aktualizováno 17. 6. 2010

Zpráva starosty Českého Krumlova o stavu města v roce 2009

aktualizováno 01.03.2010 

Vážení spoluobčané,

rok 2009 byl ve znamení důstojné oslavy 700 let od první písemné zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Třetí rok volebního období se podařilo zakončit s pozitivním výsledkem hospodaření a s řadou úspěšně dokončených investic a projektů i přes nepříznivou celosvětovou finanční situaci.

Také v roce 2009 hledalo město finanční prostředky i prostřednictvím mimorozpočtových zdrojů. Městský úřad Český Krumlov podal celkem 36 žádostí o dotace na aktivity, jejichž celkové náklady přesahují 631 milionů Kč. Žádosti o dotace byly směrovány do rekonstrukce technické infrastruktury města, na zlepšení prostředí na panelovém sídlišti, do oblasti rekonstrukcí kulturních památek a v neposlední řadě také na zkvalitňování služeb poskytovaných úřadem města. V sedmnácti případech bylo žádostem o dotaci vyhověno, a město tak získalo více než 24 milionů Kč na realizaci projektů za 31 milionů Kč. Ačkoli se globální ekonomická krize v loňském roce projevila výrazným výpadkem daňových výnosů, město i městský úřad včas zareagovaly a přijaly úsporná opatření, která z větší části pokryla chybějící příjmy do městského rozpočtu.

V roce 2009 investovalo město do rozšíření skládky komunálního odpadu v Pinskrově Dvoře finanční prostředky vyšší než 11 milionů Kč. Tato investice umožní, aby město pro občany zachovalo stávající výši poplatku z odpadu a ušetřilo rovněž na dopravě a skládkování na vzdálenějších skládkách. Přes 7 milionů bylo vyčleněno na rekonstrukci Lazebnického mostu, přes 6,5 milionů bylo určeno pro investice do mateřských a základních škol a téměř 3,5 milionů na výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť. V rámci desetiletého plánu obnovy vodohospodářského majetku vynaložilo město přes 9,5 milionů Kč na rekonstrukce a opravy vodovodů, kanalizací a souvisejících zařízení. V roce 2009 byla provedena také územní studie odvodnění města za 744 tisíc Kč, která nastínila priority v oblasti údržby a rozvoje kanalizační sítě ve městě. Další investice pomohly zrekonstruovat komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Město pokračovalo v práci na zabezpečování skalních masivů. Zajištěna byla skalní stěna Svatý Duch, do jejíž sanace bylo investováno 3,4 milionů Kč. Vedení města usilovalo také o zahájení prací na sanaci skály Pod Kamenem a jednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic o potřebě finančních prostředků na tuto akci. Ředitelství silnic a dálnic vybralo dodavatele stavebních prací a podepsalo s ním smlouvu. Sanační práce budou financovány ze státních prostředků, předpokládané náklady se pohybují kolem 152 milionů Kč. Skála by měla být zajištěna do konce roku 2010.

Plynulosti dopravy ve městě by mělo v budoucnu přispět i tunelové propojení kruhového objezdu U Trojice a křižovatky u nemocnice. Na konci uplynulého roku město zveřejnilo studii, která bude předložena vedení kraje jako návrh řešení dopravní situace v Českém Krumlově se žádostí na realizaci tohoto projektu Jihočeským krajem.

V průběhu roku 2009 byl v rámci protipovodňových opatření na řece Vltavě zkultivován horní úsek Vltavy od Benešova mostu k Ostrovu. Společně s Povodím Vltavy se město Český Krumlov snaží ochránit českokrumlovské obyvatele před povodněmi. Smysl záměru se potvrdil v červenci, kdy prohloubené koryto řeky ochránilo zejména Rybářskou ulici před zatopením a většími škodami. Celkové náklady na tuto fázi protipovodňových opatření na řece Vltavě přesahují částku 90 milionů Kč a jsou financovány ze státních prostředků.

Vloni probíhaly demoliční práce v areálu bývalých vojenských kasáren ve Vyšném, kde byly likvidovány nepotřebné a zchátralé objekty. Město získalo na tyto práce peníze také z dotačních titulů. Město rovněž specifikovalo potřebu výrazné investice do vyprojektování kanalizačního systému v této lokalitě. Nejen pro oblast Vyšného probíhaly práce na aktualizaci územních a regulačních plánů. 

Často diskutovanou otázkou byl v roce 2009 osud autobusového nádraží. Po opadnutí zájmu investora o toto území město začalo pracovat na rekonstrukci prostoru autobusového nádraží, financované přímo z městského rozpočtu. Zastupitelé se seznámili s tříetapovým řešením, kdy by se v první fázi změnila dispozice autobusového nádraží. Ve spodní části by se postavily nové zastřešené zastávky a v horní části by vznikla nová parkovací místa. V druhé fázi by mohl být postaveno za pomoci externího investora obchodní centrum se zázemím pro autobusové nádraží a v třetí fázi by byl postaven parkovací dům. Na první fázi město pracuje a připravuje její vyřešení v roce 2010 z úvěrových finančních prostředků.

Radní a zastupitelé i v loňském roce podporovali rozvoj podnikání v Českém Krumlově. Území v Domoradicích mezi supermarketem Lidl a sídlištěm Mír bylo prodáno investorovi, který zde chce rozšířit obchodní zónu. V domoradické zóně v Tovární ulici během roku 2009 zahájila činnost nová obchodní pasáž, která zvýšila nabídku produktů i služeb pro obyvatele Českého Krumlova a okolí a dala vzniku novým pracovním místům.

Pomocí několika grantových schémat město podpořilo i řadu místních spolků, klubů, pořadatelů a institucí. Z programů na podporu kultury, sportu, ekologické výchovy, volnočasových aktivit a bezpečnosti, sociálních služeb a komunitního plánování nebo zahraniční spolupráce byly podpořeny projekty částkou přes 9 milionů Kč. Podpora sociálních služeb, stanovení potřeb v této oblasti a identifikování priorit jednotlivých cílových skupin vychází z 2. komunitním plánu sociálních služeb města Český Krumlov na období 2009 až 2011, který schválili zastupitelé v únoru 2009.

Většina kulturních a společenských akcí podpořených z grantových prostředků města tvořila program oslav 700 let města Český Krumlov. Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Budoucnost města v roce 2099, Vodní hudba pro Český Krumlov v rámci Mezinárodní hudebního festivalu Český Krumlov, Vzkazy budoucím generacím, Svatováclavské slavnosti se křtem publikace Příběh města Český Krumlov nebo bohatý program adventu a Vánoc představují jen krátký výčet z programu oslav významného jubilea našeho města. Na základě spolupráce města Český Krumlov s představiteli Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice se podařilo po dlouhých jednáních smluvně dohodnout existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě až do roku 2015.

Město Český Krumlov se může také v roce 2009 pyšnit řadou zajímavých ocenění. V soutěži Presta Jižní Čechy byly oceněny stavby interaktivního hřiště Smart-Us na Plešivci, rekonstrukce kašny na náměstí Svornosti nebo rekonstrukce fotoateliéru Seidel.  Museum Fotoateliér Seidel se také stalo nejlepším muzejním počinem v České republice a získalo prestižní ocenění Gloria musaealis. Český Krumlov se mimo jiné objevil v první trojce míst, kde se v České republice žije nejlépe. Dobrou pověst a jméno Českého Krumlova úspěšně šířili sportovci, hudebníci, zpěváci, kterým vedení města v průběhu roku poděkovalo za vzornou reprezentaci a rovněž je podpořilo z rozpočtu města. Poctou pro město byla bezesporu březnová návštěva manželek ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Balkánu v rámci doprovodného programu Gymnichu.

Vážení spoluobčané, přeji městu Český Krumlov, aby se v  roce 2010 podařily dokončit všechny naplánované projekty, aby město uspělo se žádostmi v dotačních programech a získalo možné maximum finančních prostředků k dalšímu zlepšení životních podmínek v Českém Krumlově.

Děkuji všem, kteří se podíleli na cílových výsledcích a úspěších města Český Krumlov a přispěli k realizaci projektů a akcí v roce 2009.

 

V Českém Krumlově 1. března 2010

 

Ing. Luboš Jedlička   

starosta města Český Krumlov

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: