aktualizováno 14. 2. 2019

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019

aktualizováno 14. 2. 2019

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019.

Cílem programu je prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (město Český Krumlov) se efektivně podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Aktuálně

31. 1. 2019
Od 1. 1. 2018
je v platnosti Opatření Ministerstvo kultury Opatřením Ministerstva kultury ČR č.j.: MK 69967/2017 OPP ze dne 3.11.2017, kterým byly upraveny „Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

Od 1. 1. 2018 platí tyto nové zásady:

  • minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 %,
  • program je jednokolový, podání žádostí je do 28. 2. (druhé a doplňkové kolo byly zrušeny)
  • při vyhodnocení se nepřikládá závěrečná restaurátorská zpráva.

31. 1. 2019
Město Český Krumlov, Odbor památkové péče oznamuje termín příjmu žádostí v programu do 28. 2. 2019 (čtvrtek) do 14.00 hodin. Pro obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) město Český Krumlov je Ministerstvem kultury ČR přidělena dotační kvóta 1 304.000 Kč. 

Na koho se obrátit?

Odbor památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Budova A, druhé poschodí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde.

Ministerstvo kultury České republiky, Oddělení regenerace kulturních památek a památkové chráněných území v odboru památkové péče, odborný garant:
• Mgr. Eva Teuerová, telefon: 257 085 436 
• Ing. Tomáš Srb, vedoucí, telefon: 257 085 417 

Pravidla programu, podávání žádostí

Žádosti se podávají na Městský úřad Český Krumlov (jako úřad obce s rozšířenou působností). Do spádového území Českého Krumlova patří území bývalého okresu Český Krumlov, ovšem zmenšené o území, které připadlo pod Městský úřad Kaplice.

Na co je možné žádat?

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Do programu je možné zařadit pouze opravy a práce související se záchranou a zachováním podstaty kulturní památky (tj. např. opravy původních dlažeb, opravy exteriérových omítek a interiérových omítek, celkové opravy fasád, restaurátorské zásahy všeho druhu (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby apod.), opravy vnitřních a vnějších výplňových konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických poruch objektu, rekonstrukce střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami - dřevěný šindel, prejz, keramické tašky ap.). Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Na co není možné žádat?

Z programu nelze hradit: Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019

Administrace programu obnovy kulturních památek

Příjem žádostí v programu probíhá do 28. 2. příslušného roku. 

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. 

Před podáním žádosti na městský úřad je nutné úplné vyplnění žádosti včetně vyjádření Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 (tel.: 387 312 140, bod č. 9 žádosti) a Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích, Odboru kultury a památkové péče, Oddělení památkové péče, Boženy Němcové 3, 370 76 (tel.: 386 720 271, 386 720 255, bod č. 10 žádosti), (vyjádření NPÚ a KÚ Jihočeského kraje případně dodatečně zajistí u všech došlých žádostí najednou město Český Krumlov). Bod č. 11 žádosti vyplní odbor Památkové péče Mě. Ú. Český Krumlov.

Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy dle bodu 12 žádosti a nepovinné přílohy dle bodu 13 žádosti.

Dle bodu 12. žádosti je pod bodem 7. požadována Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu a pod bodem 8. Rozpočet-odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, ke kterým se váže žádost o příspěvek, to je kopie položkového rozpočtu (ve složení krycí list, rekapitulace, položky rozpočtu), který bude zpracován např. dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v platné cenové úrovni. V bodě 9. je to Formulář F1, Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu a v bodě 10 je to Formulář F2, kde se předkládá fotodokumentace (fotodokumentaci je vhodné předložit i dalšími fotkami na volných listech).

Dle bodu 13. žádosti je možné se nechat v žádosti o dotaci zastupovat na základě plné moci - viz Formulář F3 a v případě nedostatku finančních prostředků je nutné vyplnit tiskopis F4: Čestné prohlášení o nedostatku Formulář F4.

Po výzvě od ministerstva kultury, Městský úřad Český Krumlov na svých internetových stránkách každoročně zveřejňuje celkovou výši kvóty pro Český Krumlov v daném roce a termín příjmu žádostí do programu do 28. 2. 2019. 

Administrace programu je prováděna podle Zásad progamu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019 vydaných Ministerstvem kultury pod č. j.: 84154/2018 OPP.

Harmonogram na rok 2019

• 28. února 2019 (čtvrtek) do 14.00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí

Dokumenty

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: