aktualizováno 27. 5. 2016

Volby do Senátu PČR

aktualizováno 24.3.2010

Termín 1. kola senátních voleb

pátek 22. října 2010 od 14 do 22 hodin

sobota 23. října 2010 od 8 do 14 hodin

V případě, že nebude zvolen senátor v prvním kole, budou volby pokračovat druhým kolem 14. a 15. října 2016 (pátek od 14,00 do 22,00 hodin; sobota od 8,00 do 14,00 hodin)

Voliči budou vybírat mezi 2 kandidáty - Tomášem Jirsou (ODS) a Vladimírem Špidlou (ČSSD). Hlasovací lístky volič obdrží přímo ve volební místnosti. O voličský průkaz pro hlasování mimo stálý volební okrsek, ale v rámci 10. volebního obvodu, může volič požádat osobně do 16 hodin dne 20. října. Volič může požádat osobně nebo prostřednictvím plné moci druhou osobou v úředních hodinách na Městském úřadě Český Krumov na oddělení evidence obyvatel (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 114). Je nutné mít s sebou doklad tožnosti. Seznam obcí senátního volebního obvodu č. 10 je zveřejněn na www.volby.cz.  

I pro volby do senátu mohou voliči, jejichž zdravotní stav jim  neumožní navštívit volební místnost, využít služby mobilní volební komise.  Telefonicky je možné požádat na telefonním čísle 380 766 203.

Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali platnost svých dokladů totožnosti. S neplatným dokladem totožnosti  nebudou moci volit. 

Upozornění

Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu. Příslušníci cizího státu se prokazují svým platným dokladem, jímž se prokazují na území České republiky.

Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a zabezpečení poštovních schránek, aby jim mohly být bez problému dodány hlasovací lístky. 

Mobilní volební komise

Občané, jimž zdravotní stav nedovolí dostavit se osobně do volební místnosti, mohou telefonicky požádat na telefonním čísle 380 766 203, aby je volební komise navštívila u nich doma. 

Voliči

Voličem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je hlášen k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.
Občané jiného státu nemohou hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu ČR.
Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2010 Městskému úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 114. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejdéle do 5. října 2016 do 16, 00 hodin, kdy se uzavírají seznamy voličů. Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 22. září 2010 voličský průkaz voliči buď osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích v území senátního obvodu č. 10, jehož hranice jsou vymezeny zákonem a jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, kde lze získat i další informace k volbám.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Voličské průkazy

Voliči mohou požádat o vydání voličského průkazu, který jim umožní hlasovat mimo příslušný volební okrsek. Volič může požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Český Krumlov, s nímž pak může hlasovat v území senátního volebního obvodu č. 10. Seznam obcí senátního volebního obvodu č. 10 je zveřejněn na www.volby.cz.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat ode dne vyhlášení voleb, a to písemně nebo osobně. Vzor žádosti je ke stažení zde. Žádost je nutno doručit nejpozději 8. října 2010 na adresu Městský úřad Český Krumlov - Evidence obyvatel, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, písemně s ověřeným podpisem žadatele. Ověření podpisu pro tuto žádost na obecních úřadech je osvobozeno od správního poplatku, za ověření podpisu u jiných institucí, například u České pošty, se poplatek hradí. Osobně je možné požádat o vydání voličského průkazu v úředních hodinách na městském úřadě na oddělení evidence obyvatel (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 114), a to nejpozději 13. října 2010 do 16 hodin na základě předloženého občanského průkazu.

Volič může o vydání voličských průkazů pro obě kola voleb do Senátu požádat současně a úřad mu pak vydá voličské průkazy pro obě kola voleb s vyznačením údaje, pro jaké kolo voleb platí.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu; městský úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 16.00 hodin dne 20. října 2010.

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve od 30. září 2010, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který o vydání průkazu požádal, nebo městský úřad zašle průkaz na adresu uvedenou voličem, který o vydání požádal.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR budou dodány voličům do schránek nejpozději do 12. 10. 2010 Českou poštou. Z důvodů zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům, vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili. Pokud se i přes tato opatření některému voliči nedostanou hlasovací lístky do 12. října, nechť toto telefonicky oznámí na odboru vnitřních věcí městského úřadu (tel. 380 766 203) a hlasovací lístky mu budou dodány. Voliči mohou obdržet hlasovací lístky v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese: Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie  v budově radnice. Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Druhé kolo senátních voleb

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Druhé kolo senátních voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit ještě o týden později. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 

Volební okrsky

 Informace o sídlech volebních okrsků v Českém Krumlově

 • Okrsková volební komise č.1 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Vyšný 48 - budova Českého Červeného kříže
 • Okrsková volební komise č. 2 se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 3 se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 4 se sídlem : Český Krumlov, Vyšehrad 182 - Seniorklub
 • Okrsková volební komise č. 5 se sídlem : Český Krumlov, U Trojice 120 - budova SBD Český Krumlov
 • Okrsková volební komise č. 6 se sídlem : Český Krumlov, Urbinská 187 - Městská knihovna  Český Krumlov
 • Okrsková volební komise č. 7 se sídlem : Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 8 se sídlem : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1 - budova radnice
 • Okrsková volební komise č. 9 se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 10 se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy
 • Okrsková volební komise č. 11 se sídlem : Český Krumlov, Linecká 43 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 12 se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy
 • Okrsková volební komise č. 13 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 14 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 15 se sídlem : Český Krumlov, Nové Spolí, U Školky - Klubovna mysliveckého spolku Sojkovna
 • Okrsková volební komise č. 16 se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ

Kandidující strany a hnutí

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2010 budou za Českokrumlovsko kandidovat tyto uchazeči.

1.      JUDr. Luboš Dvořák (KSČM)

2.     PhDr. Vladimír Špidla (ČSSD)

3.     Ing. Tomáš Jirsa (ODS)

4.     Ing. Roman Bureš (Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu)

5.     JUDr. Bohumil Bezemek (Strana Práv Občanů Zemanovci)

6.     PhDr. Zdeněk Troup (TOP 09)

7.     Ing. Jan Zasadil (KDU-ČSL)

Město Český Krumlov vyzývá kandidáty, kteří mají zájem o bezplatnou prezentaci v internetovém katalogu města Český Krumlov, aby kontaktovali tiskovou mluvčí nebo OIS Český Krumlov

Seznam obcí senátního volebního obvodu č. 10

Seznam obcí senátního volebního obvodu č. 10 je publikován na stránkách www.volby.cz.

Soubory ke stažení

Na koho se obrátit?

Další informace týkající se voleb lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: