aktualizováno 25. 2. 2015

Změny v registru vozidel od 1. 1. 2015

Aktualizace 28.11.2014

K 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu a všechny změny nelze stručnou informací poskytnout. Níže vám přinášíme výběr nejdůležitějších změn týkajících se občanů.

  •  Vozidla, která po datu 31. 12. 2014 budou ve statutu "v převodu", tzn. zůstávají v "odhlášce na nového majitele", má nový vlastník povinnost zaregistrovat do 30. 06. 2015. Pokud tak vlastník vozidla neučiní, ztratí vozidlo po tomto datu vozidlo technickou způsobilost a již nebude moci být nikdy provozováno.
  • U vozidla "dočasně vyřazeného" (nový výraz - vyřazeného z provozu) kde doba původního dočasného vyřazení přesahuje 18 měsíců, má vlastník vozidla povinnost oznámit obecnímu úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tato povinnost je mu uložena do 31. 12. 2015. Pokud tak vlastník neučiní, bude vozidlo dále považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené), čímž ztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a již nikdy nebude moci být provozováno.
  • V případě jakékoliv změny vlastnictví vozidla, vyjma přechodu vlastnického práva, a v případě, že se účastník řízení nechá zastupovat na základě plné moci, musí být tato udělena písemně a podpis na plné moci musí být úředně ověřen. U ostatních změn prováděných v registru vozidel (změna barvy, registrace tažného zařízení, přestavba... atd.), se vyžaduje i nadále plná moc udělena písemně, avšak bez úředně ověřeného podpisu.
  • V případě prodeje/koupě vozidla (při převodu vlastnického práva), žádají oba účastníci řízení o provedení změny společně. Původní "odhlášení" a "přihlášení" vozidla na nového vlastníka se provádí jedním úkonem, a to u obce s rozšířenou působností, ke které je místně příslušný původní vlastník. Vozidlo je ihned registrováno na nového vlastníka, nikoliv pouze odhlášeno.
  • V základních pojmech došlo k těmto důležitým změnám: vozidlo doposud "trvale vyřazené" se nově nazývá vozidlo "zaniklé", vozidlo doposud "dočasně vyřazené" se nově nazývá "vyřazené z provozu".
  • Za porušení povinností lze v souladu s právními předpisy uložit sankci v blokovém řízení do 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše  50 000 Kč.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy zde.

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovníky registru vozidel, Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov