aktualizováno 1. 5. 2018

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

1.5.2018

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Od minulého vydání Novin uplynul měsíc a za tuto krátkou dobu se pohled na město proměnil takřka k nepoznání. Příroda s jarem ukázala, co dovede. Ještě, než se tak stalo, vyrazila do města a jeho okolí v rámci každoroční akce Ukliďme Česko více než stovka dobrovolníků, aby po nás uklidili skoro dvě a půl tuny odpadu. Patří jim za to velký dík, neboť ve svém volném času přispěli k tomu, aby město, kde žijeme, vypadalo lépe.

I radnice přichází s jarními měsíci s několika opatřeními, jejichž cílem je, aby se obraz města měnil k lepšímu a aby se v něm lépe žilo. Prvním je novela tržního řádu, kterou sledujeme to, aby provozovatelé živností v centru města nabízeli své zboží a služby vně svých obchodů způsobem, který nekazí pohled na krásná průčelí historických domů. Přestože novela tržního řádu ukládá povinnost všem prodejcům zboží a služeb v centru, aby zažádali město o schválení způsobu nabízení a vystavování zboží na fasádách domů, domníváme se, že se žádostí uspěje většina žadatelů. Nápravu budeme vyžadovat zejména u těch prodejců, kde skrz vystavené zboží a různé reklamní nabídky není prakticky vidět velkou část domovního průčelí a kde spodní partery domů připomínají spíše stánky s pouťovým zbožím.

Druhé opatření se týká také centra města a týká se zpřísnění pravidel povolování vjezdu motorových vozidel do pěší zóny. Změny měly zmírnit dopravní zatížení v centru Českého Krumlova, kam denně vjede zhruba 1 150 aut. Na základě vyhodnocení dalších návrhů pro úpravu pravidel se nastavení nových pravidel posouvá z avizovaného termínu 1. května 2018 na 1. října 2018.

Dalším regulativním prvkem vjezdu do centra města, který zastupitelé schválili, je i zvýšení poplatku za vjezd z dvaceti na sto korun. Jsme si vědomi, že toto zpřísnění podmínek způsobí těžkosti všem firmám a institucím působícím v centru města, za což se jim omlouváme, ale nevidíme jinou cestu, jak zlepšit dále neúnosný stav pěší zóny, která jí v důsledku stovek projíždějících vozidel denně vlastně ani není. Po vyhodnocení tohoto opatření bude následovat příprava cílového řešení regulace vjezdu do pěší za pomocí výsuvných sloupků a moderních digitálních technologií jejich obsluhy.

Máme jedinečné historické centrum, chraňme ho pro nás i další generace a neničme ho, ať už pod tíhou množství aut, nebo pod tíhou zboží vystaveného všude kolem.

Vedle uvedených opatření město v minulém měsíci vydalo dva dokumenty, které se týkají stavební činnosti na celém území města. Prvním je „Doporučení pro stavebníky", které by mělo přispět všem stavebníkům a jejich projektantům k lepší orientaci ve složitém procesu umísťování a povolování staveb daných stavebním zákonem a dalšími předpisy. Jsme přesvědčeni, že tato „doporučení" urychlí a zefektivní projektovou přípravu staveb a promítne se rovněž pozitivně do celkového urbanismu a architektury města, což je pro celkový obraz města velmi důležité.

Druhým dokumentem je „Upozornění města pro vlastníky nemovitostí", kterým město vydává jasný signál, že při povolování staveb sloužících k ubytování, budou příslušné útvary města dbát na striktní dodržování příslušných ustanovení stavebního zákona a dalších platných předpisů a norem, pokud jde o zajištění parkovacích míst pro vozidla ubytovaných osob. Chceme tak zabránit dalšímu zhoršování situace v oblasti parkování, která se stává s narůstající ubytovací kapacitou neúnosnou. Rovněž chceme, aby již nedocházelo k transformacím objektů individuální bytové výstavby na penziony a ke komercionalizaci městských čtvrtí sloužících k rezidentnímu bydlení.

Josef Hermann
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: