aktualizováno 25. 11. 2020

Přestupky - návrh na upuštění od zbytku sankce

Postup při žádosti o prominutí výkonu zbytku sankce uložené správním orgánem v přestupkovém řízení.

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická 439.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že jeho další výkon není potřebný. (§ 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti podle § 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb. rozhoduje na návrh osoby, jíž byl tento správní trest uložen, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni. U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 72 odst. 1, § 99 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.)

Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.

Nesjou požadovány.

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: