aktualizováno 26. 10. 2016

Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení

aktualizováno 17. 10. 2016

Město Český Krumlov obdrželo v létě 2016 dlouho očekávanou zprávu o provedeném auditu hospodaření městské společnosti Českokrumlovského rozvojového fondu. V souladu se zadáním, na kterém se pracovalo několik měsíců, byl audit zaměřen na prověření šesti vybraných oblastí. Souhrnně lze konstatovat, že kontrola neshledala žádné významné nedostatky. Audit provedla renomovaná společnost BDO Audit s.r.o. za téměř 600 tisíc korun.

Město Český Krumlov, resp. Městský úřad Český Krumlov obdržel na konci července Zprávu z externího auditu společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. (dále jen ČKRF) za období 2012 až 2015.

Zpráva o provedeném auditu čítá 79 stran. Cílem auditu bylo vypracování odborného, objektivního a nestranného posouzení úrovně a efektivnosti hospodaření společnosti a nakládání s jejím majetkem, a to v kontextu poslání definovaného v zakladatelských listinách společnosti a v základních koncepčních dokumentech schválených městem Český Krumlov.

V souladu se zadáním se kontrola týkala prověření níže vybraných oblastí hospodaření ČKRF. Souhrnně lze konstatovat, že ve sledovaných oblastech audit neshledal žádná zásadní pochybení.

Efektivita jednotlivých činností společnosti
Kromě roku 2012, kdy společnost ČKRF realizovala projekt digitalizace mobiliáře Musea Fotoateliér Seidel, společnost dosahovala výnosů přibližně ve výši 53 mil. Kč. ČKRF jako celek dlouhodobě dosahuje zisku, který se vlivem úsporných opatření zvýšil z 391 tis. Kč na 5.477 tis. Kč v roce 2014. Růst ziskovosti lze očekávat i v roce 2015. Zisk je realizován z pronájmu a správy nemovitostí a také z parkingu. Činnosti v oblasti cestovního ruchu, a dále také provoz Musea Fotoateliér Seidel, Synagogy Český Krumlov a Schieleho domku jsou naopak dlouhodobě ztrátové. Auditor hodnotil pozitivně rostoucí trend tržeb. Pozitivní dopad mají i realizovaná úsporná opatření, která vedla ve sledovaném období ke snížení nákladů. Kromě nákladů na projekty auditor při kontrole nákladů neidentifikoval neobvyklé či mimořádné položky, na druhou stranu doporučil společníkovi zvážit omezení provozu ztrátových činností.

Nakládání s majetkem
V současné době tvoří portfolio nemovitostí v majetku společnosti 24 domů, které se nachází převážně v historickém centru města, dále provozně technický areál na Chvalšinské 242 s parkovištěm zájezdových autobusů pořízený v roce 2003 a devět samostatných bytových jednotek v panelových domech. ČKRF spravuje celkem 82 bytů. Auditoři konstatují, že ČKRF se při pronajímání bytových a nebytových prostor drží svých interních předpisů a ČKRF dosahuje z těchto pronájmů přiměřeného zisku. Na základě zjištěných informací u prodejů nemovitostí nebylo identifikováno riziko významné nesprávnosti a to z důvodu, že všechny tyto aktivity musí formálně schválit Rada města, která je rozhodujícím prvkem při prodeji majetku ČKRF.

Veřejné zakázky
Podle evidence předložené společností ČKRF bylo v průběhu sledovaného období realizováno 37 zakázek v hodnotě vyšší než 200 tis. Kč bez DPH, z toho 30 zakázek se týkalo rekonstrukce nebo oprav nemovitého majetku. Při kontrole zadávání jednotlivých veřejných zakázek v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách i veřejných zakázek malého rozsahu nebyly zjištěny významné nedostatky. Auditor však doporučuje zejména zlepšit procesy v oblasti zadávání veřejných zakázek a důsledně dodržovat pravidla zakázek.

Proces řízení a kontroly, posouzení střetu zájmů členů orgánů, posouzení organizačního uspořádání společnosti
Z hlediska nástroje řízení a kontroly společnosti, považují auditoři za klíčové sestavovat podnikatelský plán společnosti, který ČKRF vždy pravidelně pro daný rok připravuje. Současně nebylo zjištěno, že by některý z uvedených jednatelů ČKRF po dobu trvání své funkce podnikal, účastnil se jako společník, nebo vykonával činnost statutárního orgánu ve společnosti působící v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání jako společnost ČKRF. V souladu s platnou legislativou, zakladatelskou listinou i běžnou praxí tedy pozitivně hodnotí auditoři činnost valné hromady, jednatelů i dozorčí rady.

„Audit byl vypsán na základě impulzu ze strany zastupitelů města. Cílem kontroly bylo zjistit, jakým způsobem nakládá dceřiná společnost ČKRF s majetkem města. Jsem rád, že zpráva vyvrátila jakékoli domněnky a máme nyní na stole audit, který shledal nedostatky v administrativních a procesních záležitostech, nikoli však závažná pochybení ve správě majetku a nakládání s ním," uvedl starosta města Český Krumlov Dalibor Carda a vzkázal: „Žádná černá díra se nenašla."

Auditorskou zprávou se bude zabývat Rada města Český Krumlov ve funkci valné hromady na zasedání, které se uskuteční v pondělí 31. října 2016. Veřejně bude dokument projednáván na jednání zastupitelstva města ve středu 16. listopadu 2016.

Audit zpracovala společnost BDO Audit s.r.o., která podala do výběrového řízení vítěznou nabídku. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v ekonomickém oboru. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 64 tisíc odborníků a působí ve 154 zemích. Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se svými více jak 300 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a třemi regionálními společnostmi.

Město Český Krumlov spolupracovalo se společností BDO poprvé v souvislosti se zadáním auditu ČKRF. Její přístup k auditorským službám je založen na rozsáhle rozpracované metodologii, která je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České republiky.

Na sklonku roku 2014 zastupitelé města Český Krumlov vznesli podnět k zadání auditu ČKRF. Následovala několikaměsíční diskuze o tom, který z orgánů města je oprávněn audit zadat. Poté, co Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, byla zadáním pověřena Rada města Český Krumlov. V souvislosti s přípravou zadání auditu byla nadto zřízena pracovní skupina, jejíž členové byli delegovaní zástupci všech politických subjektů, které zasedají v zastupitelstvu. Tato pracovní skupina v průběhu následujících měsíců připravila ve spolupráci s úředníky městského úřadu zadání auditu. Dokument sloužil jako základ pro administraci výběrového řízení. Samotná dokumentace k zadání veřejné zakázky byla velmi složitá a obsahovala desítky příloh. Po projednání návrhu připravených podkladů v zastupitelstvu, schválila rada města zadání veřejné zakázky. Následovalo osm týdnů zadávací lhůty, kdy podmínky zakázky byly zveřejněny na úřední desce městského úřadu. Termín vypracování auditu byl stanoven na 12 týdnů. K předložení nabídek bylo ve výběrovém řízení osloveno šest společností. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.

Více informací k tématu najdete na www.ckrumlov.cz/auditCKRF.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: