aktualizováno 2. 1. 2018

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

2.1.2018

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Vážení spoluobčané,

na prahu nového roku mi nejprve dovolte popřát vám vše dobré, ať se daří vám i vašim nejbližším a ať se vám v našem krásném městě dobře žije.

Letošním rokem skončí čtyřleté volební období a na jeho konci si občané zvolí své nové městské zastupitele. Než se tak stane a než předáme správu města novému zastupitelstvu, rádi bychom v tomto našem posledním roce realizovali některé poměrně významné investice a aktivity, jimiž bychom chtěli završit naše čtyřleté působení.

Když jsme před třemi roky dávali dohromady tzv. programové prohlášení rady města, rámcový přehled hlavních priorit dalšího rozvoje města, shodli jsme se, že je po více než dvou desítkách let nezbytné detailněji zanalyzovat stav, v jakém se město nachází, kde jsou jeho největší problémy a nevyužité příležitosti a jakým směrem se má další rozvoj města vydat, aby byl zdravý a udržitelný. Rozhodli jsme se věnovat hlavní pozornost tvorbě koncepčních dokumentů, do které zapojíme širší laickou i odbornou veřejnost. V současné době máme hotové základní koncepční dokumenty - Strategický a Akční plán rozvoje města, které nám jasně říkají, jakou cestou by se měl Český Krumlov ubírat ve středně a dlouhodobém horizontu, jaké jsou priority a cíle jeho budoucího rozvoje a jak těchto cílů dosáhnout. Domnívám se, že se podařilo dát dohromady velmi kvalitní materiál, a to i díky tomu, že se do jeho tvorby zapojil nemalý počet občanů města. Dalšími zásadními koncepčními dokumenty, které byly v uplynulém roce dokončeny, jsou Strategie rozvoje cestovního ruchu a Komplexní dopravní koncepce. I z nich jasně vyplývá, co dělat pro to, aby cestovní ruch a doprava ve městě nebyly tak zatěžujícími, jak se v posledních letech stalo. Výstupy ze jmenovaných koncepčních dokumentů se staly významným zdrojem informací pro práci na novém územním plánu, který musí mít každá obec schválen do roku 2020. Územní plán je základním dokumentem, který, zjednodušeně řečeno, určuje, jak bude území města zastavěno a k jaké funkci využíváno. Jedním z jeho hlavních výstupů, který je v posledních letech předmětem mimořádného zájmu, bude rozšíření lokalit pro novou bytovou výstavbu. Ta by měla umožnit nárůst počtu obyvatel zhruba až o tři tisícovky.

Městský architekt

Pro další zdravý rozvoj města jsme učinili v souladu s programovým prohlášením ještě jedno velmi důležité koncepční rozhodnutí. Po mnoha letech jsme ustavili a obsadili pozici městského architekta. Výstavbu a zástavbu města bez jasné urbanistické koncepce a bez odborného dohledu architekta považuji osobně za největší nedostatek správy a rozvoje města posledních více než deseti let. Velmi negativně se promítl do tváře města. Necelý rok práce architekta města jasně ukázal, o jak důležitou pozici se při plánování a uskutečňování rozvoje města jedná.

Jsem přesvědčen, že výše uvedená koncepční práce radnice přinese v následujících letech své plody a že na ni budou moci navázat i noví zastupitelé.

Letošní investice

A jaké konkrétní investice bychom chtěli uskutečnit v letošním roce? Pokusím se zde uvést stručný výčet těch nejvýznamnějších. ČKRF by měl do konce roku dokončit tolik očekávanou rekonstrukci plochy autobusového nádraží a projektově připravit rekonstrukci či výstavbu administrativně-obchodní budovy autobusového terminálu tak, aby ji bylo možné realizovat v roce následujícím. Další jeho klíčovou investicí bude vybudování nového výstupního a nástupního terminálu pro zájezdové autobusy na místě dnešního parkoviště Jelenka 2. Zásadním způsobem by měla pokročit již započatá komplexní rekonstrukce inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích, dále budou zrealizovány tři investiční akce dotované z prostředků EU. Rekonstrukce třídy Míru, rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Lipová čp. 161 a nástavba Mateřské školy Za Nádražím. Po letech neúspěšného úsilí o získání dotace na dokončení zastřešení zimního stadionu bychom rádi uskutečnili i tuto investici. S využitím dotačních prostředků je město rovněž připraveno zahájit rekonstrukci obvodového pláště budovy městského úřadu v Kaplické ulici. Obě posledně jmenované akce by měly přinést mimo jiné významné energetické úspory. Jednou z významných letošních investičních priorit bude zahájení komplexní rekonstrukce hřbitovního areálu, který se nachází ve velmi neutěšeném stavu.

Nové úkoly a cíle

A ještě několik informací k ostatním „nestavebním" aktivitám města tohoto roku. Předně se zaměříme na realizaci prioritních opatření a úkolů vyplývajících z nových koncepčních dokumentů, dopravní koncepce, strategie cestovního ruchu a akčního plánu. V oblasti dopravy nejprve iniciujeme jednání s krajem a ředitelstvím silnic a dálnic o koncepcí doporučovaných opatřeních směřujících ke zvýšení propustnosti dvou kruhových křižovatek a zlepšení průjezdnosti městem, dále zrealizujeme opatření ke zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti chodců, zásadním způsobem omezíme vjezd vozidel do pěší zóny a budeme pokračovat v přípravě dvou projektů cyklodopravy.

Výrazně bychom měli pokročit v tvorbě nového územního plánu, který by měl významně ovlivnit budoucí využití území města i jeho tvář. Jeho první kontury bychom rádi představili veřejnosti již během prvého pololetí. Jak už jsem uvedl výše, nový územní plán by měl dát příležitost zájemcům a investorům o novou bytovou výstavbu, a to jak individuální, tak hromadnou. Na základě prvních analýz se ukazují jako nejvhodnější pro tento účel lokality v městských částech Vyšný a Domoradice. Nejblíže k realizaci bytové výstavby je v současnosti lokalita bývalých kasáren ve Vyšném. Vedle rozšíření ploch pro novou výstavbu budeme činit v souladu s hlavními cíli strategického plánu zásadní kroky pro udržení a posílení hlavních hodnot města, kterými jsou jeho kulturně historické a přírodní bohatství. S využitím všech legitimních nástrojů a práce městského architekta položíme hlavní důraz při povolování stavební činnosti na urbanistická hlediska. Musíme zásadním způsobem zastavit či regulovat přílišnou dosavadní zastavěnost stavebních parcel, která mj. velmi kazí celkovou tvář města, nepřipustit zcela nevhodné přístavby a nástavby objektů zejména v obytných čtvrtích města, a to včetně stále se rozšiřující praxe přestavby rodinných domů na penziony. Tato komercializace obytných čtvrtí se stává velkým problémem města, neboť mění jejich charakter, snižuje počet fakticky trvale bydlících, parkováním vozidel ubytovaných hostů na ulicích vytváří nedostatek parkovacích míst pro rezidenty a celkově zhoršuje kvalitu života v těchto oblastech.

Zapojení veřejnosti

Při přípravě a realizaci některých městských projektů počítáme opětovně s participací, tj. se zapojením občanů města, jako tomu bylo při tvorbě strategického a akčního plánu. Vedle pokračování projektu tzv. participativního rozpočtu se budeme snažit zvát veřejnost k vyjádření svých názorů a připomínek při koncipování úprav a zvelebování některých veřejných prostranství, kupříkladu centrálních prostor v sídlištích Za Nádražím a Mír, při rozšiřování dětských hřišť a k dalším „projektům" vyplývajícím ze schváleného akčního plánu, jako je například projekt městských vycházkových okruhů.

Jako nezbytné se pro další rozvoj města ukazuje zaměření na intenzivní využití moderních informačních a digitálních technologií. Zvláště pro oblast dopravy se jedná o klíčové nástroje jejího řízení. S využitím dotačních prostředků z EU zadáme po vzoru města Písek zpracování tzv. Koncepce chytrého města, která by nám měla ukázat, jakou cestou a jakými postupnými kroky bychom se měli v oblasti využívání moderních technologií vydat. Na základě předběžných expertních doporučení vybudujeme na zmodernizovaném autobusovém terminálu tzv. datové centrum, do kterého by měly být přenášeny veškeré důležité informace o „životě ve městě", zvláště pak z oblasti dopravy, tj. o pohybu vozidel, obsazenosti parkovacích míst, dopravních zácpách atp. Do budovy autobusového terminálu by měla být přestěhována v následujícím roku i městská policie, která bude využívat pro svou práci informací z datového centra vč. dat z městského kamerového systému, na jehož komplexní rekonstrukci v tomto roce zpracujeme projekt.

Tolik ze záměrů a plánů města v letošním roce. Je jich poměrně hodně. Ale tak to většinou bývá: když se dokončí práce na koncepcích a strategiích, následuje etapa jejich naplňování.

Josef Hermann
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: