aktualizováno 23. 7. 2014

Kontejnery v Hradební ulici budou odstraněny

Aktualizace 24.7.2014

V srpnu 2012 došlo k přesunu 33 ks odpadových nádob z předmětné lokality pod most u Domu dětí a mládeže v Linecké ulici. Důvodem byly výrazné negativní projevy spojené s koncentrací odpadů - nepořádek způsobený neodpovědnými původci odpadů - odkládání mimo nádoby, zápach, hluk apod.). Přestože se jednalo o poměrně razantní změnu, producenti odpadů ji akceptovali.

V červenci 2013 vzešel z jednání zástupců podnikatelů z historického centra s představiteli města požadavek na umístění velkoobjemového kontejneru do Hradební ulice. Kontejner byl však využíván minimálně a v listopadu 2013 byly tedy do Hradební ulice umístěny 2 malé kontejnery na směsný komunální odpad. Nádoby byly určeny výhradně na směsný komunální odpad (nikoliv na jeho separovatelné složky, odpad biologický či nebezpečný). Uvedené bylo prezentováno při zmíněném jednání i v místním tisku.

V poslední době se však zásadním způsobem zhoršila kvalita ukládaného odpadu - podstatnou část tvoří biologicky rozložitelný odpad (zbytky jídel z restauračních provozů, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina). Významnou část zabírají i separovatelné komodity - papír (především kartonové krabice), plast (obaly, PET lahve) a sklo. Městský úřad již souvislosti s kontejnery v Hradební ulici obdržel několik stížností.

Vzhledem k výše uvedenému budou s platností od 1. 8. 2014 kontejnery z Hradební ulice odstraněny. Žádáme původce odpadů, aby využívali ostatní stanoviště odpadů (pod mostem u DDM, u hotelu Gold, v ulici Parkán), která jsou vybavena kontejnery na všechny druhy odpadů.

Pro více informací kontaktujte Odbor životního prostředí a zemědělství.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov