aktualizováno 5. 2. 2013

Protipovodňová opatření na řece Vltavě - město Český Krumlov přijalo petici občanů proti dalším úpravám a zahájilo jednání se všemi zúčastněnými subjekty

aktualizováno 26.07.2012

Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda obdržel od občanů města zásadní připomínky k navrhovaným opatřením v rámci 4. etapy protipovodňových úprav na řece Vltavě - instalace mobilních protipovodňových zábran. Na konci května 2012 byla starostovi města adresována petice proti dalším protipovodňovým úpravám Vltavy v Českém Krumlově. Na základě připomínek veřejnosti k protipovodňovým aktivitám v rámci 4. opatření starosta města Český Krumlov bezprostředně zahájil jednání s Povodím Vltavy a projektanty protipovodňových úprav. O dalším postupu by se mělo rozhodnout do konce léta 2012.

Více informací k této problematice a aktuálním stavu protipovodňových opatření najdete na www.ckrumlov.cz/vltava.

Město Český Krumlov obdrželo na konci května tohoto roku od občanů Petici proti dalším protipovodňovým úpravám, která žádá zastavení prací na protipovodňových opatřeních. Město Český Krumlov věnuje připomínkám občanů k protipovodňovým úpravám maximální pozornost.

Znění petice:

Žádáme představitele našeho města, aby upustili od dalších protipovodňových úprav na řece a přilehlých březích a uvádíme tyto důvody:

 1. K povodním v celé historii města docházelo opakovaně, stavby na březích řeky jsou na velkou vodu přizpůsobeny a povodeň na nemovitém majetku nikdy nezpůsobila větší škody.
 2. Ochranu novodobého movitého majetku je třeba řešit režimovými opatřeními za vzniku povodňové situace (včasné varování obyvatel, zachycení povodňové vlny Lipenskou přehradou, využití získané časové rezervy na vystěhování ohrožených prostorů).
 3. Zamýšlené zásahy (především štětovnické stěny) změní proudění spodní vody, což může vést ke vzniku statických poruch v historických budovách.
 4. Za situace, že povodeň přesáhne projektovanou úroveň ochrany nebo vznikne-li jakákoli porucha mobilních bariér, tak nedojde k plynulému nedestruktivnímu rozlivu, jaký nastává při situaci bez bariér, ale k rozlivu destruktivnímu. Po skončení povodně pak protiprůsakové stěny, umístěné trvale pod zemí, zabrání následnému odlivu záplavové vody z města na velmi dlouhou dobu.
 5. Řeka s přirozenými břehy byla nedílnou součástí historického obrazu města. Již provedenými úpravami břehů město ztratilo část svého půvabu. Další technicistní zásahy způsobí jen další škody na jeho vzhledu a jsou vážným ohrožením mimořádné univerzální hodnoty památky UNESCO, která spočívala v přirozeném souladu architektonické hodnoty města a přírodního krajinného rámce.
 6. Trvalá údržba celého systému a skladování velkého množství materiálu představuje typický mandatorní výdaj v rozpočtu, jímž budou zatíženy i příští generace a město se s touto finanční zátěží bude pravděpodobně jen těžce vypořádávat.
 7. Řada údajů o těchto protipovodňových opatřeních nebyla dosud dostatečně objasněna.

Starosta města Český Krumlov bezprostředně po obdržení petice jednal se zástupci státního podniku Povodí Vltavy a projektantům protipovodňových úprav předal připomínky uvedené v petici a doplňující odborné dotazy města Český Krumlov k dané problematice. O tomto kroku informoval rovněž zástupce petičního výboru.

Následovalo jednání Rady města Český Krumlov, která vzala v pondělí 2. července 2012 na vědomí informaci týkající se dalšího postupu ve věci protipovodňových opatření na řece Vltavě a současně pověřila starostu města vést jednání se státním podnikem Povodí Vltavy a projektanty protipovodňových opatření na řece Vltavě. Radní se shodli na jednotlivých krocích, které bude nutné učinit pro rozhodnutí zastupitelstva města ve věci dalšího postupu:

 1. Vypracovat zprávu o celkovém schváleném projektu protipovodňových opatření, významu a cílech a zejména pak o dvou závěrečných opatřeních, tj. etapy č. 4 a 5.
 2. Požádat investora o detailnější informaci týkající se opatření č. 4.
 3. Požádat projektanta o specifikaci budoucí role města v péči o protipovodňové zábrany a stanovit odborný odhad veškerých výdajů města spojených s realizací daných zábran včetně jejich každoroční údržby.
 4. Požádat investora o písemné stanovisko, jaké důsledky a rizika by s sebou přineslo případné nerealizování opatření č. 4.
 5. Požádat investora o seznam objektů, které budou v případě nerealizování opatření č. 4 zasaženy povodňovou vlnou Q100.
 6. Zaslat majitelům objektů významněji postižených povodněmi v srpnu 2002 základní informaci týkající se opatření č. 4 a požádat je o vyjádření k realizaci či nerealizaci daného opatření.
 7. Zpracovat rámcový návrh komplexní správy systému protipovodňových zábran s propočtem pořizovacích a provozních nákladů.

Po jednání rady města se starosta města osobně sešel se zástupci petičního výboru. „Jednání se zástupci petičního výboru bylo klidné a konstruktivní. V otázce závěrečných dvou etap protipovodňových opatření jsme se dohodli na společném postupu."

V srpnu by město Český Krumlov mělo od projektantů obdržet stanoviska k jednotlivým bodům petice a shromáždit a připravit veškeré relevantní informace a zprávy. Podklady budou následně předloženy Radě a Zastupitelstvu města Český Krumlov k projednání a rozhodnutí o dalším postupu ve věci protipovodňových opatření na řece Vltavě v Českém Krumlově.

Město Český Krumlov schválilo v listopadu 2007 spolupráci se společností Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice při přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství České republiky na realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě v rámci správního území města Český Krumlov, kde žadatelem bude Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice.

Práce na protipovodňových opatřeních na řece Vltavě začaly v dubnu 2009. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy a realizátorem akciová společnost ZVÁNOVEC. Celkové náklady na tyto úpravy se pohybují kolem 70 miliónů korun. Protipovodňová opatření zahrnují pět etap:

 • Etapa č. 1 - prohrábka koryta řeky Vltavy a zpevnění svahů (realizováno v roce 2009 a 2010)
 • Etapa č. 2 - přestavba pevného jezu u Jelení lávky (zahájena v roce 2012)
 • Etapa č. 3 - rozšíření koryta, odtěžení náspů a náplavů (realizováno v roce 2009 a 2010)
 • Etapa č. 4 - mobilní zábrany, zvýšení nábřežních zdí, individuální úpravy na stávajících objektech
 • Etapa č. 5 - úprava inženýrských sítí - instalace zpětných klapek v kanalizaci

Průběžně aktualizované informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: