aktualizováno 7. 5. 2024

Řidičské průkazy a řidičská oprávnění

Oddělení dopravně správních agend na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

 

Žadatelé o mezinárodní řidičský průkaz si mohou nově pořídit dokladovou fotografii přímo na Městském úřadu Český Krumlov. V rámci zkvalitňování služeb pro veřejnost zavedl městský úřad možnost zhotovení fotografie na pracovišti registru řidičů. Služba je zpoplatněna částkou 20 korun. Fotografii zde mohou pořídit i žadatelé o vydání průkazu řidiče TAXI.

Pro vyřízení jakékoliv záležitosti na Odboru dopravy a silničního hospodářství tak není nadále nutné nosit si vlastní průkazovou fotografii.

 

Na Městském úřadě Český Krumlov agendu vykonává:

 • Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend, Kaplická 439 Český Krumlov, přízemí - hala vlevo budova A.

Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště. Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici budou fotografie z registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci budou pořizovat na místě. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit např. odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti.

Žádosti, které mohu vyřídit na jakémkoliv úřadě

 • udělení a rozšíření řidičského oprávnění (je třeba se domluvit v autoškole, aby Vám protokol o zkouškách vydali, popřípadě zaslali na ten úřad, kde chcete podat žádost)
 • můj řidičský průkaz je neplatný (skončila mu doba platnosti, nebo mám změnu údajů - změna příjmení, změna profesní způsobilosti.. Při změně bydliště na úřad nemusím, tato změna se již nezaznamenává a na nových ŘP dokonce již bydliště uvedeno není)
 • mám ŘP poškozený, případně ztracený (při zpracování žádosti o průkaz nový vám vydáme potvrzení o oznámení ztráty či odcizení, na tomto potvrzení není fotografie, platí jako náhrada řidičského průkazu, ale pouze na území ČR po dobu 30 dnů)
 • potřebuji si vyměnit řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo vydaný jiným členským státem EU
 • mám ztracený či odcizený, popř. zničený řidičský průkaz vydaný jiným členským státem 
 • chci se vzdát nějaké skupiny, popřípadě všech skupin řidičského oprávnění
 • potřebuji výpis z bodového hodnocení řidiče
 • potřebuji výpis z evidenční karty řidiče
 • potřebuji vydat paměťovou kartu řidiče do digitálního tachografu
 • potřebuji podat žádost o paměťovou kartu vozidla
 • potřebuji vydat mezinárodní řidičský průkaz

Žádosti, které musím vyřídit pouze na svém „domovském" úřadě - obec s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

 • podmínění a omezení řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti (například omezení některých skupin řidičského oprávnění, nebo jejich odebrání např. ze zdravotních důvodů)
 • vrácení řidičského oprávnění (uzdravil jsem se a lékař mi dovolil řídit)
 • musím odevzdat řidičský průkaz (pozbyl jsem řidičské oprávnění - dosažení 12 bodů, zdravotní nezpůsobilost apod.)

V agendě řidičských průkazů je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vendulka Petroušková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Stanislava Prayerová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Lenka Přívratská
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Michaela Rózsárová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Podmínky pro vydání prvního řidičského průkazu při udělení řidičského oprávnění, případně rozšíření řidičského oprávnění

 • úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti(autoškola)
 • splnění věkové hranice dle zákona
 • splnění podmínky zdravotní způsobilosti (potvrzení od praktického lékaře)

O řidičský průkaz může žádat osoba

 • které bylo uděleno řidičské oprávnění (úplně první řidičský průkaz) - upozornění: nelze žádat vydání ve zkrácené lhůtě
 • která je již vlastníkem řidičského oprávnění a to v těchto případech:
  • které bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel, 
  • které bylo podmíněno, (např. nutnost brýlí) nebo omezeno řidičské oprávnění, nebo se vzdala řidičského oprávnění
  • například pro některou skupinu vozidel, 
  • které bylo již pravomocně zrušeno podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění,
  • které končí platnost řidičského průkazu, nebo je řidičský průkaz již neplatný
  • která žádá o výměnu řidičského průkazu jiného členského státu, nebo cizího státu za řidičský průkaz ČR,
  • která má změnu údajů (například příjmení, profesní způsobilosti atd.)
  • které byl řidičský průkaz odcizen, zničen, poškozen, případně jej ztratila

Žádost o vydání řidičského průkazu

Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny, můžete si požádat o vydání řidičského průkazu. Požádat o vydání řidičského průkazu je nutné osobně, je nutné předložit všechny výše uvedené dokumenty a průkaz totožnosti. Žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje, tuto vám připraví referent na přepážce. Fotografie není potřeba, v případě nutnosti bude fotografie pořízena rovněž na přepážce. (Žádné tiskopisy na vydání ŘP nejsou na pracovišti k dispozici)

Vyzvednutí již vyhotoveného řidičského průkazu

Pokud jste nám zanechali vaše telefonní číslo při podání žádosti, obdrželi jste od nás SMS zprávu o tom, že Váš ŘP je připraven k vyzvednutí. Pokud nejde o úplně první řidičský průkaz (rozšíření řidičského oprávnění, výměna za průkaz jiného členského státu, nebo cizího státu) při vyzvednutí nového řidičského průkazu odevzdáváte původní doklad, který máte v držení. Pokud jde o vyzvednutí řidičského průkazu za původní ztracený, odevzdáváte v tomto případě náhradní řidičský průkaz, který vám byl vystaven.

 • ŘP si můžete vyzvednout osobně s dokladem totožnosti
 • k vyzvednutí ŘP můžete zplnomocnit jinou osobu - podpis na plné moci musí být v tomto případě ověřen
 • plnou moc můžete rovněž napsat již při podání žádosti o ŘP na ni samotnou, před úředníkem který s vámi žádost připravuje

Ztráta, odcizení, poškození, nebo zničení řidičského průkazu, nebo mezinárodního řidičského průkazu

Pokud je ŘP ztracen, odcizen, poškozen, máte povinnost oznámit tuto skutečnost a to do 5 pracovních dnů, jakémukoliv registru řidičských průkazu. (Úřad doporučuje, v případě odcizení i ztráty, nahlásit tuto skutečnost na PČR - není povinností).

Po oznámení výše uvedených skutečností a předložení dokladu totožnosti s Vámi bude sepsána žádost o vystavení nového řidičského průkazu a zároveň vám úřad vystaví „potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" - tedy náhradní řidičský průkaz, který není opatřen fotografií, platí na dobu 30 dnů a pouze na území České republiky. Tedy nelze jej použít v zahraničí.

V případě, že došlo k odcizení všech dokladů, OP, cestovního pasu atd... je nutné nejprve navštívit oddělení občanských průkazů a získat potvrzení o odcizení OP.

Vydání nového řidičského průkazu lze žádat i ve zkrácené lhůtě, s příšlušným poplatkem. V této souvislosti upozorňujeme, že vydání již vyhotoveného nového řidičského průkazu je podmíněno tím, že předložíte občanský průkaz, případně pas. Pokud vám byl zároveň odcizen i občanský průkaz či pas, je třeba požádat rovněž o vydání těchto dokladů ve zkrácené lhůtě. (Pokud vám bude vyhotoven ŘP do 5 pracovních dnů a občanský průkaz do 10 pracovních dnů, může vám být ŘP vydán až když prokážete totožnost novým občanským průkazem, popř. pasem).

Nový řidičský průkaz lze vydat pouze při prokázání totožnosti občanským průkazem, popřípadě pasem. Při vydání nového ŘP je potřeba rovněž odevzdat „náhradní řidičský průkaz".

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče je potřeba zejména pro zaměstnavatele, pro lékaře u kterého budeme dělat psychotesty, pro vlastní potřebu atd.
Můžete požádat na kterékoliv ORP. Jednoduchá žádost se vypisuje na přepážce, je třeba prokázat totožnost a zaplatit správní poplatek. Správní poplatek 15 Kč + za každou další stránku 5 Kč.

Žádost o výpis z bodového hodnocení

Můžete požádat na kterékoliv ORP, nebo na Czech-pointu. Na přepážce vypíšete jednoduchou žádost a prokážete svou totožnost. Správní poplatek 15 Kč.

Vzdání se řidičského oprávnění

Z různých důvodů se můžete vzdát určitého řidičského oprávnění (např. řídit autobus) nebo všech řidičských oprávnění. Toto vzdání se řidičského oprávnění je nevratné, nebo-li, pokud budu chtít za dva roky znovu řídit autobus, budu muset znovu do autoškoly.

Své rozhodnutí můžete oznámit na kteréholi ORP, vyplníte stručnou žádost.

V případě, že se vzdáváte všech řidičských oprávnění, odevzdáte řidičských průkaz a tímto je Vaše žádost ukončena.

V případě, že se vzdáváte pouze některého ze svých řidičských oprávnění, je třeba se připravit na situaci, že rovněž musíte okamžitě odevzdat řidičský průkaz a budete čekat, až Vám bude vystaven nový řidičských průkaz, bez příslušného oprávnění (například „autobus").

Odevzdání řidičského průkazu zemřelé osoby

Pozůstalý, popřípadě osoba která vyřizuje pozůstalost, má povinnost, odevzdat ŘP zemřelého, bez zbytečného odkladu. Této osobě bude ze strany úřadu vystaveno potvrzení, že ŘP byl odevzdán. ŘP zemřelého se ovšem odevzdává pouze na té obci, kde měl zesnulý poslední trvalý pobyt. Je povinností zároveň odevzdat i mezinárodní řidičský průkaz, pokud byl zemřelému vydán.

Mezinárodní řidičské průkazy (MŘP)

MŘP České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V ČR jsou vydávány dva vzory. MŘP vydává kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Pracovníci oddělení registru řidičů vám poradí, podle vašich informací, do které země MŘP potřebujete a do které nikoliv. Zároveň Vám řeknou i jaký vzor je do které země potřeba.

K vydání tohoto průkazu je třeba se dostavit na úřad osobně a předložit doklad totožnosti. Pořízení dokladové fotografie je možné přímo na pracovišti registru řidičů za poplatek 20 Kč.

MŘP je vystaven pracovníkem na počkání.

Žádost o vystavení mezinárodního řidičského průkazu nelze podat v zastoupení, vždy se musíte dostavit osobně.

 • 200 Kč za vydání prvního řidičského průkazu
 • 200 Kč za změny v řidičském průkazu a to povinné i nepovinné (např. změna příjmení při provdání, chci zapsat titul do ŘP)
 • 700 Kč vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě do max. 5 dnů
 • 700 Kč vydání paměťové karty řidiče do digitálního tachografu
 • 50 Kč - vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • 15 Kč + 5 Kč za každou další stránku - vydání výpisu z evidenční karty řidiče. 
 • osoba, která žádá o vydání řidičského průkazu beze změn, v případě uplynutí jeho platnosti, neplatí žádný správní poplatek

Lhůty pro vydání řidičského průkazu

 • vydání řidičského průkazu - do 20 dní od podání žádosti
 • vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě (tzv. blesk) - do 5 pracovních dní od podání žádosti

Žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje, tuto vám připraví referent na přepážce. Fotografie není potřeba, v případě nutnosti bude fotografie pořízena rovněž na přepážce. Žádné tiskopisy na vydání ŘP nejsou na pracovišti k dispozici.

 • Zákon č. 361/200 Sb.
 • Zákon č. 247/200 Sb.
 • Zákon č. 500/2004 Sb. 
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: