Cestovní doklady

Cestovní pas je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. 

Cestování do zahraničí - praktické poznámky:

Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

Podání žádosti:

 • podat žádost o vydání cestovního pasu lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (bez místní příslušnosti);
 • podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách lze také na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách.

Vyzvednutí cestovního pasu:

 • vyzvednout cestovní pas vydávaný do 24 hodin lze pouze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout cestovní pas vydávaný do 5 pracovních dnů lze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách na adrese:
 • Vyzvednout cestovní pas vydávaný ve standardní lhůtě lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo který byl při podání žádosti uveden jako předávající. Cestovní doklad může převzít i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč a bude vybírán při převzetí cestovního pasu. Převzít lze i na zastupitelském úřadu nebo prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu. 

Agendu cestovních pasů vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov odbor vnitřních věcí - pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů, Kaplická 439, přízemí.

Osobní doklady ve zrychlených lhůtách vyřizuje pracoviště Ministerstva vnitra v Praze na adrese:

Na Pankráci 1623/72
Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání")

Pro úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra klikněte zde.

V agendě cestovních dokladů je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Eva Hrušková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Michaela Maříková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: michaela.marikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 205

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být u podání žádosti přítomen též zákonný zástupce;
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let;
 • zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu.

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz či cestovní pas;
   
 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (například při změně jména/příjmení doklady osvědčující tuto skutečnost);

 • vydání nového cestovního pasu pro dítě do 15 let:
  • a) neplatný cestovní pas (v případě, že byl v minulosti dítěti vydán),
  • b) OP zákonného zástupce, který je přítomen při podání žádosti,
  • c) originál případně úředně ověřená kopie rodného listu dítěte,
  • d) v případě pochybností o státním občanství bude vyžadován přímo doklad o Osvědčení o státním občanství (ne starší 1 rok), který lze vyřídit prostřednictvím krajského úřadu v místě trvalého bydliště či posledního trvalého bydliště na území ČR občana.
    
 • vydání nového cestovního pasu pro mladistvé (od 15 do 18 let):
  • a) OP žadatele,
  • b) originál případně úředně ověřená kopie rodného listu žadatele,
  • c) OP zákonného zástupce, který musí být přítomen do 18 let a uděluje souhlas s vydáním cestovního pasu.
    
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;
   
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Fotografii za účelem vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji pořizuje úředník při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Od 1. července 2018 jsou správní poplatky hrazeny a děleny podle místa resp. úřadu, u kterého je podávána žádost o vydání dokladu, a podle místa resp. úřadu, který bude doklad předávat. Pokud je místo podání žádosti a převzetí dokladu totožné, správní poplatek se nedělí a je uhrazen celý při podání žádosti.

Více v následující tabulce:

* ORP - obecní úřad obce s rozšířenou působností
** MV - pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Ve zkrácených lhůtách (doklad typu „blesk"):

 • ve lhůtě 24 hodin (v pracovní dny)
 • ve lhůtě 5 pracovních dnů

Ve standardních lhůtách:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • ve lhůtě 120 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí

Doba platnosti:

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu (viz výše);
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  • ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
  • ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  • ve znění zákona č. 539/2004 Sb.
  • ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
  • ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  • ve znění zákona č. 106/2007 Sb.
  • ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
  • ve znění zákona č. 140/2008 Sb.
  • ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
  • ve znění zákona č. 197/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
  • nálezu Ústavního soudu č. 384/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 197/2010 Sb.
  • ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
  • ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
  • ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 159/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
  • ve znění zákona č. 318/2015 Sb.
  • ve znění zákona č. 191/2016 Sb.
  • ve znění zákona č. 283/2016 Sb.
  • ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  • ve znění zákon č. 195/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
  • ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 321/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
  • ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 206/2014 Sb.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: