aktualizováno 14. 2. 2019

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019

aktualizováno 14. 2. 2019

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019.

Cílem programu je prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (město Český Krumlov) se efektivně podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Aktuálně

31. 1. 2019
Od 1. 1. 2018
je v platnosti Opatření Ministerstvo kultury Opatřením Ministerstva kultury ČR č.j.: MK 69967/2017 OPP ze dne 3.11.2017, kterým byly upraveny „Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

Od 1. 1. 2018 platí tyto nové zásady:

  • minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 %,
  • program je jednokolový, podání žádostí je do 28. 2. (druhé a doplňkové kolo byly zrušeny)
  • při vyhodnocení se nepřikládá závěrečná restaurátorská zpráva.

31. 1. 2019
Město Český Krumlov, Odbor památkové péče oznamuje termín příjmu žádostí v programu do 28. 2. 2019 (čtvrtek) do 14.00 hodin. Pro obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) město Český Krumlov je Ministerstvem kultury ČR přidělena dotační kvóta 1 304.000 Kč. 

Na koho se obrátit?

Odbor památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Budova A, druhé poschodí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714


Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde.

Ministerstvo kultury České republiky, Oddělení regenerace kulturních památek a památkové chráněných území v odboru památkové péče, odborný garant:
• Mgr. Eva Teuerová, telefon: 257 085 436 
• Ing. Tomáš Srb, vedoucí, telefon: 257 085 417 

Pravidla programu, podávání žádostí

Žádosti se podávají na Městský úřad Český Krumlov (jako úřad obce s rozšířenou působností). Do spádového území Českého Krumlova patří území bývalého okresu Český Krumlov, ovšem zmenšené o území, které připadlo pod Městský úřad Kaplice.

Na co je možné žádat?

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Do programu je možné zařadit pouze opravy a práce související se záchranou a zachováním podstaty kulturní památky (tj. např. opravy původních dlažeb, opravy exteriérových omítek a interiérových omítek, celkové opravy fasád, restaurátorské zásahy všeho druhu (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby apod.), opravy vnitřních a vnějších výplňových konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických poruch objektu, rekonstrukce střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami - dřevěný šindel, prejz, keramické tašky ap.). Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Na co není možné žádat?

Z programu nelze hradit: Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019

Administrace programu obnovy kulturních památek

Příjem žádostí v programu probíhá do 28. 2. příslušného roku. 

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. 

Před podáním žádosti na městský úřad je nutné úplné vyplnění žádosti včetně vyjádření Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 (tel.: 387 312 140, bod č. 9 žádosti) a Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích, Odboru kultury a památkové péče, Oddělení památkové péče, Boženy Němcové 3, 370 76 (tel.: 386 720 271, 386 720 255, bod č. 10 žádosti), (vyjádření NPÚ a KÚ Jihočeského kraje případně dodatečně zajistí u všech došlých žádostí najednou město Český Krumlov). Bod č. 11 žádosti vyplní odbor Památkové péče Mě. Ú. Český Krumlov.

Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy dle bodu 12 žádosti a nepovinné přílohy dle bodu 13 žádosti.

Dle bodu 12. žádosti je pod bodem 7. požadována Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu a pod bodem 8. Rozpočet-odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, ke kterým se váže žádost o příspěvek, to je kopie položkového rozpočtu (ve složení krycí list, rekapitulace, položky rozpočtu), který bude zpracován např. dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v platné cenové úrovni. V bodě 9. je to Formulář F1, Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu a v bodě 10 je to Formulář F2, kde se předkládá fotodokumentace (fotodokumentaci je vhodné předložit i dalšími fotkami na volných listech).

Dle bodu 13. žádosti je možné se nechat v žádosti o dotaci zastupovat na základě plné moci - viz Formulář F3 a v případě nedostatku finančních prostředků je nutné vyplnit tiskopis F4: Čestné prohlášení o nedostatku Formulář F4.

Po výzvě od ministerstva kultury, Městský úřad Český Krumlov na svých internetových stránkách každoročně zveřejňuje celkovou výši kvóty pro Český Krumlov v daném roce a termín příjmu žádostí do programu do 28. 2. 2019. 

Administrace programu je prováděna podle Zásad progamu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019 vydaných Ministerstvem kultury pod č. j.: 84154/2018 OPP.

Harmonogram na rok 2019

• 28. února 2019 (čtvrtek) do 14.00 hodin - uzávěrka příjmu žádostí

Dokumenty

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov