aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor kancelář tajemníka (OKT)

aktualizováno 8. 1. 2020

Na úseku sekretariátu tajemníka organizuje porady tajemníka, kompletuje a distribuuje materiály pro jednání RM a ZM, vede centrální evidenci smluv a centrální evidenci veřejných zakázek, obstarává záležitosti spojené s úřední činností tajemníka, spolupracuje na přípravě jednání RM a ZM a připravuje podklady pro porady městského úřadu.

Na právním úseku spolupracuje v agendách RM a ZM, výborů ZM a komisí RM, vede doklady související s účastí města v obchodních společnostech, vytváří právní předpisy města po formálně právní i obsahové stránce, které nespadají do věcné
kompetence jiné org. jednotky městského úřadu, spolupracuje na přípravě právních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu, vede evidenci originálů právních a vnitřních předpisů města a městského úřadu, eviduje stížnosti a došlé petice, vede evidenci písemných žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a zpracovává výroční zprávy, dohlíží, koordinuje a vyřizuje stížnosti a petice v souladu s vnitřním předpisem úřadu, poskytuje informace o platných právních předpisech zaměstnancům města a veřejnosti, aj.

Na úseku autoprovozu městkého úřadu včetně péče o referentská vozidla.

Na úseku digitální strategie a inovací OKT koncepčně řídí implementaci Digitální strategie města Český Krumlov, koordinuje přípravu a realizaci rozvojových ICT projektů města a jeho organizací, je zodpovědný za provoz a rozvoj Platformy @OIS a zajišťuje rozvoj služeb úřadu v souladu s rozvojem eGovernmentu.

Na úseku správy GIS zabezpečuje správu a rozvoj Geoportálu města, GIS aplikací a technologií.

Odbor se dále člení na:

  • oddělení personálních věcí - personální agenda a ekonomika práce pro MěÚ, městskou policii, VPP
  • oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek - více informací o oddělení zde
  • oddělení správy ICT - zabezpečuje provoz, údržbu a rozvoj informačních a komunikačních technologií úřadu a vybraných organizací města.

Náplň práce Odboru kancelář tajemnka je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing.  Petra Jelínková
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petra.jelinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 110
Hana Beránková
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: hana.berankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Ing. Jan Kastl
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: koordinátor SECAP, klimaticko-energetický manažer
E-mail: jan.kastl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 113
Ing.  Ivana Klementová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: personalistka
E-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
Bc. Tomáš Kubát
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
JUDr. Karel Laczkó
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Ing. Jan Lippl
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Ing. Zdeněk Moravec
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: manažer digitálních technologií a inovací
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Mgr. Marta Šindelková
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: administrátor veřejných zakázek
E-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 112
Gabriela Šubrtová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Ing. Miloš Tóth
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Václav Tuček
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Ing. Bc. Zdeněk Vyhnal
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: zdenek.vyhnal@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: