aktualizováno 7. 12. 2023

Předposlední jednání rady města v roce 2023

Další pravidelné jednání rady města proběhlo v pondělí 4. prosince. Radní projednávali například změny v obecně závazných vyhláškách, jmenovali novou ředitelku MŠ Vyšehrad, či schválili zapojení základních a mateřských škol do dotačních programů Jihočeského kraje.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

I v další sezoně pokračuje Jihočeský kraj s podporou nízkopříjmových domácností. V návaznosti na dotační programy „My v tom Jihočechy nenecháme“ vyhlásil kraj na školní roky 2023/2024 a 2024/2025 dotační programy na obědy a kroužky pro jihočeské děti. Chcete i vy získat dotaci na kroužky nebo obědy pro své děti?

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti, zdroj: Jihočeský kraj

Podrobné info o dotačním programu naleznete na webu https://krouzkyprojihocechy.cz/. Příspěvek na aktivity je možné poskytnout pro děti narozené od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž jsou ke dni registrace pobírány sociální dávky (např.  přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, nebo třeba příspěvek na péči).

O podporu až 4 000 Kč (ve formě kreditů) rodič požádá tak, že se nejpozději do 30. 6. 2024 zaregistruje na portálu programu, podá žádost o uznání nároku na podporu, zadá do aplikace své děti, pro které chce čerpat příspěvek (kredity) a vybere si z aktivit zaregistrovaných organizací. Na Českokrumlovsku můžete tuto podporu využít např. na kroužky v ZUŠ, v DDM (na kroužek Move Dance či Masterchef), na jazykové kroužky, karate nebo na plavání dětí. Příspěvek lze čerpat také na lyžařské kurzy, tuto možnost nabízí např. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín.
Kompletní nabídku aktivit naleznete na webu→

Obědy pro jihočeské děti, zdroj: oKS

Obědy pak Jihočeský kraj hradí v plné výši dle skutečnosti (účast dětí na obědech je čtvrtletně evidována školou). V základních školách se jedná o příspěvek na oběd, u mateřských škol o celý stravovací den.

Příspěvek na školní stravování mohou získat opět pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených sociálních dávek: doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči. Žádat o příspěvek můžete elektronicky prostřednictvím formuláře na webu a podmínkou pro jeho získání je, aby dítě již bylo přihlášeno ke školnímu stravování v organizaci, která je zaregistrována na portálu Obědy pro jihočeské děti. Momentálně jsou v Českém Krumlově do projektu zapojeny MŠ Za Soudem, MŠ Plešivec II a ZŠ Za Nádražím. Organizace, které zaregistrovány do projektu zatím nejsou, mohou zasílat žádosti až do 3. 1. 2025 opět prostřednictvím elektronického formuláře na webu.

 

Nová ředitelka MŠ Vyšehrad Iveta Garajová

MŠ Vyšehrad 168 aneb mateřská škola U tří žab bude mít od ledna novou ředitelku. Výběrové řízení probíhalo od 10. října, hlasováním a celkovým hodnocením konkursní komise byla stanovena jako nejvhodnější uchazečka Iveta Garajová.

 

Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích

1. ledna 2024 nabyde účinnosti novela zákona o místních poplatcích. Předmětná novelizace řeší hlavně správu poplatků a s ohledem na to ministerstvo vnitra doporučilo obcím a městům vydat nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, aby tyto byly v souladu se zákonnou úpravou.

Z výše uvedených důvodů byly zpracovány nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, a to pro každý poplatek zvlášť, důvodem je hlavně lepší přehlednost a vhodnější je to i z praktického hlediska, například v případě úprav v dalším období třeba jen u jednoho poplatku.

Navrhované znění nemění žádné sazby poplatků, tyto tedy zůstávají stejné jako v roce 2023, vedle zákonných úprav dochází již pouze ke třem změnám z iniciativy vedení města, které se týkají poplatku ze vstupného a poplatku za užívání veřejného prostranství:

  1. Zvýší se hranice ceny vstupného, kdy bude akce osvobozena od poplatku, a to ze 150 Kč na 300 Kč. Akcím, které nebudou osvobozeny od poplatku a budou mít vstupné vyšší než 300 Kč, bude vyměřen poplatek ve výši 10 % z ceny vstupného.
  2. Dále se přidává osvobození od poplatku ze vstupného pro akce, které jsou finančně podpořeny z rozpočtu města.
  3. V případě poplatku za užívání veřejného prostranství se přidává osvobození pro kulturní, hudební, společenské a sportovní akce pořádané a spolupořádané městem Český Krumlov a jím zřizovanými či založenými organizacemi. Důvodem je hlavně to, aby nebyly zpoplatněny zábory pro výše jmenované typy akcí, na jejichž pořádání se podílí přímo město nebo prostřednictvím svých organizací, a poplatek by si tak vlastně město platilo samo sobě.

Nově znění vyhlášek pro celkem šest poplatků projednala rada města a doporučila zastupitelstvu je vydat. Nyní se jimi tedy budou zabývat krumlovští zastupitelé, a pokud na prosincovém jednání ve čtvrtek 14. 12. jejich vydání schválí, vejdou v platnost od nového roku.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města→

 

Studenti v autobusech platí bezhotovostně       

Město prodloužilo smlouvu se společností ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. Ta tak bude zajišťovat městskou autobusovou dopravu i v roce 2024. Ceník jízdného zůstane zachován ve stávající podobě. Aktuálně vedení města řeší možné varianty provozu městské dopravy od roku 2025 v závislosti na začlenění do integrovaného dopravního systému kraje a optimalizace provozu. Tak jako každý rok, i letos Odbor dopravy a silničního hospodářství zaznamenal připomínky občanů k fungování městské dopravy. Většinu z nich se podařilo kladně vyřešit, ale např. vylepšení ranního spojení obyvatel z Nového Spolí ke škole Za Nádražím, je stále v řešení.

Příběh autobusové jízdenky, zdroj: oKS

To, jak občané letos využívali městskou autobusovou dopravu ukazuje statistika. Od ledna do října roku 2023 přepravila MAD již 319 153 cestujících (což je o 3 % více než loni), přičemž autobusy na svých cestách městem ročně najezdí téměř 160 tis. km. Vzrůstá počet bezhotovostních plateb, což jen potvrzuje aktuální celorepublikový trend. Zatímco například v roce 2020 bylo evidováno 416 plateb bankovní kartou, v roce 2023 to bylo téměř 35 tis. Zajímavé je, že obliba bezhotovostních plateb výrazně vzrostla především u cestujících žáků a studentů. Zhruba 16 % z celkového počtu cestujících již platí své jízdné bezhotovostně (bankovní kartou, nebo pomocí elektronický peněženky v podobě čipové dopravní karty vydávané dopravcem).

Platby jizdného 2023, zdroj: oKS

Populační skladba cestujících se dlouhodobě nijak zásadně nemění. Nejvyšší podíl tvoří cestující beze slevy (54 %), pak senioři (nad 65 let 7 %, nad 70 let zdarma 15 %) spolu s žáky od 6 do 18 let (21 %).

 

Stromy pod kontrolou

Jednou ze zásadních součástí správy veřejné zeleně je i péče o vzrostlé dřeviny. V Českém Krumlově se o ně stará Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Lesy města ČK.

Absence odborné péče v druhé polovině minulého století se odrazila na stavu vzrostlých dřevin na území celého města. U neošetřovaných stromů, v mnoha případech poškozených neodbornými zásahy, se vyskytují defekty snižující jejich zdravotní stav a stabilitu.  „Snahou odboru v posledním desetiletí je zvyšování intenzity a kvality péče o dřeviny,“ říká Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí.

Od roku 2006 proto město spolupracuje s arboristou Mgr. Danielem Kocourkem (držitelem certifikátu ETW – Evropský arborista, který v oboru pracuje již 24 let). „Na pozemcích ve vlastnictví města se nachází více než 6 tis. stromů. V rámci tzv. inventarizace dochází k monitoringu jejich zdravotního a pěstebního stavu ze strany odborných osob,“ přibližuje spolupráci Vlasta Horáková. „Uvedené slouží jako podklad pro plánování nezbytných opatření. Přednostně tak dochází k ošetření nejrizikovějších stromů například v areálech škol a školek, na dětských hřištích či parkovištích,“ doplňuje. V letošním roce byl takto zmapován stav stromů v lokalitách Dobrkovice a Nové Spolí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: