aktualizováno 25. 10. 2016

Zpráva z externího auditu Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o.

aktualizace 5. 12. 2016

Město Český Krumlov, resp. Městský úřad Český Krumlov obdržel na konci července Zprávu z externího auditu společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. (dále jen ČKRF) za období 2012 až 2015. Zpráva o provedeném auditu čítá 79 stran. Cílem auditu bylo vypracování odborného, objektivního a nestranného posouzení úrovně a efektivnosti hospodaření společnosti a nakládání s jejím majetkem, a to v kontextu poslání definovaného v zakladatelských listinách společnosti a v základních koncepčních dokumentech schválených městem Český Krumlov. Audit provedla renomovaná společnost BDO Audit s.r.o. za téměř 600 tisíc korun.

Harmonogram výstupů a aktivit

Připravované aktivity:

5. 12. 2016 Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (usnesení 17/5/2016)

1) ukládá jednatelům společnosti realizovat postupně jimi navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků administrativního a procesního charakteru nejpozději do 28. 2. 2017 a do 31. 12. 2016 předložit přesný harmonogram realizace dílčích opatření.

2) ukládá starostovi města,aby požádal subjekt BDO Audit s. r. o., IČ 453 143 81, zpracovatele Zprávy z externího auditu společnosti ČKRF, o písemné vyjádření ke "Stanovisku dozorčí rady společnosti ke zprávě z externího auditu" ze dne 7. 11. 2016, termín: do 31. 12. 2016.

Realizované aktivity:

5. 12. 2016 - Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (usnesení 16/5/2016) bere na vědomí informaci o plnění usnesení z posledního jednání jediného společníka konaného dne 28. 11. 2016.

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (usnesení 17/5/2016)

1) ukládá jednateli společnosti pověřeného jejím řízením společnosti zlepšit komunikaci se všemi orgány společnosti.

2) se seznámila s „Vyjádřením jednatelů společnosti ke zprávě z externího auditu" a s návrhy na odstranění zjištěných nedostatků z 6. 11.2016 se „Stanoviskem dozorčí rady společnosti ke zprávě z externího auditu" ze 7. 11. 2016.

3) vzala na vědomí usnesení zastupitelstva města k auditorské zprávě ze dne 16. 11. 2016 včetně diskuzních příspěvků zastupitelů.

28.11.2016 - jednání Rady města Český Krumlov, na kterém byly v rámci valné hromady projednány závěry a vyjádření jednatelů ke Zprávě z externího auditu za období 2012 - 2015. Projednání uvedeného bodu bude dokončeno na následném zasedání dne 5.12.2016, kde by rada města měla přijmout konečné usnesení.

16.11.2016 - jednání Zastupitelstva města Český Krumlov (dále jen zastupitelstvo města nebo ZM), na kterém byla veřejně projednána Zpráva z externího auditu (dále jen Zpráva) za období 2012 - 2015, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. za přítomnosti zástupce společnosti BDO Audit s.r.o. 

Videozáznam z jednání zastupitestva je k dispozici zde

Jednatel ČKRF Miroslav Reitinger na jednání představil vývoj hospodaření ČKRF, prezentace je k dispozici zde

Zastupitelstvo města (usnesení č. 0106/ZM6/2016) bere na vědomí výsledky externího auditu společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.

31.10.2016 - jednání Rady města Český Krumlov, na kterém byla projednána v rámci valné hromady ČKRF Zpráva z externího auditu za období 2012 - 2015, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. Všichni zastupitelé byli na jednání VH ČKRF pozváni prostřednictvím e-mailové zprávy.

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (usnesením 10/3/2016) bere na vědomí informaci o plnění usnesení z posledního jednání jediného společníka konaného dne 13. 6. 2016.

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (usnesením 11/3/2016)

1) se seznámila se Zprávou z externího auditu, s vyjádřením jednatele pověřeného řízením společnosti ke zjištěným závadám a s vyjádřením dozorčí rady k auditu, 2) ukládá jednatelům společnosti zpracovat své stanovisko k auditorské zprávěa zjištěným závadám a nedostatkům spolu s návrhem opatření k jejich odstranění, 3) žádá dozorčí radu o zpracování svého stanoviska k auditorské zprávě a zjištěným závadám, 4.ukládá jednatelům společnosti připravit pro zasedání zastupitelstva města 16.11.2016 důvodovou zprávu a veškeré podkladové materiály k dané problematice, včetně výše jmenovaných dokumentů, a zaslat je v elektronické podobě kanceláři tajemníka MÚ nejpozději do 7.11. k jejich následné distribuci.

26. 10. 2016 - zveřejněno sdělení starosty a místostarosty města k tiskové zprávě místní organizace ČSSD a ODS Český Krumlov ze dne 24. 10. 2016

24.10.2016 - vydána tisková zpráva místní organizace ČSSD a ODS Český Krumlov k výsledkům auditu ČKRF.

21.10.2016 - obdržení vyjádření MO ANO 2011 k výsledkům auditu ČKRF.

19.10.2016 - emailová pozvánka pro všechny zastupitele a zastupitelky města Český Krumlov na jednání VH ČKRF (21.10.2016) a ZM (16.11.2016) odeslaná sekretariátem starosty města Český Krumlov.

13.10.2016 - vydána tisková zpráva města Český Krumlov k výsledkům auditu ČKRF společně s přílohou Manažerského shrnutí a následně i celou Zprávou v kompletním znění.

04.10.2016 - jednání zastupitelstva města (původní termín jednání 29.09.2016 byl zrušen), na kterém byly vzneseny dotazy k výsledkům auditu ČKRF. Na jednání ZM bylo na základě dotazů uvedeno, že výsledky auditu budou zveřejněny na webových stránkách společně s tiskovou zprávou města Český Krumlov, kterou připraví oddělení kancelář starosty společně s tajemníkem Městského úřadu Český Krumlov. Záznam jednání najdete zde.

25.08.2016 - jednání zastupitelstva města, na kterém všichni přítomní zastupitelé obdrželi Zprávu z externího auditu za období 2012 - 2015, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. v kompletním znění ve fyzické podobě. Zastupitelé, kteří nebyli jednání v srpnu přítomni, obdrželi tuto zprávu společně s materiály na jednání ZM 04.10.2016, tj. 21.09.2016.

29.07.2016 společnost BDO Audit s.r.o. předala Městskému úřadu Český Krumlov Zprávu z externího auditu za období 2012 - 2015, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

21.07.2016 - společnost BDO Audit s.r.o. zaslala na Městský úřad Český Krumlov Zprávu v elektronické podobě.

13.03.2016 - podpis smlouvy (smlouva č. 85/2015/OKT) se zhotovitelem společností BDO Audit s.r.o. o přidělení veřejné zakázky "Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o." (v textu také jen audit ČKRF). Doba provádění díla stanovena na 12 týdnů od podpisu smlouvy. Cena včetně DPH 592.658 Kč.

22.02.2016 - rada města schvaluje v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.", evid. č. VZCK 0109/2015/oRKVZ/JaKi, kterou je nabídka spol. BDO Audit s.r.o., IČO 45314381, sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, a uzavření smlouvy dle přílohy č. 9 až 15 (usnesení č. 0080/RM6/2016).

25.01.2016 - lhůta pro podání nabídek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., IČO 42396182".

04.01.2016 - rada města schvaluje (usnesení č. 0001/RM1/2016) ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., IČO 42396182", evidenční číslo zakázky VZCK 0109/2015/oRKVZ/JaKi, poskytnutí zadávací dokumentace uchazeči BNV Consulting, s.r.o., IČO 27170241, sídlem Melantrichova 970/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, a prodloužení lhůty pro podání nabídek do dne 25.1.2016 do 10:00 hodin.

16.11.2015 - rada města schvaluje (usnesením č. 0667/RM38/2015)
a) zadávací dokumentaci, včetně výzvy k podání nabídky a všech příslušných příloh, veřejné zakázky "Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond , spol. s r.o., IČ 42 39 6182", která bude zadána postupem dle č. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi ve znění dle přílohy č. 2 až 34;

b) aby k podání nabídky byly osloveni uchazeči KPMG Česká republika, s.r.o., Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO 00553115; PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 40765521; Deloitte Audit s.r.o., Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČO 49620592; Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26704153; PROXY - AUDIT, s.r.o., Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000, IČO 49684612 a BDO Audit s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 14000, IČO 45314381, a to bez zveřejnění výzvy vč. zadávací dokumentace;

c) komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Jan Novák (náhradník Alexandr Nogrády), Mgr. Dalibor Carda (náhradník Mgr. Radim Rouče) a Ing. Radka Ondriášová (náhradník Bc. Jitka Karlíčková);

d) komisi pro hodnocení nabídek ve složení v Ing. Jan Novák (náhradník Alexandr Nogrády), JUDr. Milan Cícer (náhradník Tomáš Novák), Mgr. Oldřich Hluško (náhradník MUDr. Jan Vorel), Ing. Petr Král (náhradník Ing. Jan Ungerman), Jan Vaněček (náhradník Rudolf Vejskrab), Ing. Josef Hermann (náhradník Mgr. Roman Kneifl), Zbyněk Toman (náhradník Ing. Michal Sirový) a Ing. Miroslav Máče (náhradník Stanislav Trnka).

29.10.2015 - zastupitelstvo města revokuje usnesení Zastupitelstva města ze dne 27.8.2015, č.j. 0091/ZM7/2015 (usnesení č. 0113/ZM9/2015)
a projednalo podkladové materiály k veřejné zakázce Audit ČKRF (bez usnesení).

19.10.2015 - rada města (usnesením č. 0640/RM35/2015)
1) doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 0091/ZM7/2015 ze dne 27.8.2015;

2) ukládá starostovi města, aby předložil ZM k seznámení podkladové materiály k veřejné zakázce "Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond , spol. s r.o.", zejména výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a všech příloh, složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek a seznam uchazečů k vyzvání k podání nabídky.

27.08.2016 - zastupitelstvo města (usnesením č. 0091/ZM7/2015)
1) si vyhrazuje do své pravomoci rozhodování ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Externí audit obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., IČ 42 39 61 82";

2) ukládá pracovní skupině pro přípravu auditů, ustanovené ZM na jednání dne 29. ledna 2015:
a) předložit ZM seznam subjektů vhodných k obeslání výzvou k podání nabídky;
b) předložit návrh složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

29.01.2015 - zastupitelstvo města ustanovuje (usnesením č. 0008/ZM1/2015) pracovní skupinu, která připraví zadání auditů městských společností a předloží je ke schválení zastupitelstvu. Pracovní skupina bude mít 8 členů, když každá ze stran, sdružení či nezávislého uskupení, zastoupeného v zastupitelstvu má právo obsadit jedno místo. Administrátorem pracovní skupiny zastupitelstvo určuje pana tajemníka Mgr. Rouče. Strany, sdružení, uskupení nahlásí jméno administrátorovi nejpozději do 10 dnů a administrátor následně svolá pracovní skupinu do 7 dnů.

Na sklonku roku 2014 zastupitelé města Český Krumlov vznesli podnět k zadání auditu ČKRF. Následovala několikaměsíční diskuze o tom, který z orgánů města je oprávněn audit zadat. Poté, co Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, byla zadáním pověřena Rada města Český Krumlov. V souvislosti s přípravou zadání auditu byla nadto zřízena pracovní skupina, jejíž členové byli delegovaní zástupci všech politických subjektů, které zasedají v zastupitelstvu. Tato pracovní skupina v průběhu následujících měsíců připravila ve spolupráci s úředníky městského úřadu zadání auditu. Dokument sloužil jako základ pro administraci výběrového řízení. Samotná dokumentace k zadání veřejné zakázky byla velmi složitá a obsahovala desítky příloh. Po projednání návrhu připravených podkladů v zastupitelstvu, schválila rada města zadání veřejné zakázky. Následovalo osm týdnů zadávací lhůty, kdy podmínky zakázky byly zveřejněny na úřední desce městského úřadu. Termín vypracování auditu byl stanoven na 12 týdnů. K předložení nabídek bylo ve výběrovém řízení osloveno šest společností. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.

Zhotovitel

Audit zpracovala společnost BDO Audit s.r.o., která podala do výběrového řízení vítěznou nabídku. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v ekonomickém oboru. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 64 tisíc odborníků a působí ve 154 zemích. Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se svými více jak 300 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a třemi regionálními společnostmi.

Město Český Krumlov spolupracovalo se společností BDO poprvé v souvislosti se zadáním auditu ČKRF. Její přístup k auditorským službám je založen na rozsáhle rozpracované metodologii, která je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České republiky.

Tiskové zprávy a prohlášení

Sdělení jednatele ČKRF na vyjádření MO ANO 2011 - ze dne 16. 11. 2016 

Stanovisko dozorčí rady ČKRF ke Zprávě z externího auditu - ze dne 7. 11. 2016

Vyjádření jednatele ČKRF ke Zprávě z externího auditu - ze dne 6. 11. 2016

Sdělení starosty a místostarosty města Český Krumlov k tiskové zprávě Místní organizace ODS a ČSSD Český Krumlov ze dne 24. 10. 2016, vydané 26. 10. 2016

Tisková zpráva místní organizace ČSSD a ODS Český Krumlov, ze dne 24. 10. 2016

Vyjádření hnutí MO ANO 2011 po jednání zastupitelstva města 4. 10. - ze dne 21. 10. 2016

Vyjádření hnutí MO ANO 2011 na tiskovou zprávu města Český Krumlov - ze dne 21. 10. 2016

Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení - tisková zpráva města Český Krumlov, vydaná 13. 10. 2016

Související dokumenty

Manažerské shrnutíZpráva z externího auditu za období 2012 - 2015, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

Zpráva z externího auditu za období 2012 - 2015, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

Audit ČKRF v médiích

Audit dělá rozruch (Českokrumlovský deník, 27. října 2016)

Audit ČKRF se ocitl pod palbou názorů (Českokrumlovský deník, 20. října 2016)

Jaké jsou výsledky auditu ČKRF? (Českokrumlovská televize, 19. října 2016)

Audit doporučil fondu omezit ztrátové provozy (MF DNES, 18. října 2016)

Radnice se rozhodla zveřejnit celé znění auditu ČKRF (Českokrumlovský deník, 18. října 2016)

Senzační odhalení se v ČKRF nekoná (Českokrumlovský deník, 15. října 2016)

Kontakty


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: