aktualizováno 16. 2. 2012

Lávka u mostu Na Plášti bude za ideálních podmínek uzavřena jen tři měsíce

aktualizováno 16.02.2012

V rámci jednání zástupců města Český Krumlov, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti byl odsouhlasen nový technologický postup rekonstrukce lávky přes Vltavu, který by mohl zkrátit průběh stavby o celý měsíc. Tuto změnu musí ještě schválit poskytovatel dotace ROP NUTS II Jihozápad. Úplná uzavírka lávky bude navíc za ideálních okolností zkrácena z původních šesti na tři měsíce, a sice od 1. dubna přibližně do 30. června 2012. Uzavřena musí být rovněž přibližně na 3 týdny provizorní lávka u mlýna v Široké ulici v souvislosti s opravou mostních opěr. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak. O přesném termínu uzavírky bude město Český Krumlov veřejnost informovat. Práce na jezu Jelení lávka probíhají vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám s předstihem. Návoz materiálu na stavbu skončí pravděpodobně již v pátek 17. února.

Schůzka zástupců města Český Krumlov, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem Zvánovec, a. s. (zhotovitel rekonstrukce jezu) a SDS Exmost, s. r. o. (zhotovitel rekonstrukce lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti), proběhla v úterý 14. února 2012 na českokrumlovské radnici. Cílem jednání bylo najít kompromisní řešení použití technologických postupů při rekonstrukci jezu Jelení lávka a lávky u mostu Na Plášti tak, aby obě stavby mohly probíhat relativně nezávisle na sobě. Hlavním tématem bylo odsouhlasení termínu uzavření lávky u mostu Na Plášti.

Rekonstrukce lávky u mostu Na Plášti bude zahájena 1. března 2012. Zástupci společnosti SDS Exmost, s. r. o. se rozhodli využít nový technologický postup. Ten umožní, aby stavební práce na opravě lávky nebyly přímo závislé na souběžně probíhající rekonstrukci jezu a především na průtoku vody ve Vltavě a na výšce hladiny řeky. Dosavadní šestiměsíční plán rekonstrukce lávky přes Vltavu tak bude zkrácen o jeden měsíc. V průběhu března budou probíhat přípravné práce a výstavba manipulačního prostoru v podobě rampy. Za ideálních podmínek bude v termínu od 1. dubna do 30. června lávka přes Vltavu zcela uzavřena. Během těchto měsíců bude odstraněna stará konstrukce, sanovány nosníky a bude usazena konstrukce nová. V průběhu července budou realizovány dokončovací práce na nové lávce. Proběhne demontáž pracovní rampy a provedeny budou i pozemní úpravy. Rekonstrukce lávky přes Vltavu by tak mohla být dokončena do 31. července 2012.

Práce v rámci I. etapy rekonstrukce jezu na řece Vltavě v Českém Krumlově, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy, probíhají podle schváleného harmonogramu s předstihem. V pondělí 30. ledna dokončila stavební firma pokládku panelové cesty od Chvalšinské ulice podél řeky Polečnice k mostu Na Plášti a od úterý 31. ledna naváží do řeky materiál na vybudování jímky. Vlivem silných mrazů byl průtok vody v řece výrazně snížen, nedošlo tedy k předpokládanému odplavování naváženého materiálu a další návoz bude probíhat pravděpodobně už jen do pátku 17. února. Frekvence pohybu nákladních vozů v Českém Krumlově bude navíc nižší než doposud. Od 13. února se začala bourat kamenná opěra jezu a bylo vybudováno zařízení staveniště. V současné době je průchod pod mostem Na Plášti s omezením umožněn. Uzavřena je pouze panelová cesta podél Polečnice (chodci mohou využít trasu přes parkoviště v Jelení zahradě). První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť při levém břehu řeky.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011. V současné době je místo osazeno provizorním přemostěním, jež umožňuje přístup na Ostrov. Při odstraňování staré konstrukce lávky však byly zjištěny závažné nedostatky ve stavu obou mostních opěr. V průběhu rekonstrukce se ukázalo jako nezbytné provést dodatečné práce na zabezpečení spodní stavby lávky. V souvislosti s uvedenou opravou mostních opěr bude přibližně na 3 týdny provizorní lávka u mlýna v Široké ulici jak pro dopravu, tak pro chodce zcela uzavřena. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak. Přesný termín uzavírky je zatím v jednání. Nová lávka přes náhon u mlýna v Široké ulici má být osazena na jaře tohoto roku.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 23. února, výstupy z jednání budou opět zveřejněny. 

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: