aktualizováno 8. 11. 2010

Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov

aktualizováno 08.11.2010

Management Plan je dynamickým nástrojem „řízení změn", které slouží ochraně a rozvoji dané památky s cílem zachování hodnot, pro které byla zapsána na Seznam světového dědictví. Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky Světového dědictví.

Management Plan města Český Krumlov je pořizován zpětně jako nepovinná součást nominačních dokumentů k zápisu statku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Tvorby dokumentu se aktivně zúčastnili kompetentní zástupci různých relevantních sfér (odborníci z oblastí památkové péče, kultury, cestovního ruchu, územního plánování, strategického rozvoje, rozvojových projektů, zástupci místní samosprávy a politické reprezentace města).

Management Plan města Český Krumlov je zpracováván ve dvou fázích - analytické (přípravné) a syntetické (návrhové). První fáze byla ukončena k závěru roku 2009, druhá byla zahájena v roce 2010.

První fáze dokumentu popisuje historické jádro města Český Krumlov jako světovou památku. Jsou vytyčeny cíle a úkoly Management Planu, popsána lokalita, jsou vymezeny existující legislativní, územně plánovací, urbanistické, technické a statistické podklady a koncepční dokumenty, týkajících se historického centra města. V dokumentu jsou vytyčena památkově chráněna území ve městě Český Krumlov, popsáno kulturní prostředí a situace v oblasti cestovního ruchu. Cílem Management Planu je ovšem především pojmenovat nebezpečí, která památku ohrožují, proto úvodní fáze popisuje rizikové faktory a vytyčuje problémové okruhy, se kterými bude pracovat tým odborníků ve druhé fázi Management Planu. Stěžejním úkolem první fáze  byl rovněž návrh činností a úkolů od roku 2010, které se týkají vytvoření pozice Site Manager (jmenovaná kontaktní a odpovědná osoba za nominovanou památku na Seznam světového dědictví UNESCO), jeho spolupracujícího týmu externích konzultantů - Steering Group, návrhu systému jejich činnosti a přehledu dílčích úkolů - projektů od roku 2010. Výše vynaložených prostředků na realizaci první etapy projektu činila 299.426 Kč, vlastní podíl 89.828 Kč a finanční podpora Ministerstva kultury činila 209.598 Kč.

Na první fází dokumentu navazuje fáze druhá (zahájena v roce 2010), jejímž cílem je na základě rizikových faktorů a problémových okruhů, vytyčených v první fázi, především shrnout a vymezit krátkodobé i dlouhodobé aktivity (projekty) s jejich rámcovým časovým a finančním harmonogramem, které budou směřovat k zajištění uchování mimořádné univerzální hodnoty historického jádra. Náměty budou v souladu se Strategickým plánem města a stanou se součástí aktualizovaného Akčního plánu pro období 2011 - 2013. Stěžejním úkolem druhé fáze je rovněž ustanovit tým odborníků - Steering Group (se statutem pracovní komise Rady města Český Krumlov) a zajistit pozici Site Manager. V rámci II. fáze bude dále vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. Posledním úkolem II. fáze je stabilizovat Management Plan I. a II. fázi a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro městskou samosprávu.

Projekt "Zpracování syntetické části management plánu pro historické centrum města Český Krumlov - 2. fáze" byl finančně podpořen Ministerstvem kultury. Celkové výdaje na projekt budou činit 299.200 Kč. Celková dotace činí 209.000 Kč, vlastní prostředky města Č.Krumlov tvoří částku 90.200 Kč.

 Práce na dokumentu nekončí rokem 2010, byl tak pouze učiněn první krok k zavedení efektivního managementu památky světového významu. Management Plan bude nadále rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty a autenticity. Management Plan se stane nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem a občany města. Dokument bude také jedním z podkladů pro získávání finančních prostředků na ochranu a uchování hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

Dokumenty ke stažení

Na koho se obrátit?


    Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: