Evidence obyvatel - trvalý pobyt, doručovací adresa, poskytování údajů z informačního systému

Hlášení změny místa trvalého pobytu

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5, zák. č. 133/2000 Sb. je občan povinen:

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o

  1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
  2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona. Za osobu ve věku 15 a starší činí výše správního poplatku 50,- Kč.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. 

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Po nabytí státního občanství České republiky nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů. Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině.

Ukončení trvalého pobytu

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Správní poplatek za oznámení ukončení trvalého pobytu na území České republiky činí 100,- Kč splatný při podání na ohlašovně, pokud ukončení pobytu občan nahlašuje prostřednictvím zastupitelského úřadu v cizině, správní poplatek činí 300,-Kč.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. Správní poplatek za podání návrhu činí 100,-Kč/osobu a je splatný při podání.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

Doručovací adresa

Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost podle věty první formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti. Bez správního poplatku.

Zprostředkování kontaktu

(1) Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktující osoba") zprostředkuje ministerstvo vnitra požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba") s využitím základního registru obyvatel.

(2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. K žádosti se připojí kolek v hodnotě 500,- Kč.

Ministerstvo vnitra provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla.

Poskytování osobních údajů z informačního systému

Na základě písemné žádosti poskytuje ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k osobě obyvateli staršímu 15 let. Tuto žádost obyvatel obdrží přímo v sídle ohlašovny, nebo lze tuto žádost zaslat poštou s ověřeným podpisem žadatele. Při osobním vyřizování vlastní žádosti je třeba předložit doklad totožnosti. Správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou stránku.

Sdělování údajů vlastníkům nemovitostí

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části. Vlastník předloží občanský průkaz, na jehož základě si ohlašovna ověří vlastnictví v katastru nemovitostí. Správní poplatek za poskytnutí výpisu činí 50,- Kč za každou i započatou stránku.

Informace bude předána vlastníkovi v dohodnutém termínu osobně nebo mu bude zaslána dopisem na doručenku do vlastních rukou, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

UPOZORNĚNÍ:
Nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena. Občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku.

Další infomace

Návod pro občana: Co všechno mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu?

Ve věci evidence obyvatel (hlášení změny místa trvalého pobytu, nahlášení doručovací adresy apod.) se obracejte na oddělení Evidence obyvatel Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 1. poschodí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Další formuláře ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Změnu trvalého pobytu nelze řešit elektronicky!
Každý předvyplněný formulář je nutné podepsat až na úřadě před pracovníkem ohlašovny.

  • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
  • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
  • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • nový občanský zákoník
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: