Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2023 o místním poplatku z pobytu. Správcem poplatku z pobytu je Odbor financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Poplatník poplatku

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Předmětem poplatku není

a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péč

 

 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Ohlašovací povinnost

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.Sazba poplatku činí:

 • pro rok 2024: 50 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu

 • pro rok 2023: 50 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu
 • pro rok 2022: 50 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu
 • pro rok 2021: 30 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu
 • pro rok 2020: 21 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu

Ubytovatelé odvedou vybraný poplatek na účet městského úřadu (případně jej zaplatí v hotovosti na pokladně městského úřadu). Poplatek se odvádí čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí (duben, červenec, říjen, leden).

Základ poplatku
Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Zvýšení poplatku

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku. Zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Poplatkovému subjektu, který zaplatí nebo odvede poplatek ve správné výši opožděně, aniž by dosud bylo vydáno rozhodnutí o vyměření poplatku, může správce poplatku stanovit zvýšení poplatku do 1 roku ode dne opožděného zaplacení nebo odvedení tohoto poplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku.

Dojde-li k doměření poplatku, správce poplatku může stanovit novou výši zvýšení poplatku.

Zvýšení poplatku stanoví správce poplatku poplatkovému subjektu platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Zvýšení poplatku je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zvýšení poplatku.

Penále a úroky podle daňového řádu se neuplatní.

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,     osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

 1. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
 2. Údaji podle odstavce 1 jsou:
  1. den počátku a den konce pobytu,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  3. datum narození,
  4. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
   • občanský průkaz,
   • cestovní doklad,
   • potvrzení o přechodném pobytu na území,
   • pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
   • průkaz o povolení k pobytu,
   • průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
   • průkaz o povolení k trvalému pobytu,
   • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
   • průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
   • výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
 3. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 4. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 1. Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
  1. důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
  2. oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
 2. Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
  1. dni počátku a dni konce konání této akce,
  2. názvu a druhu této akce, a
  3. jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
 3. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
 4. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
  1. údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
  2. souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
   1. dne poskytnutí pobytu,
   2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
   3. důvodu osvobození.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: