aktualizováno 12. 11. 2020

Matrika I - Manželství

Na základě usnesení vlády č. 471 s účinností od 24.05.2021 lze účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:


- do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až d);


- od 31 do 50 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:


a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

- od 31 do 100 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až d)


Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.
Matrikář ani oddávající nejsou oprávněni splnění podmínek uvedených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN pod bodem I/18 písmeny a) až d) kontrolovat.
Ke kontrole splnění těchto podmínek jsou oprávněny pouze orgány Policie ČR a hygienických stanic.

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a to bez ohledu na počet účastníků.
Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.
V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost stanovený ochranný prostředek nosit.

Novomanželé v zámecké zahradě

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Obřadní den v Českém Krumlově

Obřadním dnem v Českém Krumlově je sobota od 10.00 do 12.00 hodin. Uzavření manželství mimo místo čas stanovený radou města záleží na individuální dohodě na matrice.

Obřadní síň v Českém Krumlově

obřadní síň města Český KrumlovAdresa obřadní síně: radnice města - náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Kapacita obřadní síně: cca 50 osob (z toho k sezení 24 míst)

 

 

Kalendář svatebních termínů

Chcete-li vedět, zda právě váš vysněný termín je volný, klikněte ZDE a zalistujte si v našem svatebním kalendáři.

Rezervace návštěvy matriky

Pro agendy matriky je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Ve věci uzavření manželství se jedná s matrikou v místě, kde chtějí snoubenci uzavřít sňatek. Ve věci registrovaného partnerství se partneři obrací na magistrát.

Matrika Městského úřadu sídlí v budově radnice na náměstí Svornosti 1.

Pro agendy matriky je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Filipová Václava, Mgr.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Španillerová Jaroslava
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Snoubenci se obrátí na matriční úřad (občanský sňatek), případně církev (církevní sňatek), kde plánují uzavřít manželství.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu budou manželství uzavírat.

Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu (viz výše) připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Pozn. Občan nemusí předkládat výše uvedené doklady, pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu (viz výše) připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá

doklady uvedené (viz. občanský sňatek - občané)

 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč
 • poplatek za poskytované služby v rámci obřadu konaného v budově radnice - 1 000 Kč (schváleno Radou města Český Krumlov)
 • poplatek za poskytované služby v rámci obřadu konaného mimo budovu radnice - 1 000 Kč (schváleno Radou města Český Krumlov)

Poplatky se platí v hotovosti na matrice.

Další informace a potřebné formuláře, dle individuálních poměrů snoubenců, poskytne oddělení matriky.

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov