aktualizováno 27. 1. 2014

Snížení nosnosti mostu Ed. Beneše

Aktualizace 22.1.2014

Na základě § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., a ČSN 73 6221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací", byla v pravidelném intervalu provedena oprávněnou osobou Hlavní mostní prohlídka.

Na základě této prohlídky bylo konstatováno zhoršení stavebního stavu spodní stavby mostu na stupeň V - špatný (předtím stupeň IV - uspokojivý) a nosné konstrukce mostu na stupeň VI - velmi špatný (předtím stupeň V - špatný). Proto dochází podle ČSN 73 6222 ke snížení zatížitelnosti mostu takto:
normální zatížitelnost Vn = 4 tuny (původně 17 tun)
výhradní zatížitelnost Vr = 6 tun (původně 27 tun)

Na základě § 31 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., bude na mostě oboustranně osazeno svislé dopravní značení:
B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez - 4 t.
E5 - Celková hmotnost ve znění „Jediné vozidlo 6 t".

§ 8
Prohlídky mostních objektů
(1) Prohlídky mostů se dělí na běžné, hlavní, kontrolní a mimořádné.
(2) Prohlídky mostních objektů zabezpečuje jejich vlastník nebo správce. Povinnost výkonu prohlídek trvá i v době dočasného vyloučení mostu z provozu nebo před jeho znovuuvedením do provozu.
(3) Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti jsou uvedeny v doporučené ČSN 73 6221.
(4) Při zjištění havarijního stavu mostu musí být neodkladně provedena opatření nutná k zajištění bezpečnosti provozu, zejména uzavření mostu a vyznačení objížďky, prozatímní oprava poškozeného místa apod.

§ 31
Zatížitelnost mostů
(1) Stanovení zatížitelnosti mostů, případně její vyznačení na mostech zabezpečuje vlastník nebo správce mostu.
(2) U všech stávajících mostů na komunikacích se stanoví zatížitelnosti podle závazné ČSN 73 6222; při nižší zatížitelnosti (normální, výhradní nebo jednou nápravou) musí být osazeny příslušné dopravní značky.

V případě potřeby vjezdu vozidel o vyšší než povolené hmotnosti je nutné obrátit se na zástupce vlastníka a správce mostního objektu, který na základě předložené žádosti posoudí možnost povolení vjezdu do centra města. Kontakt na správce: p. K. Jirovec, email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz, tel. 773 744 243.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov