Stavební agenda

aktualizováno 05.01.2012

Agenda stavebního úřadu je státní správa na úseku stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov spravuje, jako obec s přenesenou působností, území pro celkem 17 samostatných obcí a město Český Krumlov. 

Dále stavební úřad vykonává státní správu na úseku vedení řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění zák. č. 387/2004 Sb. Tímto ustanovením bylo převedeno na náš úřad i vyvlastňovací řízení pro další obce. Kromě vlastních svěřených obcí vykonává tuto agendu i pro další 3 stavební úřady – Křemže, Horní Planá, Vyšší Brod, s celkem 12 samostatnými obcemi. 

Dále stavební úřad vykonává státní správu na úseku vedení tzv. „navazujících řízení“ (tedy těch, při kterých dochází k umístění nebo povolení provedení záměru) u záměrů posuzovaných podle zákona EIA - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Tato navazující řízení vede stavební úřad i pro další obce, které spadají svou místní příslušností pod jiné 3 stavební úřady – Křemže, Horní Planá, Vyšší Brod, s celkem 12 samostatnými obcemi. 

Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, Český Krumlov, 4.patro

Vedoucí odboru: Johana Hanušová

Kontakty jsou řazeny abecedně. Prosíme kontaktujte referenty podle jejich svěřeného území, které najdete v detailu kontaktu po kliknutí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Johana Hanušová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: johana.hanusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 800
Petra Benčová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: petra.bencova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 807
Bc. Nikola Cimlová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: nikola.cimlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 806
Lukáš Markovec, DiS.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: lukas.markovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 804
Bc. Marek Potclan
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: marek.potclan@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 808
Eva Stanková
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: eva.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 801
Bc. Veronika Šváchová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: veronika.svachova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 805
Jan Vávra
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: jan.vavra@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 803

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Příslušnou žádost (formuláře dostupné níže), podklady (minimálně snímek z katastrální mapy a základní rozvahu o stavbě).

Vydání povolení nebo jiných opatření jsou zpoplatněny podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položek č. 17 – 20 Sazebníku správních poplatků.

 

30, 60 nebo 90 dnů podle příslušných ustanovení stavebního zákona nebo správního řádu. Počítání lhůt se řídí správním řádem.

Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
 • Vyhláška č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: