aktualizováno 17. 4. 2008

Polečnice - mostek, zdroj: MU - památkáři, foto: MU - památkáři 15. dubna 2008

Ministerstvo kultury vyjádřilo souhlas s přesunutím památkově chráněného kamenného mostu přes Polečnici a 9. dubna se starosta Luboš Jedlička zúčastnil dalších jednání na Ministerstvu kultury. "Správní řízení týkající se přemístění mostu se rozdělí na dvě samostatné fáze. V první fázi bude Ministerstvo kultury rozhodovat o takzvaném vymístění mostu a v další se rozhodne o jeho dalším umístění," upřesnil starosta závěry z jednání.
Kvůli prohlášení mostu za kulturní nemovitou památku podalo město Český Krumlov žalobu na Ministerstvo kultury. Kamenný most se má přesunout v rámci realizace protipovodňových opatření, protože komplikuje průtok vody. S kulturní památkou se ale bez souhlasu ministerstva hnout nedá. "V tento okamžik nevíme, kdy, jak a kam by mohl být most přemístěn. Podnikáme kroky ke konstruktivnímu řešení situace. Snažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, nebyli dál ohrožováni velkou vodou. Rozhodnutí o přesunu mostu závisí pouze na Ministerstvu kultury," dodává Luboš Jedlička.
Zastupitelstvo města na březnovém jednání odložilo o 1 měsíc rozhodování o zpětvzetí této žaloby a ponechává si do dalšího jednání zastupitelstva lhůtu na rozmyšlenou.

Historie kauzy:

 • 21. listopadu 2006 město Český Krumlov podalo žalobu proti rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým byl most přes řeku Polečnici prohlášen za kulturní památku
 • v srpnu 2007 Rada města Český Krumlov schválila na svém zasedání rozsah vlastních protipovodňových opatření
 • na listopadovém zastupitelstvu v roce 2007 akceptovali českokrumlovští zastupitelé spolupráci se společností Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice při přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství České republiky "Podpora prevence před povodněmi II" na realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě v rámci správního území města Český Krumlov
 • pro účely soudního řízení zadalo město zpracování Architektonicko-historického zhodnocení mostu z hlediska jeho památkové autenticity, posouzení jeho památkové ochrany a návrhu řešení budoucího využití mostu; ve zhodnocení byla navržena i varianta přemístění mostu z toku Polečnice, kde působí problémy při záplavách na jiné místo; Ministerstvo kultury ČR v prosinci 2007 vyjádřilo soudu přijatelnost tohoto posudku a zmínilo se o přemístění do oblasti plánované sportovně-relaxační zóny
 • 28. ledna 2008 projednala Rada města Český Krumlov žádost o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky
 • 20. února 2008 město Český Krumlov zaslalo na Ministerstvo kultury žádost o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky; jako vhodná lokalita byla určena část Jelení zahrady; k žádosti se přiložilo vyjádření Národního památkového ústavu, které se k přemístění památky staví kladně, ale nesouhlasí s vybranou lokalitou
 • 26. února 2008 město Český Krumlov obdrželo oznámení o zahájení správního řízení; jako účastník se do řízení přihlásila Památkářská obec českokrumlovská, která s přemístěním nesouhlasí; rozhodnutí ve věci vydáno nebylo
 • 3. března 2008 Městský souda Praha požaduje od města Český Krumlov sdělení o procesním stanovisku města k návrhu Ministerstva kultury České Republiky na zpětvzetí žaloby
 • 17. března 2008 Rada města Český Krumlov doporučila Zastupitelstvu města neschválit zpětvzetí žaloby
 • 27. března 2008 Zastupitelstvo města odložilo rozhodování o schválení nebo neschválení zpětvzetí žaloby
 • 9. dubna 2008 schůzka na Ministerstvu kultury, jednání o dalším postupu, správní řízení se rozdělí do 2 částí - vymístění a umístění mostu

Související články:

Rada města nedoporučuje zpětvzetí žaloby na Minsiterstvo kultury (19. 3. 2008)
Protipovodňová opatření v Českém Krumlově: zahájení územního řízení (12. 2. 2008)
Protipovodňové cvičení i v Českém Krumlově (4. 9. 2007)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov