aktualizováno 7. 2. 2018

Program regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a Program regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec pro rok 2018

aktualizováno 11. 10. 2018

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program regenerace je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena mezi obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče) a Ministerstvo kultury České republiky.

O dotaci v Programu regenerace může žádat vlastník nemovité kulturní památky (případně movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostele, pokud je současně tato stavba nemovitou kulturní památkou), která stojí na území Městské památkové rezervace Český Krumlov nebo Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec.

Na účelový nevratný finanční příspěvek ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu města není právní nárok.

Aktuálně

15. 1. 2018
Město Český Krumlov, resp. oddělení památkové péče při Odboru územního plánování a památkové péče zaslalo Vyúčtování Programu regenerace MPR Český Krumlov a Programu regenerace MPZ Český Krumlov-Plešivec za rok 2017 na Ministerstvo kultury České republiky.

29. 1. 2018
Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozpis státní finanční podpory v Programu pro rok 2018. Pro Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov bylo přiděleno 555 000,- Kč, pro Městskou památkovou zónu Český Krumlov-Plešivec 200 000,- Kč. V Programu regenerace na rok 2018 jsou zařazeni žadatelé o dotaci, kteří podali na konci léta roku 2017 tiskopis "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov na rok 2018 a v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec na rok 2018"

26. 3. 2018
Vlastníci kulturních památek, na které navrhla Komise rady města pro památkovou péči finanční dotaci, na základě výzvy oddělení památkové péče, podají "Souhrnný přehled PR MPR a MPZ 2018" včetně jeho povinných příloh do 26. března 2018.

9. 4. 2018
Město Český Krumlov, zastoupené Odborem památkové péče, zašle žádost o poskytnutí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR Český Krumlov a v Programu regenerace MPZ Český Krumlov-Plešivec a vyplněné Souhrnné přehledy obnov navržených kulturních památek v obou programech regenerace na rok 2018 na Ministerstvo kultury České republiky.

31. 8. 2018
Město Český Krumlov, zastoupené Odborem památkové péče již od 1.6.2018 do 31. srpna 2018 realizuje mezi vlastníky kulturních památek Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec na rok 2019. Tiskopis průzkumu je uveden jako první v pořadí níže mezi dokumenty.

Na koho se obrátit?

Odbor památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, druhé poschodí. Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde.

Proces přidělení příspěvku

Každoročně město Český Krumlov realizuje od počátku jara do konce léta tzv. Průzkum zájmu mezi vlastníky kulturních památek o dotaci na obnovu kulturních památek v městské památkové rezervaci Český Krumlov a v městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově na následující rok.

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, které provádí Komise rady města pro památkovou péči, a poté je zpracován Anketní dotazník Ministerstva kultury ČR, který musí být ve stanoveném termínu (15. listopadu) zaslán na ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury během ledna až února rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Český Krumlov na regeneraci MPR a MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků rozhodne Zastupitelstvo města Český Krumlov o přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek (tito vlastníci jsou předem vyzváni, aby v březnu daného roku vyplnily tiskopis "Souhrnný přehled" a přiložily povinné přílohy).

Městský úřad poté zpracuje žádost na Ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v Programu regenerace MPR a v Programu regenerace MPZ v daném roce s tím, že zde již uvede konkrétní kulturní památky navržené k obnově. Žádost se podává na ministerstvo kultury na přelomu března a dubna.

Ministerstvo kultury ČR žádost města Český Krumlov posoudí a rozhodne o přidělení dotace.

Následně město Český Krumlov uzavře smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky Odbor památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a případně svolat kontrolní den na stavbu. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městskému úřadu Český Krumlov, Odbor památkové péče doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů a výpisy z účtů dokládající platby faktur). Město Český Krumlov po obdržení limitky z ministerstvy kultury může po té následně vyplácet finanční příspěvek z programu regenerace a současně závazný podíl města Český Krumlov.

Administrace programu regenerace

Program regenerace je program, který se celý administruje během roku a půl. Program se tedy překrývá ve dvou letech. Jeho administrace je poměrně zdlouhavá, ale jinak vlastníka kulturní památky nijak nezatěžuje nad rámec běžných činností při obnově nemovitosti. Navíc při nejasnostech, co učinit pro získání dotace, má žadatel možnost kdykoliv kontaktovat Odbor památkové péče Městského úřadu Český Krumlov.

Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční příspěvek Ministerstva kultury České republiky - maximálně 50 % a dále povinný příspěvek od města Český Krumlov - minimálně 10 % z částky investované v daném roce do obnovy památkové podstaty kulturní památky. Sám vlastník je povinen uhradit vlastní podíl - cca 40 % a více. Pokud je vlastníkem památky plátce DPH, pak příspěvky ve výši max. 50 %, min. 10% podíl města a vlastní podíl cca 40 % se vypočítávají z částky bez DPH.

Program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem Ministerstva kultury.

Předpokládaný harmonogram činností v roce 2018

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2018

Do 15. 1. 2018
Oddělení památkové péče zpracuje "Vyhodnocení programu regenerace za rok 2017" a zašle jej na Ministerstvo kultury České republiky.

Leden - únor 2018
Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky přidělí městu Český Krumlov finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2018.

Březen - květen 2018
Město Český Krumlov rozhodne o přidělení dotací konkrétním žadatelům, kteří jsou následně vyzváni k vyplnění tiskopisu "Souhrnný přehled akce obnovy kulturní památky". Město Český Krumlov zašle "Žádost města Český Krumlov o poskytnutí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ" na Ministerstvo kultury ČR, k tomuto dokumentu přiloží Souhrnné přehledy na již vybrané kulturní památky, které obdrží od konkrétních žadatelů.

Konec jara - začátek léta 2018
Ministerstvo kultury České republiky rozhodne o poskytnutí státní dotace ze státního rozpočtu městu Český Krumlov v Programu regenerace MPR a MPZ a následně převede finančních prostředky městu Český Krumlov.

Město Český Krumlov uzavře s jednotlivými příjemci dotace (s úspěšnými žadateli) "Smlouvu o poskytnutí dotace a příspěvku obce v rámci programu regenerace".

Do konce listopadu 2018
Příjemci dotace realizují obnovu svých kulturních památek. Možno realizovat v průběhu roku 2018.

Do 7. 12. 2018
Příjemce dotace je povinen předložit Odbor památkové péče vyúčtování dotace. Město Český Krumlov následně do konce roku 2018 vyplatí žadateli státní dotaci a podíl obce.

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2019

Do konce prázdnin 2018
Odbor památkové péče realizuje mezi vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Český Krumlov a Městské památkové zóně Plešivec tzv. Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace pro rok 2019, na jehož základě pak budou městu Český Krumlov přiděleny ministerstvem kultury finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2019. Vyplněný tiskopis s povinnými přílohami lze již podávat na městský úřad.

15. 11. 2018
Odbor památkové péče zapracuje "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace" do Anketního dotazníku Ministerstva kultury České republiky na rok 2019 a dotazník odešle na ministerstvo kultury.

Dokumenty

Legislativní opora

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: