aktualizováno 21. 8. 2009

Občanský průkazObčanský průkaz

aktualizováno 31.10.2011

Občanský průkaz (OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Aktuální informace k výměně občanských průkazů  - odstávky vydávání

Na koho se obrátit?

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel při odboru vnitřních věcí, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, první poschodí.  


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny oddělení občanských průkazů klikněte zde.

Žádost o vydání občasnského průkazu a potřebné doklady může občan osobně (nebo prostřednictvím jiné osoby) předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, hotový občanský průkaz převezme občan osobně u úřadu, který uvedl v žádosti o vydání občanského přůkazu, jinak je povinen převzít jej u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Potřebné doklady - obecné informace

K vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit spolu s ním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Předkládá-li občan matriční doklad (rodný, oddací či úmrtní list) vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; vydání tohoto výpisu lze vyřídit prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR.

Vydání prvního občanského průkazu

a) občanovi při dovršení věku 15 let: nejdříve 60 dnů před dovršením a nejpozději v den dovršení 15 let věku občana může za něj požádat o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, po dovršení 15 let podává žádost o vydání prvního občanského průkazu sám občan starší 15 let.

Potřebné doklady:

 • rodný list
 • 1 fotografii (fotograf je k dispozici také v budově našeho úřadu)
 • doklad o státním občanství (platný cestovní pas dítěte, nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika krajského úřadu, žádost lze podat i na matrice v místě trvalého bydliště)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů

b) občanovi po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR: občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR, je povinen předložit:

 • rodný list nebo rodný a křestní list
 • 1 fotografii (fotograf je k dispozici také v budově našeho úřadu) 
 • doklad o rodném čísle, pokud není uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o státním občanství
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů

Ztráta, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu je třeba neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik; občan se prokáže rodným listem. Odcizení OP lze ohlásit rovněž Policii ČR. Občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu na dobu 2 měsíců; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje OP. Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu (odcizení, poškození, zničení či zneužití) OP oznámil.

Potřebné doklady: 

 • rodný list
 • 1 fotografie (fotograf je k dispozici také v budově našeho úřadu) 
 • doklad o rodném čísle, pokud není uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • potvrzení o OP
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana nebo potřebné k odstranění rozporů v údajích v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů

Možnost vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

Z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu lze občanovi na jeho žádost vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tj. na dobu, než bude vyřízena žádost občana o vydání standardního OP se strojově čitelnými údaji).  Žádost o vydání tohoto OP lze podat pouze současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji a je třeba k ní předložit 2 fotografie. Později již o tento OP požádat nelze a nelze jej ani ve stejném případě vydat opakovaně.

Vydání nového občanského průkazu při skončení platnosti občanského průkazu

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti OP.

Potřebné doklady:

 • dosavadní občanský průkaz
 • 1 fotografii (fotograf je k dispozici také v budově našeho úřadu)

Možnost zapsání nepovinných údajů do občanského průkazu 

Jako nepovinné údaje lze na žádost občana do OP zapsat:

 • titul absolventa VŠ nebo vyšší odborné školy, akademický titul nebo vědeckou hodnost
  Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud v OP zapsané neměl, je povinen předložit doklad o jejich získání. Pokud jde o titul nebo hodnost získanou v zahraničí, je občan povinen předložit doklad o uznání vzdělání a příslušného titulu či hodnosti v ČR.
 • jméno (popřípadě jména), příjmení a rodné číslo manžela, partnera (registrované partnerství) a nezletilého dítěte / dětí

Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části OP zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíšou.

Lhůta pro vydání občanského průkazu

Občanský průkaz bude občanovi vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení žádosti a všech dokladů potřebných pro jeho vydání úřadu obce s rozšířenou působností, který je k vydání OP příslušný (podle místa trvalého pobytu občana), případně ode dne, kdy byla žádost tomuto příslušnému úřadu postoupena.

Doba platnosti občanského průkazu

Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je 

 • 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let
 • 10 let u občanů starších 20 let

Dobu platnosti občanského průkazu nelze prodloužit.

Platnost starých typů občanských průkazů

 • občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství Česká republika, pozbyly platnosti dnem 31. prosince 2001
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (tj. všechny typy kromě nového OP zelené barvy), vydané do 31. 12. 2003, pozbyly platnosti v níže uvedených lhůtách. Výjimkou jsou občanské průkazy občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznačeno, že doba platnosti OP je bez omezení; tyto zůstávají i nadále v platnosti a povinnost výměny za nový OP se na ně nevztahuje.

OP bez strojově čitelných údajů
vydaný do

 platí do

žádost o vydání nového OP je třeba podat do

31. prosince 1994

31. prosince 2005 

30. listopadu 2005 

31. prosince 1996 

31. prosince 2006 

30. listopadu 2006 

31. prosince 1998 

31. prosince 2007 

30. listopadu 2007 

31. prosince 2003  

31. prosince 2008 

30. listopadu 2008 


Potřebné doklady při výměně starého typu občanského průkazu:

Při výměně starého typu OP je třeba předložit žádost o vydání OP, dosavadní OP a 1 fotografii.

Správní poplatky

 • 100 Kč v hotovosti za vydání nového občanského průkazu za  průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, případně z jiného osobního důvodu občana
 • 100 Kč v hotovosti za vydání OP bez strojově čitelné zóny
 • v ostatních případech je vydání OP bezplatné

Možnost cestovat do států Evropské unie s občanským průkazem

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.


 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: