aktualizováno 20. 3. 2012

Pravidelné kontroly komínů

aktualizováno 20.03.2012

Od loňského roku je v platnosti nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění (nařízení vlády č. 91/2010 Sb.). Dovolte nám touto cestou připomenout některé povinnosti týkající se domácností, které toto nařízení ukládá.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. předepisuje četnost a způsob čištění a kontroly komínů (spalinových cest). Minimálně jedenkrát ročně by měla proběhnout kontrola komínu odborně způsobilou osobou (držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví). O provedené kontrole obdržíte od této osoby písemnou zprávu.

Co se týče čištění spalinových cest, v případě spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW, je můžete provést svépomocí.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest pro spotřebiče o výkonu do 50 kW jsou uvedeny v následující tabulce:

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest pro spotřebiče

Fyzické osoby nemají povinnost zprávu o kontrole nikde odevzdávat. Hasiči nemají právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny či dokumentaci k jejich stavu. Pokud však v případě požáru zjistí, že byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností, mohou uložit pokutu. V případě, že je objekt pojištěn, může pojišťovna v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

Podrobnější informace najdete např. na webových stránkách www.kominici-kk.cz v sekci Užitečné informace.

Povinnosti podnikatelů v oblasti ochrany ovzduší

Máte-li v provozovně kotel, připomínáme povinnost zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování a kontrolu stavu spalinových cest nejméně jednou za 2 roky a jejich výsledky oznámit obecnímu úřadu (orgánu ochrany ovzduší) do 30 dnů od data jejich uskutečnění. Tato povinnost se vztahuje na všechny provozovatele zdrojů spalujících tuhá paliva od tepelného výkonu 15 kW a zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od tepelného výkonu 11 kW při podnikatelské činnosti.

Máte-li kotel o tepelném výkonu vyšším než 50 kW, v němž spalujete černé uhlí, hnědé uhlí či topné oleje, jste povinni oznámit do 31. března 2012 obecnímu úřadu údaje nutné pro stanovení výše poplatku.

Další povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší můžete najít v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a v jeho prováděcích předpisech.

Informace o vybraných povinnostech středních zdrojů znečišťování ovzduší (spalovací zdroje s tepelným výkonem nad 200 kW a další zdroje) byly stávajícím provozovatelům v lednu zaslány elektronicky.

Případné dotazy zodpoví Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov. Stránka Odboru s kontakty zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: