aktualizováno 18. 4. 2012

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal závěr zjišťovacího řízení

aktualizováno 18.04.2012

Krajský úřad Jihočeského kraje provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru „Linde Pohony v Českém Krumlově, novostavba hal M5/M6 a M7 s příslušenstvím". Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení. Celé znění závěru zjišťovacího řízení je dostupné zde.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stánkách kraje www.krajjihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov