aktualizováno 8. 2. 2012

Program regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a regenerace Městské památkové zóny Plešivec Český Krumlov

aktualizováno 06.09.2012

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program regenerace je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena mezi obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče) a Ministerstvo kultury České republiky.

Aktuálně 

20. 8. 2012

Město Český Krumlov, oddělení památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče realizuje od konce srpna 2012 do 5. 10. 2012 průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků na rok 2013 v rámci Programu regenerace MPR Český Krumlov a MPZ Český Krumlov - Plešivec.
Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov na rok 2013 (*.doc)

7. 3. 2012

Komise pro památkovou péči se sešla na prvním jednání v roce 2012 a navrhla rozdělení finančních prostředků v programu regenerace na příslušný rok pro MPR a pro MPZ Český Krumlov. Vybraní žadatelé o dotaci, vlastníci kulturních památek: kostel sv. Víta, náměstí Svornosti 1, náměstí Svornosti 10, Široká 71 a 72, Parkán 126, Latrán 20, Latrán 54, Široká 77, Na stráni 103 a Jižní terasy u domu Linecká 343 jsou povinni v termínu do 20. 4. 2012 do 11.00 hodin předložit na oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov "Souhrnný přehled" a povinné přílohy.

30. 1. 2012

Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozpis státní finanční podpory v Programu pro rok 2012. Pro Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov bylo přiděleno 1 005 000 Kč, pro Městskou památkovou zónu Plešivec Český Krumlov 540 000 Kč.

11. 1. 2012

Město Český Krumlov resp. oddělení památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče zaslalo Vyúčtování programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov za rok 2011 na Ministerstvo kultury České republiky.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, druhé poschodí.  

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde

Proces přidělení příspěvku

Město Český Krumlov realizuje od konce léta do podzimu tzv. Průzkum zájmu mezi vlastníky kulturních památek o dotaci na obnovu kulturních památek v městské památkové rezervaci Český Krumlov a v městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově na následující rok.

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, které provádí Komise rady města pro památkovou péči, a poté je zpracován Anketní dotazník Ministerstva kultury ČR, který musí být ve stanoveném termínu zaslán na ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury během ledna až února rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Český Krumlov na regeneraci MPR a MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků rozhodne Zastupitelstvo města Český Krumlov o přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek (tito vlastníci jsou předem vyzváni, aby na jaře daného roku vyplnily "souhrnný přehled" a přiložily povinné přílohy).

Městský úřad poté zpracuje žádost na Ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v Programu regenerace MPR a v Programu regenerace MPZ v daném roce s tím, že zde již uvede konkrétní kulturní památky navržené k obnově.

Ministerstvo kultury ČR žádost posoudí a rozhodne o přidělení dotace.

Následně město Český Krumlov uzavře smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a případně svolat kontrolní den na stavbu. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městskému úřadu Český Krumlov, oddělení památkové péče doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů, výpisy z účtů nebo pokladní doklady). Město Český Krumlov po obdržení limitky z ministerstvy kultury může po té následně vyplácet finanční příspěvek z programu regenerace a současně závazný podíl města Český Krumlov.

Administrace programu regenerace

Program regenerace je program, který se celý administruje během roku a půl. Program se tedy překrývá ve dvou letech. Jeho administrace je poměrně zdlouhavá, ale jinak vlastníka kulturní památky nijak nezatěžuje nad rámec běžných činností při obnově nemovitosti. Navíc při nejasnostech, co učinit pro získání dotace, má žadatel možnost kdykoliv kontaktovat Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov.

Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční přípěvek Ministerstva kultury České republiky - maximálně 50% a dále povinný příspěvek od města Český Krumlov - minimálně 10% z částky investované v daném roce do obnovy kulturní památky. Sám vlastník je povinen uhradit vlastní podíl - cca 40% a méně.

Program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem Ministerstva kultury.

Předpokládaný harmonogram činností v roce 2012

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2011

Do 15. 1. 2012

Oddělení památkové péče zpracuje "Vyhodnocení programu regenerace za rok 2011" a zašle jej na Ministerstvo kultury České republiky. 

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2012

Únor 2012

Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky přidělí městu Český Krumlov finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2012.

Březen - květen 2012

Město Český Krumlov rozhodne o přidělení dotací konkrétním žadatelům, kteří jsou následně vyzváni k vyplnění tiskopisu "Souhrnný přehled akce obnovy kulturní památky".  Město Český Krumlov zašle "Žádost města Český Krumlov o poskytnutí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ" na ministerstvo kultury, k tomuto dokumentu přiloží souhrnné přehledy na již vybrané kulturní památky, které obdrží od konkrétních žadatelů.

Konec jara - začátek léta 2012

Ministerstvo kultury České republiky rozhodne o poskytnutí státní dotace ze státní rozpočtu městu Český Krumlov v Programu regenerace MPR a MPZ a následně převede finančních prostředky městu Český Krumlov.
Město Český Krumlov uzavře s jednotlivými příjemci dotace (s úspěšnými žadateli) "Smlouvu o poskytnutí dotace a příspěvku obce v rámci programu regenerace".

Do konce listopadu 2012

Příjemci dotace realizují obnovu svých kulturních památek. Možno realizovat v průběhu roku 2012.

Do 15. 12. 2012

Příjemce dotace je povinen předložit oddělení památkové péče vyúčtování dotace. Město Český Krumlov následně vyplatí žadateli státní dotaci a podíl obce.

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 

Léto - podzim 2012

Oddělení památkové péče realizuje mezi vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Český Krumlov a Městské památkové zóně Plešivec tzv. Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace pro rok 2013, na jehož základě pak budou městu Český Krumlov přiděleny ministerstvem kultury finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2013.

15. 12. 2012

Oddělení památkové péče zapracuje "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace" do Anketního dotazníku Ministerstva kultury České republiky na rok 2013 a dotazník odešle na ministerstvo kultury.

Dokumenty 

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: