aktualizováno 11. 11. 2013

Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově

aktualizováno 11.11.2013

V sobotu 28. července 2012 se nad Českým Krumlovem přehnala bouře doprovázená krupobitím, která způsobila značné škody na majetku i technické infrastruktuře. Jedna z poškozených místních komunikací byla komunikace č.3a Na Svahu vč. chodníku. Tato plní důležitou dopravně obslužnou funkci, neboť propojuje Nádražní předměstí s pozemní komunikací vyšší kategorie, kterou je silnice I/39. Chodník je občany a turisty velmi frekventovaný. Zpřístupňuje nejenom lokalitu Vyšehrad a Za Nádražím, kde se nachází významné administrativní centrum, základní a mateřská škola, ale také vede k vlakovému nádraží a je součástí značeného městského turistického okruhu. Z důvodu potřeby odstranění poškození této části infrastruktury se město rozhodlo využít možnosti finančních prostředků z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 Ministerstva pro místní rozvoj a podalo žádost o dotaci. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná, město tak získalo na svůj záměr finanční prostředky ve výši 70% z celkových způsobilých nákladů.
Práce obnášely vybourání stávajících obrub a konstrukčních vrstev chodníku, osazení nových betonových obrub a zřízení nových konstrukčních vrstev chodníku včetně obrusné vrstvy z ACO 8 a souvisejících výškových úprav stávajících poklopů a provedení hmatových úprav dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

O projektu

Název: Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově
Identifikační číslo EDS: 117D913001202
Místo realizace: Komunikace č.3a a chodník Na Svahu, pozemky p.č. 783/40 a 1329/2; Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj, podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012
Zhotovitel stavby: Josef Jůn - DŘEVOTRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ: 47731478
Termín realizace: duben - červen 2013
Celkové uznatelné výdaje projektu: 454 247 Kč
Celková výše podpory: 317 972 Kč

Popis projektu a jeho realizace

V rámci opravy chodníku a komunikace Na Svahu, na pozemcích p.č. 783/40 a 1329/2 jsou prováděny stavební úpravy viz níže.

Základní rozměry:

  • Celková délka opravy činí 212 m
  • Šířka chodníku činí 2,5 m
  • Celková plocha opravy činí 553 m2

Oprava chodníku v daném úseku spočívá v:

  • Vybourání stávajících obrub a živičných vrstev
  • Odkopávky na úroveň pláně včetně její úpravy
  • Osazení nových betonových obrub do betonového lože
  • Provedení souvisejících oprav dotčeného povrchu komunikace 3a včetně zaříznutí povrchu a konečného ošetření spáry asfaltovou zálivkou
  • Provedení nestmelených konstrukčních vrstev chodníku ze štěrkodrti a živičného materiálu
  • Provedení nové obrusné vrstvy chodníku z asfaltové směsi typu asfaltový beton jemnozrnný ACO 8

Stávající litinové vodovodní potrubí DN 200 mm je vedeno v místě nad kruhovou křižovatkou podélně s ulicí Na Svahu po soukromých pozemcích. Vzhledem k velkým hloubkám uložení a soukromému vlastnictví dotčených pozemků jsou v tomto úseku značně problematické a nákladné provádění oprav vodovodního řadu. Z těchto důvodů byla zpracována projektová dokumentace, která navrhuje přeložení vodovodního řadu do veřejně přístupných pozemků v chodníku podél ulice Na Svahu a napojení na stávající vodovod v ulici Pod Kamenem. Před finálním úpravami chodníku a komunikace Na Svahu byla v návaznosti na Plán obnovy vodovodů a kanalizací provedena rekonstrukce vodovodu Vodovod je nyní proveden z polyetylénového potrubí PE D 225/20,5 mm v délce 165,5 m a PE D 90/8,2 mm v délce 34 m. Rekonstrukci vodovodu prováděla tatáž společnost, za celkovou částku 1,2 mil. Kč. Tyto náklady byly plně hrazeny z kapitálového rozpočtu města.

 

Fotodokumentace


Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově

Logo MMR

Tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: