aktualizováno 16. 3. 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 16. 3. 2018

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 12. března 2018 mimo jiné tyto body:

2. ročník projektu participativního rozpočtu města Český Krumlov

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci 2. ročníku participativního rozpočtu města Český Krumlov, včetně vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 750.000 Kč.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná atmosféra ve městě.

Občané podávají své návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskuzích a sousedských setkáních. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Filmové natáčení pohádky Z pekla do pekla

RM souhlasí s filmovým natáčením pohádky "Z pekla do pekla", které proběhne v Českém Krumlově dne 17. 3. 2018. Jedná se se o absolventský film studentů 5. ročníku Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) v Písku.

Natáčení bude probíhat dne 17. 3. 2018 od 7 do 16 hodin v ulicích Nové město, Náplavka a Formanská ulice v Českém Krumlově.

Během natáčení nebude omezena doprava. V místě lokací nebude probíhat žádná stavba. Vzhledem k tomu, že se jedná o natáčení studentského nekomerčního filmu, které navíc pouze minimálně zasáhne do běžného života města, RM souhlasila s prominutí poplatku dle Pravidel pro výběr nájemného za užití ploch města pro účely filmového natáčení.

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249

RM vzala na vědomí oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy, Český Krumlov, Plešivec Mgr. Jaroslavy Neumannové a schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ na Plešivci.

Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše

RM schválila: 
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro realizaci díla Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše, včetně zajištění inženýrské činnosti;

b) výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu;

c) složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.

Obecně závazná vyhláška o stanovení doby nočního klidu

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o stanovení doby nočního klidu.

Podle návrhu bude začátek doby nočního klidu posunut z 22. hodiny na 24. hodinu:

a) v období od 15. 6. do 15. 9. každého roku vždy v pátek, sobotu a v den předcházející dni pracovního klidu;

b) v době konání Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, Kouzelného Krumlova a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.

Dále bude posunuta doba začátku nočního klidu z 22. hodiny na 1. hodinu dne následujícího každého 31. 12.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: