Poplatek ze psů

aktualizováno 4. 3. 2020

Poplatek ze psů je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2023 o místním poplatku ze psů. Správcem poplatku je Odbor financí Městského úřadu v Českém Krumlově. Sazby poplatku se pro rok 2024 nemění.

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Jana Šítalová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze psů
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Držitel psa (poplatník) je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon. Oznamovací povinnost má i držitel, jehož pes je od poplatku osvobozen. Toto osvobození musí držitel v oznámení správci poplatku prokázat.

Držitel (poplatník) je dále povinen oznámit a prokázat správci poplatku každou skutečnost mající vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od vzniku této skutečnosti.

Při plnění oznamovací povinnosti sděluje držitel (poplatník) správci poplatku jméno a příjmení resp. název společnosti, místo pobytu resp. sídlo, rodné číslo resp. IČO.

Psí známka
Držitel psa obdrží od správce poplatku známku označenou evidenčním číslem. Známky se vydávají i pro psy, za které se poplatek neplatí.

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa:

 • 1000 Kč - v rodinných domech mimo městskou památkovou rezervaci, 1500 Kč - za druhého a každého dalšího psa
 • 1500 Kč - v ostatních případech, 2250 Kč - za druhého a každého dalšího psa

Je-li držitel psa starší 65 let činí sazba za kalendářní rok a jednoho psa:

 • 200 Kč nebo 300 Kč - za druhého a každého dalšího psa

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců (i započatých).

Poplatkovým obdobím poplatku ze psů je kalendářní rok.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního předpisu ( zák. č.329/2011Sb.)
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psi
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

Od poplatku ze psů je dále osvobozen držitel psa, který:

 • je členem lesní, myslivecké a rybářské stráže
 • je pracovník Městské policie Český Krumlov nebo Policie ČR a používá psa ke služebním účelům
 • převzal dotčeného psa z městského útulku, a to v roce převzetí a ve dvou následujících kalendářních letech
 • je vlastník záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení

 

Úleva od poplatku ze psů se poskytuje držiteli psa, který je poživatel invalidního důchodu:

 • 800 Kč - v rodinných domech mimo městskou památkovou rezervaci¨
 • 1 300 Kč - v ostatních případech

S výjimkou případů uvedených v čl. 4 odst. 2 této vyhlášky

(1)  Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3)  Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet městského úřadu.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel (poplatník) správci poplatku oznámit písemně (čestné prohlášení, doklad od veterináře apod.).

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku. Případná poměrná výše poplatku se vypočítává obdobně jako v případě držby psa po dobu kratší než jeden rok (viz výše).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: