aktualizováno 11. 11. 2013

Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov

aktualizováno 11.11.2013

Jedná se o 2 podlažní historický objekt s částečným podsklepením. Památkově chráněná historická budova s číslem poznávacím 114 se nachází v lokalitě Nádražního předměstí (Špičák), v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Český Krumlov (vlastníkem objektu i stavební parcely je město Český Krumlov). V objektu bývala mateřská škola, v současnosti jsou prostory objektu pronajímány subjektům, které vyvíjejí činnosti v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, formálního i neformálního vzdělávání, poradenství, prevence a podpory mládeže a dětí se specifickými problémy.

O projektu

Název: "Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov,"
I. etapa - Evidenční číslo: DD/OKPP/293/11
II. etapa - Evidenční číslo: DD/OKPP/277/13
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: VIDOX spol. s.r.o., se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: I. etapa: říjen 2011
                         II. etapa: říjen 2013
Celkové výdaje projektu: I. etapa: 481.926,- Kč, II. etapa: 356.263,- Kč, Celkem: 838.189,- Kč
Celková výše podpory: I. etapa 289.155,- Kč, II. etapa: 200.000,- Kč, Celkem: 489.155,- Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - grantový program NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

 

Popis projektu a jeho realizace

V roce 2011 zrealizovalo město za pomocí finančních prostředků z grantového programu Nemovité kulturní památky Jihočeského kraje obnovu fasády jihovýchodní části objektu. Stavební práce spočívaly v odstranění nesoudržných částí omítek a opravě fasády části objektu, která byla v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče zrealizována materiály na vápenné bázi. V průběhu stavebních prací byl v úrovni soklu v přízemí zjištěn větší rozsah poškození podkladových vrstev - jádrové omítky způsobené vlivem zvýšené zemní vlhkosti. Z tohoto důvodu se na základě stavebně chemické analýzy vzorků nechal zpracovat podrobný stavebně technický průzkum omítky, jehož výsledkem bylo doporučení použití sanačního omítkového systému WTA. Navrhovaná technologie byla konzultována a odsouhlasena pracovníkem oddělení památkové péče města Český Krumlov. Sanační omítky byly provedeny v rozsahu soklu a přízemí cca 94 m2. Protože v této části objektu bylo naplánováno provést hydroizolaci a drenáž, nebyl zde v roce 2011 dokončen barevný nátěr. Tento byl zrealizován až letos, v souběhu s dalšími pracemi, které jsou popsány dále.

Předmětem úspěšné žádosti o dotaci do téhož grantového programu na druhou fázi projektu je realizace obnovy fasády zbývající části objektu - tedy severozápadní strany.

Obnova fasády severozápadní části objektu probíhala v měsíci říjnu 2013 následovně:

 • po obvodu objektu bylo postaveno lešení, které zajistilo přístup řemeslníků
 • mechanické očištění fasády a následné odstranění nesoudržných vrstev omítek, odstranění nesoudržných nátěrů omítek oškrábáním
 • sanace jednotlivých plastických - štukových prvků fasády
 • celoplošné provedení penetračního nátěru, který zajistil kvalitní spojení starších a nových vrstev a současně zvýšil pojivost původních vrstev
 • doplnění omítkových vrstev vápennou maltou a provedení konečného vápenného nátěru, jehož barevnost zůstala ve stávajících žlutých okrech.

V rámci druhé fáze obnovy fasády byly i nadále zachovány nebo doplněny veškeré plastické prvky tak, aby byla zachována historická autenticita objektu a došlo ke sjednocení barevnosti fasády objektu. Obnově fasády předcházelo uložení drenážního systému a provedení svislé hydroizolace severního průčelí, která se jak nad terénem, tak na fasádě pohledově neuplatňuje. Hydroizolace, kterou provedla společnost POstavPO s.r.o. za částku 363 tis. Kč, nebyla podpořena z finančních prostředků Jihočeského kraje, nýbrž z rozpočtu města.

 

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

 

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic
 •  

   

  Tyto projekty "Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - jihovýchodní část" a Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - II. etapa (severozápadní část)" vznikly za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Nemovité kulturní památky.

   

  Jihočeský kraj - logo (250)

   

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov