aktualizováno 14. 10. 2013

Upozornění pro podnikatele, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny

Aktualizováno 14.10.2013


Dne 17.10.2013 vstoupí v účinnost zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela živnostenského zákona mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tak, že do stávající koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se na konci doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin".


Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v hostinských provozovnách, případně i v dopravních prostředcích.


Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb. (tj. k 17.10.2013) oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. K získání koncese v částečném rozsahu, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není nutné splnit žádné kvalifikační předpoklady. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov