aktualizováno 20. 2. 2013

Transformace dopravy

Aktualizováno 20.02.2013

Důležité informace pro provozovatele velké dopravy.

Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon č.119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mj. novelizoval i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Podnikatelé, kteří byli k 1. červnu 2012 oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly, jsou povinni do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. (tj. do 1.6.2013) požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle aktuálně platného znění živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě. Transformace živnosti je od osvobozena od správního poplatku.

Povinnost se týká dopravců, kteří provozovali k 1. červnu 2012 dopravu tzv. velkými vozidly. Za velké vozidlo se považuje vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Dopravci provozující dopravu velkými vozidly musejí do 1. června 2013 předložit na obecním živnostenském úřadu tyto doklady:
- osvědčení o finanční způsobilosti pro rok 2013 (vydává Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy)
- nové osvědčení o odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce vydané dle předpisů EU (vydává rovněž Krajský úřad - viz. předchozí bod)
- má-li odpovědný zástupce skutečnou vazbu k podnikateli (zaměstnanec, ředitel, vlastník, akcionář nebo osoba, která podnik spravuje), pak doklad prokazující tuto skutečnou vazbu (např. pracovní smlouva - je-li odpovědný zástupce zaměstnanec, nebo výpis z obchodního rejstříku - je-li odpovědný zástupce např. jednatel společnosti apod.)

Dle stanoviska Ministerstva dopravy ČR se povinnosti v plném rozsahu týkají i dopravců, kteří oznámili, že provozování dopravy na určitou dobu přerušují. Pokud tedy chtějí v budoucnu jezdit velkými vozidly, musejí i oni do 1. června 2013 přijít na obecní živnostenský úřad a doložit všechny požadované doklady.

Pokud podnikatel nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání do 1. června 2013 a nedoloží příslušné doklady, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu malými vozidly, tj. na předmět podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" nebo Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče", tzn. že podnikatel přijde o oprávnění k dopravě velkými vozidly. Podnikatel poté může kdykoli požádat o rozšíření koncese opět na velkou dopravu, avšak bude muset uhradit příslušný správní poplatek a samozřejmě doložit splnění všech požadovaných náležitostí.

Doporučujeme dopravcům, aby povinnost požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání zbytečně neodkládali. Pokud si splnění povinnosti nechají až na konec lhůty, je s ohledem na jejich počet pravděpodobné, že čekací doba na úřadě se při vyřizování jejich záležitosti protáhne.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: