Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce. 

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent" nebo „profesor" nebo vědeckou hodnost. Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz všech typů.

V agendě cestovních dokladů je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Podání žádosti:

 • podat žádost o vydání občanského průkazu lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (bez místní příslušnosti);
 • podat žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách lze také na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách.

Vyzvednutí občanského průkazu:

 • vyzvednout občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze pouze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout občanský průkaz vydávaný do 5 pracovních dnů lze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout občanský průkaz vydávaný ve standardní lhůtě lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo který byl při podání žádosti uveden jako předávající.

Agendu občanských průkazů vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov odbor vnitřních věcí - pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů, Kaplická 439, přízemí. V agendě cestovních dokladů je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Osobní doklady ve zrychlených lhůtách vyřizuje pracoviště Ministerstva vnitra v Praze na adrese:

Na Pankráci 1623/72
Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání")

Pro úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra klikněte zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čermáková Anna
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Hrušková Eva
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Maříková Michaela
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: michaela.marikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 205

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. 

K žádosti o vydání občanského průkazu se předkládá

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů;
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti;
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie;
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list - předkládá se výhradně originál nebo úředně ověřená kopie;
 • platný cestovní pas nebo rodný list rodičů, oddací list (pokud je);
 • anebo - vzniknou-li důvodné pochybnosti - doklad o státním občanství občana. (Tento doklad lze vyřídit prostřednictvím Matričního úřadu v místě trvalého pobytu žadatele.)
 • občan musí požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 30 dnů po navršení 15 let

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením;
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán;
 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům;
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán;
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům;
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom, rozsudek o rozvodu, oddací list + potvrzení o změně stavu);
 • Lhůta pro podání žádosti od data změny je 15 dnů, v případě platnosti OP pak 6 měsíců předem;
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost (RL) a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu;
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list, oddací list, případně rozsudek o rozvodu. 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

Od 1. července 2018 jsou správní poplatky hrazeny a děleny podle místa resp. úřadu, u kterého je podávána žádost o vydání dokladu, a podle místa resp. úřadu, který bude doklad předávat. Pokud je místo podání žádosti a převzetí dokladu totožné, správní poplatek se nedělí a je uhrazen celý při podání žádosti.

Více v následující tabulce:

* ORP - obecní úřad obce s rozšířenou působností
** MV - pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách

 

Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodů zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč.

Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodů nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč.

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč.

Odblokování elektronické autentizace OP - 100 Kč.

Lhůty pro vydání občanského průkazu:

Občanské průkazy vydávané ve zkrácených lhůtách (vydávané od 1. 7. 2018):

 • do 24 hodin (v pracovních dnech)
 • do 5 pracovních dnů

Občanské průkazy vydávané ve standardních lhůtách:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • ve lhůtě 15 dnů (pouze OP bez strojově čitelných údajů)

Doba platnosti občanského průkazu:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

 • s dobou platnosti na 1 měsíc pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství
 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události

 

 • Opravné prostředky a sankce
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  • ve znění zákona č. 491/2001 Sb.
  • ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  • ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
  • ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
  • ve znění zákona č. 395/2005 Sb.
  • ve znění zákona č. 21/2006 Sb.
  • ve znění zákona č. 115/2006 Sb.
  • ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  • ve znění zákona č. 342/2006 Sb.
  • ve znění zákona č. 129/2008 Sb.
  • ve znění zákona č. 239/2008 Sb.
  • ve znění zákona č. 41/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
  • ve znění zákona č. 142/2012 Sb.
  • ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
  • ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
  • ve znění zákona č. 318/2015 Sb.
  • ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
  • ve znění zákona č. 456/2016 Sb.
  • ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  • ve znění zákona č. 195/2017 Sb.
  • ve znění zákona č. 251/2017 Sb.
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,
  • ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 321/2015 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 107/2018 Sb.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov