Matrika II - narození, úmrtí, změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů

Vítání občánků

Vítání občánků probíhá v Českém Krumlově 2x ročně, a to v jarních a podzimních měsících. Rodiče občánka s trvalým pobytem v Českém Krumlově se mohou objednat na matrice osobně anebo telefonicky. Aktuální termín je vždy zveřejněn na webových stránkách města v sekci AKTUALIT, na Facebooku a také v tištených Novinách města. Bližší informace na matrice - tel. 380 766 322.

Narození

Zápis do knihy narození

Zápis do knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení. Poté je možné vystavit rodný list. Budoucím maminkám doporučujeme s sebou do porodnice vzít i matriční doklady:

 • oddací list (v případě jde-li o dítě narozené z manželství)
 • rodný list (v případě není-li provdaná a nedošlo k určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti) 
 • a nebo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti.

Souhlasné prohlášení o určení otcovství

Učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství lze na kterémkoliv matričním úřadě. Prohlášení lze učinit k dosud nenarozenému dítěti, ale i k narozenému. Pokud je matka dítěte vdova anebo rozvedená a od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství neuplynulo více jak 300 dnů, bude jako otec dítěte zapsán bývalý manžel ženy, která dítě porodila. Pokud tato žena ale v uvedené lhůtě uzavřela nové manželství, bude jako otec dítěte zapsán pozdější manžel. (Ve věci souhlasného prohlášení o určení otcovství je příslušným správním orgánem matriční úřad, ve věci popření otcovství soud). K souhlasnému prohlášení se dostaví oba rodiče a předloží:

 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • těhotenský průkaz (v případě prohlášení k nenarozenému dítěti),
 • matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci (v případě, že matka je rozvedená) anebo úmrtní list manžela (v případě, že matka je vdova).

Zvláštní tvary jména či jména cizího původu

Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba, aby rodiče předložili matrice narození znalecký posudek (aktuální informace podá matrikářka).

Úmrtí

Úmrtí rodinného příslušníka

Po úmrtí osoby obdrží pozůstalí od lékaře, eventuálně od Policie České republiky oznámení o úmrtí (neoznamuje matriční úřad). Po obdržení této zprávy doporučujeme obrátit se na pohřební službu, která rodinným příslušníkům pomůže v dalším postupu a zajistí pohřeb. Pohřební službě pozůstalí také oznámí adresu, na kterou má být zaslán úmrtní list zemřelého, nebo oznámí, že si ho vyzvedne osobně na matričním úřadě, v jehož matričním obvodě došlo k úmrtí.

Doklady, které bude vyžadovat pohřební služba:

 • občanský průkaz zemřelého
 • (rodný list zemřelého, oddací list zemřelého)

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě jejích zákonných zástupců. Žádost může podat občan České republiky starší 18 let. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 12 let přiloží souhlas i této nezletilé osoby. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Na změnu jména či příjmení není právní nárok.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí dřívějšího příjmení) provádí zdarma do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství formou oznámení na kterékoli matrice. Po této době se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele (za správní poplatek).

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu a dalších osobních dokladů!

Používání dvou jmen 

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Prohlášení činí před matričním úřadem dle trvalého pobytu anebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Za nezletilé dítě činí prohlášení zákonný zástupce.

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze užívat příjmení v mužském tvaru.

Ztráta či odcizení rodného, oddacího nebo úmrtního listu

O duplikát rodného, oddacího nebo úmrtního listu může občan požádat písemně nebo se osobně dostaví na matriku v místě svého narození, v místě uzavření manželství nebo na matriku v místě, kde dotyčný zemřel. Po prokázání totožnosti, podání žádosti a zaplacení správního poplatku mu bude vydán duplikát.

V případě, že o opis matričního dokladu žádáte prostřednictvím datových schránek připojte prosím i potvrzení o provedené platbě.

Matrika Městského úřadu sídlí v budově radnice na náměstí Svornosti 1.

Pro agendy matriky je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Václava Filipová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Jaroslava Španillerová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žadatelé žádají o matriční doklady dle místa události (tzn. např. žádají-li o opis RL, obrací se na matriku místa narození té osoby, na kterou má být opis RL vystaven).

Narození:

 • vystavení rodného listu je zdarma
 • duplikát rodného listu - 300 Kč
 • vícejazyčný standardní formulář - 100 Kč

Úmrtí

 • vystavení prvního úmrtního listu je zdarma
 • duplikát úmrtního listu - 300 Kč
 • vícejazyčný standardní formulář - 100 Kč

Změna jména a příjmení

 • při povolení změny příjmení hanlivého, směšného - 200 Kč
 • při povolení změny příjmení z cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (viz výše) - 300 Kč
 • v ostatních případech při povolení změny jména a příjmení - 3 000 Kč

Ztráta či odcizení rodného, oddacího nebo úmrtního listu

 • duplikát matričního dokladu pro použití v tuzemsku i cizině - 300 Kč

 

Platba převodem je možná na účet číslo: 19-221241/0100
VS: 9011000001
Do kolonky – Zpráva pro příjemce uvést jméno a příjmení

Doba pro vystavení matričních dokladů a opisů RL, ÚL a OL je do 30 dnů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: