekty a volnočasové aktivity pro děti, terénní sociální pracovníky a 4) občany v akutní nepříznivé sociální situaci zaměřené na ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi, monitoring osob v krizi a jejich potřeb a noclehárny.

Příjem žádostí bude zahájen 18. ledna 2010 a ukončen 8. února 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude známo 25. března 2010.

Celková alokace Programu pro oblast „sociálních služeb - komunitní plán" činí na rok 2010 1,2 milionu Kč. Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je 10 % z uznatelných nákladů projektu.

www.ckrumlov.cz/granty

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: