aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor stavební úřad (OSÚ)

 

Odbor stavební úřad vykonává

 1. státní správu na úseku stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  • Vydávání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
  • vydávání územních rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. Další formou umisťování staveb je zjednodušené územní řízení,
  • vydávání územních souhlasů a souhlasů s ohlášenou stavbou (popřípadě společný souhlas),
  • vydávání stavebních povolení, společných povolení, souhlasů s ohlášenými stavebními záměry, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, změny staveb před dokončením,
  • uzavírání veřejnoprávních smluv, kterými je možné nahradit některá rozhodnutí podle stavebního zákona,
  • užívání staveb – vydávání kolaudačních souhlasů, kolaudačních rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání staveb,
  • zkušební provozy, změny v užívání staveb, 
  • vydávání povolení k odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (popřípadě nařízení odstranění),
  • vyjadřování ke geometrickým plánům,
  • výkon státního stavebního dozoru,
  • projednávání přestupků a deliktů proti stavebnímu řádu,
  • zpracování podkladů pro Státní pozemkový úřad,
  • zvláštní pravomoci SÚ, jako jsou např. výzvy nebo nařízení na nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržby staveb, vyklizení staveb apod.
  • vybírání, evidence a kontrola poplatků za správní řízení,
  • kontrola plnění vlastních vydaných rozhodnutí,
  • kontrolní prohlídky staveb,
  • zpracování statistických údajů pro ČSÚ,
  • součinnost s ostatními orgány státní správy,
  • poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • vedení archivu odboru,
  • zpracování údajů pro RÚIAN,
  • zpracování údajů pro iSSTP.
 2. státní správu na úseku vedení řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.
 3. státní správu na úseku vedení tzv. „navazujících řízení“ (tedy těch, při kterých dochází k umístění nebo povolení provedení záměru) u záměrů posuzovaných podle zákona EIA - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce Odboru stavební úřad je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Referenti mají přidělené území. Rozsah se zobrazí po rozkliknutí jednotlivých jmen.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Johana Hanušová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: johana.hanusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 800
Petra Benčová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: petra.bencova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 807
Bc. Nikola Cimlová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: nikola.cimlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 806
Lukáš Markovec, DiS.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: lukas.markovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 804
Bc. Marek Potclan
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: marek.potclan@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 808
Eva Stanková
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: eva.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 801
Bc. Veronika Šváchová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: veronika.svachova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 805
Jan Vávra
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: jan.vavra@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 803

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

UtilityReport

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Jihočeského kraje. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

Pomocí odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/jihocesky-kraj/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze zhlédnout VIDEO NÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=Uxt66yuukag

Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).

Portál digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje

Pomocí odkazu https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně lze zadat příslušnou územní působnost (obec), kde lze nahlédnout do schválených územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území Jihočeského kraje (textové a grafické části).

Pomocí odkazu https://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=55d92dfde4a349b691198a0f6d88d7fd se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Mapová aplikace zobrazuje působnost stavebních úřadů na území Jihočeského kraje

Doporučení stavebníkům

Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

Město Český Krumlov vydalo dokument - upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.

Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů;
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
 • Vyhláška č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: