aktualizováno 11. 11. 2013

Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově

aktualizováno 11.11.2013

V sobotu 28. července 2012 se nad Českým Krumlovem přehnala bouře doprovázená krupobitím, která způsobila značné škody na majetku i technické infrastruktuře. Jedna z poškozených místních komunikací byla komunikace č.3a Na Svahu vč. chodníku. Tato plní důležitou dopravně obslužnou funkci, neboť propojuje Nádražní předměstí s pozemní komunikací vyšší kategorie, kterou je silnice I/39. Chodník je občany a turisty velmi frekventovaný. Zpřístupňuje nejenom lokalitu Vyšehrad a Za Nádražím, kde se nachází významné administrativní centrum, základní a mateřská škola, ale také vede k vlakovému nádraží a je součástí značeného městského turistického okruhu. Z důvodu potřeby odstranění poškození této části infrastruktury se město rozhodlo využít možnosti finančních prostředků z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 Ministerstva pro místní rozvoj a podalo žádost o dotaci. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná, město tak získalo na svůj záměr finanční prostředky ve výši 70% z celkových způsobilých nákladů.
Práce obnášely vybourání stávajících obrub a konstrukčních vrstev chodníku, osazení nových betonových obrub a zřízení nových konstrukčních vrstev chodníku včetně obrusné vrstvy z ACO 8 a souvisejících výškových úprav stávajících poklopů a provedení hmatových úprav dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

O projektu

Název: Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově
Identifikační číslo EDS: 117D913001202
Místo realizace: Komunikace č.3a a chodník Na Svahu, pozemky p.č. 783/40 a 1329/2; Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj, podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012
Zhotovitel stavby: Josef Jůn - DŘEVOTRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ: 47731478
Termín realizace: duben - červen 2013
Celkové uznatelné výdaje projektu: 454 247 Kč
Celková výše podpory: 317 972 Kč

Popis projektu a jeho realizace

V rámci opravy chodníku a komunikace Na Svahu, na pozemcích p.č. 783/40 a 1329/2 jsou prováděny stavební úpravy viz níže.

Základní rozměry:

  • Celková délka opravy činí 212 m
  • Šířka chodníku činí 2,5 m
  • Celková plocha opravy činí 553 m2

Oprava chodníku v daném úseku spočívá v:

  • Vybourání stávajících obrub a živičných vrstev
  • Odkopávky na úroveň pláně včetně její úpravy
  • Osazení nových betonových obrub do betonového lože
  • Provedení souvisejících oprav dotčeného povrchu komunikace 3a včetně zaříznutí povrchu a konečného ošetření spáry asfaltovou zálivkou
  • Provedení nestmelených konstrukčních vrstev chodníku ze štěrkodrti a živičného materiálu
  • Provedení nové obrusné vrstvy chodníku z asfaltové směsi typu asfaltový beton jemnozrnný ACO 8

Stávající litinové vodovodní potrubí DN 200 mm je vedeno v místě nad kruhovou křižovatkou podélně s ulicí Na Svahu po soukromých pozemcích. Vzhledem k velkým hloubkám uložení a soukromému vlastnictví dotčených pozemků jsou v tomto úseku značně problematické a nákladné provádění oprav vodovodního řadu. Z těchto důvodů byla zpracována projektová dokumentace, která navrhuje přeložení vodovodního řadu do veřejně přístupných pozemků v chodníku podél ulice Na Svahu a napojení na stávající vodovod v ulici Pod Kamenem. Před finálním úpravami chodníku a komunikace Na Svahu byla v návaznosti na Plán obnovy vodovodů a kanalizací provedena rekonstrukce vodovodu Vodovod je nyní proveden z polyetylénového potrubí PE D 225/20,5 mm v délce 165,5 m a PE D 90/8,2 mm v délce 34 m. Rekonstrukci vodovodu prováděla tatáž společnost, za celkovou částku 1,2 mil. Kč. Tyto náklady byly plně hrazeny z kapitálového rozpočtu města.

 

Fotodokumentace


Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově

Logo MMR

Tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov