Matrika I - Manželství a registrované partnerství

Novomanželé v zámecké zahradě

Uzavřít manželství nebo registrované partnerství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Obřadní den v Českém Krumlově

Obřadním dnem v Českém Krumlově je sobota od 10.00 do 12.00 hodin. Uzavření manželství mimo místo čas stanovený radou města záleží na individuální dohodě na matrice.

Obřadní síň v Českém Krumlově

obřadní síň města Český KrumlovAdresa obřadní síně: radnice města - náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Kapacita obřadní síně: cca 50 osob (z toho k sezení 24 míst)

 

 

Kalendář svatebních termínů

Chcete-li vedět, zda právě váš vysněný termín je volný, klikněte ZDE a zalistujte si v našem svatebním kalendáři.

Rezervace návštěvy matriky

Pro agendy matriky je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Ve věci uzavření manželství nebo registrovaného partnerství se jedná s matrikou v místě, kde chtějí snoubenci uzavřít sňatek. Ve věci registrovaného partnerství se partneři obrací na magistrát.

Matrika Městského úřadu sídlí v budově radnice na náměstí Svornosti 1.

Pro agendy matriky je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Václava Filipová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Jaroslava Španillerová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Snoubenci se obrátí na matriční úřad (občanský sňatek), případně církev (církevní sňatek), kde plánují uzavřít manželství.

Doklady potřebné k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu budou manželství uzavírat.

Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu (viz výše) připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo doklad o zániku registrovaného partnerství, nebo úmrtní list zemřelého manžela / partnera

Pozn. Občan nemusí předkládat výše uvedené doklady, pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu (viz výše) připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá

doklady uvedené (viz. občanský sňatek - občané)

 • povolení uzavřít manželství nebo registrované partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3 000 Kč
 • uzavření manželství nebo registrovaného partnerství mezi snoubenci / partnery, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 5 000 Kč
 • uzavření manželství nebo registrovaného partnerství mezi snoubenci / partnery, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč
 • vydání osvědčení o splnění požadavků k uzavření církevního sňatku - 500 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců / partnerů před starostou, nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která není maričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců / partnerů přihlášen k trvalému pobytu obce - 1 000 Kč

Poplatky se platí v hotovosti na matrice.

Další informace a potřebné formuláře, dle individuálních poměrů snoubenců, poskytne oddělení matriky.

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: