aktualizováno 20. 2. 2013

Transformace dopravy

Aktualizováno 20.02.2013

Důležité informace pro provozovatele velké dopravy.

Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon č.119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mj. novelizoval i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Podnikatelé, kteří byli k 1. červnu 2012 oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly, jsou povinni do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. (tj. do 1.6.2013) požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle aktuálně platného znění živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě. Transformace živnosti je od osvobozena od správního poplatku.

Povinnost se týká dopravců, kteří provozovali k 1. červnu 2012 dopravu tzv. velkými vozidly. Za velké vozidlo se považuje vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Dopravci provozující dopravu velkými vozidly musejí do 1. června 2013 předložit na obecním živnostenském úřadu tyto doklady:
- osvědčení o finanční způsobilosti pro rok 2013 (vydává Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy)
- nové osvědčení o odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce vydané dle předpisů EU (vydává rovněž Krajský úřad - viz. předchozí bod)
- má-li odpovědný zástupce skutečnou vazbu k podnikateli (zaměstnanec, ředitel, vlastník, akcionář nebo osoba, která podnik spravuje), pak doklad prokazující tuto skutečnou vazbu (např. pracovní smlouva - je-li odpovědný zástupce zaměstnanec, nebo výpis z obchodního rejstříku - je-li odpovědný zástupce např. jednatel společnosti apod.)

Dle stanoviska Ministerstva dopravy ČR se povinnosti v plném rozsahu týkají i dopravců, kteří oznámili, že provozování dopravy na určitou dobu přerušují. Pokud tedy chtějí v budoucnu jezdit velkými vozidly, musejí i oni do 1. června 2013 přijít na obecní živnostenský úřad a doložit všechny požadované doklady.

Pokud podnikatel nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání do 1. června 2013 a nedoloží příslušné doklady, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu malými vozidly, tj. na předmět podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" nebo Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče", tzn. že podnikatel přijde o oprávnění k dopravě velkými vozidly. Podnikatel poté může kdykoli požádat o rozšíření koncese opět na velkou dopravu, avšak bude muset uhradit příslušný správní poplatek a samozřejmě doložit splnění všech požadovaných náležitostí.

Doporučujeme dopravcům, aby povinnost požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání zbytečně neodkládali. Pokud si splnění povinnosti nechají až na konec lhůty, je s ohledem na jejich počet pravděpodobné, že čekací doba na úřadě se při vyřizování jejich záležitosti protáhne.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov