aktualizováno 2. 10. 2019

Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov

Dne 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kterou byly zavedeny standardy kvality sociálně-právní ochrany. Standardy jsou koncipovány jako měřitelná kritéria, která je možné hodnotit a kontrolovat, a zároveň činnost orgánů sociálně-právní ochrany bude první úřední agendou v zemi vykonávanou na základě standardů kvality práce. Orgány sociálně-právní ochrany jsou povinny standardy vypracovat nejpozději do 31. 12. 2014. Od toho data se rovněž výše uvedené subjekty musí standardy při výkonu své činnosti řídit.

Zatímco doposud bylo stanovení počtu pracovníků jednotlivých odborů či oddělení obecního úřadu chápáno jako záležitost čistě samosprávného rozhodování, v oblasti sociálně-právní ochrany se nyní objevuje zákonný požadavek na odpovídající personální zajištění úřadu, které bude navíc přesně definováno v závislosti na počtu dětí, které žijí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a na socio-demografické situaci v daném regionu.

S cílem podpořit naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ke dni 4. 7. 2013 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem bylo vytvořit podmínky pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.
Město Český Krumlov v rámci vyhlášené výzvy podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov. Dne 8. 1. 2014 město obdrželo vyrozumění o výsledku výběrového procesu žádostí o finanční podporu z OPLZZ na projekt, dle něhož získalo příslib finanční dotace ve výši 1. 863. 993, 80 Kč.

Předmětný projekt je zaměřen na podporu procesu standardizace orgánu SPOD ORP Český Krumlov, a to prostřednictvím realizace následujících klíčových aktivit:
- posílení personálního zajištění OSPOD s ohledem na prostorové možnosti úřadu (v rámci projektu byli přijati 2 noví sociální pracovníci pro výkon SPOD),
- zajištění adekvátního materiálního a technického vybavení nových pracovníků orgánu SPOD,
- vytvoření vhodných podmínek pro práci s klienty,
- zpracování vnitřních pravidel pro výkon SPOD (standardy kvality OSPOD).

Logo Operační program Lidské zdroje zaměstnanost IOP JČK

Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

O projektu

Název projektu: Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00060
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociáních věcí / Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: MěÚ Český Krumlov
Termín realizace projektu: 1. 2. 2014 - 31. 8. 2015
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 1 664 370, 74 Kč (= výše poskytnuté dotace)

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-standardizace-ospod-orp-cesky-krumlov

Aktuality

8. 1. 2014 - město obdrželo vyrozumění o výsledku výběrového procesu žádostí o finanční podporu z OPLZZ na projekt,

1. 2. 2014 - město zahájilo realizaci projektu,

10. 2. 2014 - město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPLZZ,

1. 6. 2015 - město podalo žádost o podstatnou změnu projektu spočívající v prodloužení doby realizace projektu a to do 31. 8. 2015,

5. 6. 2015 - vydáno Rozhodnutí o změně č. 1 - schváleno prodloužení realizace projektu,

31. 8. 2015 - město realizaci projektu zdárně ukončilo.

Související odkazy

Výstupy projektu, Standardy kvality OSPOD naleznete zde.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Zdeňka Kráková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: