aktualizováno 9. 7. 2014

Regenerace sídlišť

ktualizováno 9.7.2014

Regenerace sídlišť na území města Český Krumlov je dlouhodobě považována za prioritu města. V průběhu roku 2007 byly Ateliérem Kročák zpracovány studie na egenerace sídlišť Plešivec, Špičák a Za Nádražím dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády č. 99/2007 Sb. Studie vycházely z konkrétních požadavků vyplývajících z několika informačních zdrojů - veřejné ankety uspořádané mezi obyvateli sídliště, z veřejného projednání a z diskuse s občany, z požadavků města Český Krumlov, dále z územně plánovací dokumentace a na základně vlastního vyhodnocení stávajícího stavu sídliště. Tyto studie tvoří dodnes podklad pro další stavební dokumentaci obnovy sídlišť.

Aktuálně

  • Po upřesnění rozsahu projektu a schválení rozpočtového opatření na jednání zastupitelstva města dne 25.6.2014, jehož účelem bylo zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na realizaci, došlo ke zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce, jejímž předmětem je vytvoření parkovacích míst (blíže viz níže) na sídlištích Plešivec, Špičák a Za Nádražím. Současně bylo rozhodnuto o opravě chodníku na sídlišti Za Nádražím. Opravy povrchů již byly zahájeny. Termín pro příjem nabídek je stanoven na 25.7.2014. Po vyhodnocení nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dojde k zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení je srpen 2014 a ukončení stavebních prací říjen 2014.

Granty a dotace

Náklady na stavební úpravy spojené s komplexním zkvalitňováním veřejných prostranství vycházející ze zpracovaných studií se pohybují v řádech desítek milionů Kč. Na jejich realizaci v plném rozsahu nebylo a ani v současnosti není v městském rozpočtu dostatek financí, proto město usiluje o získání finančních prostředků z dotačních titulů.

Jedním z takových dotačních titulů je Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále pouze ROP), který pro možné podání žádosti o dotaci vyžaduje předložit mimo jiné dokumenty prokazující zajištění prostředků na financování projektu a dále projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí/ stavební povolení. Vypracování vyšších stupňů projektové dokumentace takto rozsáhlých úprav sídlišť se pohybuje v řádech statisíců korun, výše vlastního podílu na financování projektu čítá desítky milionů korun. S ohledem na výše uvedené a z důvodu omezených finančních prostředků se město rozhodlo nechat vypracovat vyšší stupně projektové dokumentace pouze na sídliště Za Nádražím.

Protože Ministerstvo pro místní rozvoj (dále pouze MMR) vyhlásilo v prosinci 2013 výzvu pro předkládání žádostí do programu Regenerace panelových sídlišť pro rok 2014, bylo ve volených orgánech města diskutováno, které ze sídlišť a v jakém rozsahu bude z těchto prostředků regenerováno. V návaznosti na zpracovávané projekty regenerace sídlišť Za Nádražím a Plešivec vhodných pro podání žádosti o dotaci z tohoto programu byla v lednu 2014 s ohledem na zájem volených orgánů města o zahrnutí obyvatel do rozhodování o způsobech řešení nedostatků provedena anonymní anketa spokojenosti obyvatel sídlišť ve vybraných oblastech.

Anketa - leden 2014

Anketa byla sestavena tak, aby umožňovala určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života ve vybraných oblastech (respondenti buď vyplňovali anketu pomocí výběru z nabízených variant, nebo stupnicí 1 až 5) a aby umožňovala občanům vyjádřit konkrétní podněty a připomínky prostřednictvím slovní formulace (respondenti využívali volného prostoru pro vypsání připomínek). Poslední část ankety tvořily dotazy vedoucí ke specifikaci profilu respondenta (pohlaví, věk, ekonomická aktivita a specifikace, zda-li je respondent obyvatelem sídliště). Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel. Anketa byla proto uveřejněna jak na webových stránkách města, kde měli občané možnost ji vyplnit elektronicky, tak byly v prostorách místních samoobsluh umístěny sběrné boxy a občané měli možnost vyplnit anketu v listinné podobě. Anketní lístek bylo také možno osobně donést na Městský úřad, či jej poslat neskenovaný e-mailem přímo na kontaktní osobu.

Celkový počet vyplněných anket byl 183, přičemž ze sídliště Za Nádražím odpovědělo 81 respondentů, ze sídliště Plešivec 102. Více jak polovina odpovědí byla odevzdána v listinné podobě. Podrobné vyhodnocení ankety za jednotlivá sídliště jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/ankety.

Výsledky anket byly sděleny na jednání rady města dne 20. ledna 2014. Rada stanovila zahrnout připomínky od občanů města do zpracovávaných projektových dokumentací a po vyhodnocení podmínek poskytovatele dotace a s ohledem na lepší připravenost z hlediska projektové dokumentace doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci pouze na projekt regenerace sídliště Za Nádražím. Materiál pro jednání zastupitelstva města již obsahoval popis zamýšlených stavebních úprav doplněný o požadavky respondentů. Za příklady požadavků obyvatel sídlišť, jejichž řešení je zahrnuto v projektové dokumentaci, jmenujme např. úpravy prostoru mezi samoobsluhou a bývalým elektorem, zpevnění a prodloužení příjezdové komunikace vč. doplnění o nová parkovací místa u panelového domu č.p.252. Občané využili příležitost k vyjádření svých názorů ohledně dané problematiky na setkání vedení města dne 23.ledna 2014 v divadelním klubu Ántré a také v bodě Různé na jednání zastupitelstva města dne 30. ledna 2014. Jedním z často uváděných požadavků občanů bylo pořízení kontejnerů pro použitý textil. Vedení města vyslyšelo přání občanů a dne 29. dubna 2014 zajistila na území města rozmístění nádob pro odkládání použitého textilu, hraček a obuvi. Po dobu jednoho měsíce běžel zkušební provoz. Zájem o kontejnery byl po tuto dobu velmi značný, a proto došlo na konci měsíce května k rozmístění dalších kontejnerů tak, aby byl zájem ze strany občanů uspokojen. Další informace o nádobách na textil naleznete na webových stránkách města, v sekci Občan - Aktuality.

Ostatní sídliště - Špičák, Plešivec, Mír

Přestože zastupitelstvo města schválilo podat žádost o dotaci pouze na jednu lokalitu regenerace, neznamená to, že na stavební úpravy sídliště Plešivec, Špičák, či Mír nebude pamatováno. Poté, co se město dozví výsledek úspěšnosti žádosti na MMR, bude v orgánech města projednáván další postup regenerace sídlišť - jak z hlediska časového (kdy budou úpravy realizovány), tak věcného (v jakém rozsahu) a finančního (z jakých finančních prostředků).

Výsledek úspěšnosti žádosti na MMR byl městu doručen na konci května 2014. Žádost o dotaci byla zamítnuta, neboť dle Ústavu územního rozvoje v Brně nesplnila podmínku vypracování projektu v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. s odůvodněním, že se nejedná o panelové sídliště dle § 2 odst. B, předmětného nařízení vlády (řešené území panelového sídliště zahrnuje velký počet rodinných domů a přednádražních prostor). Na základě této informace projednala rada města v měsíci červnu další postup. Protože není možné realizovat všechny původně navržené úpravy na sídlištích kvůli celkové finanční náročnosti (náklady cca 13,2 mil. Kč), bylo na sídlištích Za Nádražím, Plešivec a Špičák navrženo vytvoření nových parkovacích míst, které s sebou přináší i zásahy do veřejné zeleně. Ty již byly na některých místech provedeny (za odstraněné stromy a keře bude provedena novou náhradní výsadba). Současně bylo dohodnuto, že v rámci této akce bude ve vybraných lokalitách doplněn mobiliář.

Regenerace sídliště Za Nádražím

Na realizaci regenerace sídliště Za Nádražím se město snaží získat finanční prostředky ze všech možných dotačních titulů - na projekt zpracovaný v roce 2009 Ateliérem Kročák zahrnující komplexní úpravy území rozčleněného do tří lokalit (A, B a C) - viz mapa území (již jsem posílala), podalo oddělení strategického rozvoje žádost o dotaci v rámci 6. výzvy ROP ve výši 53 mil. Kč z celkových nákladů 58 mil. Kč. Žádost o dotaci nebyla přidělena z důvodu celkových rozpočtovaných nákladů, které byly v porovnání s alokací dané výzvy příliš vysoké. S ohledem na výši alokace 13. výzvy ROPu byla v roce 2011 podána žádost o dotaci pouze na rozpočtově revidovanou lokalitu A zahrnující střed sídliště, celkové předpokládané náklady činily 27 mil. Kč, požadovaná dotace 23 mi. Kč. V rámci této výzvy získaly dotaci 2 projekty (z celkové alokace přes 80 mil. Kč získalo dotaci ve výši 60 mil. Kč město Blatná a dotaci ve výši 22 mil. Kč město Písek). Na rekonstrukci komunikací v lokalitě B byla v rámci 26. výzvy ROP, v roce 2013, podána žádost o dotaci, která byla opět vyhodnocena jako neúspěšná. Ani žádost o dotaci na komplexní úpravy lokality B sídliště předkládané v roce 2012 do programu Ministerstva pro místní rozvoj nebyla přidělena.Z důvodu neúspěšnosti podávaných žádostí o dotace a v návaznosti na přání rady města realizovat některé z cílů uvedených v Programovém prohlášení pro volební období 2010 - 2014, byla v roce 2013 zadána obnova sídlišť tak, aby za co možná nejnižší náklady bylo provedeno maximum. Pracovní skupina pod vedením radního Bc. Martina Lobíka absolvovala prohlídku sídlišť Za Nádražím, Plešivec, Mír a Špičák. V průběhu těchto prohlídek byly vzneseny požadavky na zpracování podkladů, ve kterých by se promítla zjištění z těchto prohlídek a také požadavky občanů vzešlých z uskutečněných veřejných anket a doposud zpracovaných dokumentací a studií. Jako nejzávažnější problém byly identifikovány chybějící místa pro parkování a nedostatek ploch pro volnočasové aktivity (dětská hřiště a sportoviště). Návrh úprav zahrnující doplnění parkovacích míst, herních prvků, opravu chodníků a úpravu zeleně byl předložen na jednání RM v letních měsících 2013. Podklady s úpravy předmětných sídlišť byly součástí akcí projednávaných k financování z kapitálového rozpočtu města na rok 2014. Celkové náklady na úpravy specifikovaných sídlišť čítají cca 13,2 mil. Kč.

Další informace k regeneraci sídliště Za Nádražím zde: sídliště Za Nádražím

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: