aktualizováno 2. 4. 2020

Územní plánování - vysvětlení pojmů

aktualizováno 02.04.2010

Co to je územní plán?

Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. Územní plán obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití území a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb. Součástí textu musí být samostatná část, obsahující závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území.

V souladu s ustanoveními stavebního zákona se územní plán obce zpracovává pro celé území obce. Zahrnuje celé správní území obce, a proto jsou do něho začleněny všechny plochy (v konečném důsledku všechny pozemky), které se na daném území nacházejí. Územní plán obce člení celé správní území na plochy s rozdílným funkčním využitím.

Účelem schválené územně plánovací dokumentace, tzn. i schváleného územního plánu obce, je stanovit na poměrně dlouhou dobu obecně závazná pravidla pro rozhodování veřejné správy a vytvořit tak pro dané území stav právní jistoty o možnostech a podmínkách přijatelných změn v území, které byly dohodnuty v procesu pořizování územně plánovací dokumentace. V celém procesu pořizování územně plánovací dokumentace mohou nejen vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být dotčena řešením územně plánovací dokumentace, podávat k projednávané územně plánovací dokumentaci své námitky, ale i ostatní veřejnost může do tohoto procesu zasahovat s tím, že podává své námitky a připomínky.

Schválená územně plánovací dokumentace je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou, obce, která stanovuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené v regulativech, které musí být respektovány v rozhodování o území všech správních úřadů, tj. i stavebního úřadu při vydávání územního rozhodnutí a v návaznosti na to i stavebního povolení. Jak vyplývá z ustanovení stavebního zákona, je závazná část územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro rozhodování v území. Územně plánovací dokumentace je podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Z uvedeného tedy vyplývá, že stavební úřad je územně plánovací dokumentací vázán a nemůže vydat územní rozhodnutí, které by s ní bylo v rozporu.

Změny územního plánu města

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, jejíž územní plán se navrhuje změnit. V případě změny Územního plánu města Český Krumlov se návrh adresuje Městskému úřadu Český Krumlov, Odboru územního plánování a památkové péče (pořizovatel). Při požadavku na změnu územního plánu předkládá navrhovatel úřadu formulář návrhu na změnu územního plánu.

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu a jeho soulad s právními předpisy. V případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání změny územního plánu.

Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání změny územního plánu (Zastupitelstvo města Český Krumlov). Zastupitelstvo rozhodne, zda bude navržená změna pořizována (tj. zda bude zahájen pořizovací proces), nebo zda nebude návrhu vyhověno. O výsledku jednání zastupitelstva je navrhovatel písemně informován. 

Co to je regulační plán?

Regulační plán je nástroj územního plánování, který stanoví v řešené ploše podmínky pro vymezení a využití pozemků a pro prostorové uspořádání zástavby na těchto pozemcích, pro vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. I když regulační plán není územním rozhodnutím, nahradí v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí. Toto ustanovení se však vztahuje pouze na pozemky v zastavitelné ploše a v zastavěném území. Regulační plán v nezastavěném území nenahrazuje územní rozhodnutí, ale je pro rozhodování v nezastavěném území závazný.

Regulační plán se vydává pro plochy nebo koridory, ve kterých je pořízení regulačního plánu uloženo zásadami územního rozvoje nebo územním plánem jako podmínka pro rozhodování v těchto plochách. Pokud takto nestanoví ani územní plán, ani zásady územního rozvoje, vydává se regulační plán pro vybrané plochy v zastavěném a zastavitelném území a pro plochy v nezastavěném území. V zastavěném a zastavitelném území nahrazuje regulační plán ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, v nezastavěném území může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav.

Změna regulačního plánu

Podnět k pořízení změny regulačního plánu se podává u obce, v jejímž území se nalézá plocha, pro niž je změna navrhována. V případě změny regulačního plánu na území města Český Krumlov se podnět  adresuje Městskému úřadu Český Krumlov, Oddboru územního plánování a památkové péče.

Podnět musí obsahovat základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o jejich dosavadním využití, důvody a účel pořízení změny, návrh, která územní rozhodnutí změna regulačního plánu nahradí a návrh zadání regulačního plánu dle §17 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Zastupitelstvo města Český Krumlov rozhodne, zda podnětu vyhoví či nikoli.

Co to je územní studie?

Územní studie jsou jedním ze dvou druhů územně plánovacích podkladů, tj. podkladů pro zpracování územních plánovací dokumentace (územní plány a jejich změny, regulační plány a jejich změny) nebo pro rozhodování o změnách v území.

Jsou určeny k prověřování a posuzování možných řešení vybraných problémů v území, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Legislativní úprava územních studií je obsažena v § 30 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Pořizovatelem územních studií je Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování (OUUP).

Pokud je zpracování územní studie uloženo územním plánem, je její pořízení povinné a taková studie, po jejím zaevidování v systému ILAs (evidence územně plánovací činnosti ČR) je pak neopominutelným podkladem pro zpracování projektové dokumentace ke všem záměrům a stavbám v území, které tato studie řeší. 

Mimo tyto případy rozhoduje o pořízení územní studie pořizovatel, tj. úřad územního plánování (Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování). Může tak učinit i na základě podnětu kohokoli, v tom případě ale může pořízení územní studie podmínit její úhradou tím, kdo podal podnět.

Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou jedním ze dvou druhů územně plánovacích podkladů (tj. podkladů pro zpracování územních plánů, regulačních plánů a dalších druhů územně plánovacích dokumentací.

Legislativní úprava ÚAP je obsažena ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., §§ 26 - 29 a ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovacích činností.

ÚAP obsahují průběžně aktualizované informace o stavu a vývoji území. Tj. popis a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů, stanovených na základě právních předpisů či vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, rozbor udržitelného rozvoje území (tj. zjišťování a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci). 

ÚAP nenahrazují stanoviska vlastníků technické infrastruktury (např. vodovodů, kanalizací atd.) v řízeních vedených stavebním úřadem.

Legislativní opora

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: