aktualizováno 11. 1. 2013

Regenerace panelového sídliště "Nádraží" v Českém Krumlově

aktualizováno 10.1.2013

Projekt regenerace vychází z konkrétních požadavků vyplývajících z několika informačních zdrojů - veřejné ankety uspořádané mezi obyvateli sídliště, z veřejného projednání a z diskuse s občany, z požadavků města Český Krumlov, dále z územně plánovací dokumentace a na základně vlastního vyhodnocení stávajícího stavu sídliště.

O projektu

Řešené území je vymezeno ze severní strany plochou železniční dopravy včetně nádraží Český Krumlov, jižní strana je ohraničena linií soukromých pozemků s individuálním bydlením v izolovaných rodinných domech, západní hranici tvoří komunikace - ulice třída Míru a východní hranice je dána roklí mezi sídlištěm Nádraží a Mír tvořenou Novým potokem. Sídliště Nádraží je odlišné od ostatních částí města Český Krumlov, neboť vytváří „vstupní bránu" do města od nádraží (stanice Český Krumlov) a tím formuje první dojmy tuzemských, ale i zahraničních návštěvníků města, kteří přijíždějí do města vlakem.

Projekt řeší nejožehavější problémy obyvatel sídliště (stavební úpravy, řešení komunikací a zpevněných ploch, řešení zeleně, mobiliář, osvětlení, dětská hřiště a plochy pro děti a mládež...). Cílem tohoto procesu by mělo být celkové zhodnocení dané lokality z estetického a funkčního hlediska, což má též nepřímé dopady na sociální chování především mládeže, posílení identity obyvatel se svým bydlištěm, umožnění krátkodobé rekreace. Stavba nebude dělena na jednotlivé stavební objekty, řešení venkovních úprav je zahrnuto do jednoho stavebního objektu. Řešené území je rozděleno do tří lokalit - A, B a C. Pozemky, na kterých se uvažuje regenerace sídliště (stavby a stavební úpravy), jsou ve vlastnictví stavebníka - Města Český Krumlov.

Na jeho realizaci je dlouhodobě uskutečňována snaha sehnat finanční prostředky z různých dotačních titulů - např. na komplexní projekt Regenerace panelového sídliště "Nádraží" v Českém Krumlově, zahrnující území ve třech lokalitách - A, B a C, byla v roce 2009 podána žádost o dotaci do 6. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Žádost o dotaci nebyla přidělena, a to z důvodu celkových rozpočtovaných nákladů, které byly v porovnání s alokací dané výzvy příliš vysoké. Celkové předpokládané náklady činily 57.353.348,- Kč, požadovaná dotace 53.051.846,- Kč a vlastní podíl 4.301.501,- Kč.

S ohledem na výši alokace dané oblasti podpory byla v roce 2011 do 13. výzvy ROPu na základě usnesení z lednového jednání rady města podána žádost o dotaci pouze na rozpočtově revidovanou lokalitu A zahrnující střed sídliště, celkové předpokládané náklady činily 27.080.000,- Kč, požadovaná dotace 23.018.000,- Kč, vlastní podíl 2.031.000,- Kč. Projekt byl v pořadí projektů v rámci dané oblasti podpory na 15. místě (z 22. předložených), přičemž v rámci podpory získaly dotaci 2 projekty (z celkové alokace přes 80 mil. Kč získalo dotaci ve výši 60 mil. Kč město Blatná a dotaci ve výši 22 mil. Kč město Písek).

Na počátku měsíce ledna roku 2012 byly připravovány podklady k projektu Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - lokalita A pro podání žádosti o dotaci do podprogramu č. 117 512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012 programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Při přípravě žádosti byla pracovníky ministerstva sdělena nevhodnost předložení žádosti o dotaci na předmětnou lokalitu. Z tohoto důvodu bylo volenými orgány města rozhodnuto o předložení žádosti o dotaci na regeneraci sídliště v lokalitě B, která již byla pro možné podání žádosti o dotaci posouzena jako vhodná. Lokalita B (její výkres přiložen viz níže) vytváří menší samostatnou část sídliště Nádraží, která je přístupná po veřejných komunikacích Železniční a Školní se zájezdem dopravy do vnitrobloku. Území je stabilizované a v rámci projektu regenerace se počítá s  rozšířením počtu parkovacích míst, kde je to technicky možné, se zřízením dětského hřiště mezi panelovými domy v klidových polohách, dále bude řešeno stanoviště pro odpad a bude doplněno veřejné osvětlení. Zároveň budou rekonstruovány, doplněny a zadlážděny chodníky, rekonstruovány vozovky a řešena zeleň. Parter bude doplněn městským mobiliářem. Předpokládaný rozpočet projektu činil 5,8 mil. Kč, přičemž byla vyžadována dotace ve výši 4 mil. Kč. V případě, že by došlo k vydání Registračního listu akce, počítalo se zahájením realizace projektu v letních měsících roku 2012 a ukončení do konce roku 2012. Žádosti o dotaci nebylo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhověno.

Regenerace sídlišť je prioritou rady města, která ji deklaruje v Programovém prohlášení rady města. Nadále budou vyhledávány vhodné dotační tituly pro možné financování realizace projektu.

 

Mapa území

Mapa - revitalizace sídliště Nádraží Český Krumlov

Výkres lokality B - projekt regenerace sídliště Nádraží

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: