aktualizováno 30. 6. 2009

Oznámení o výběrovém řízení

30. června 2009

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení ZM č.93/5/2009 ze dne 28.5.2009 výběrové řízení na prodej části poz. parcel  č. 434/1 a 1315/1 v k. ú. Český Krumlov  o souhrnné výměře cca 22 m2 v k .ú. Český Krumlov (dle zákresu) pro dostavbu garáže do proluky mezi stávajícími  řadovými garážemi v Rožmberské ulici. Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 500,- Kč/ m2 . Podmínkou pro stavbu na předmětném pozemku je  přemístění kolonie ohroženého mravence lesního, a to na základě udělení výjimky Krajským úřadem České Budějovice. Kupní cenu uhradí schválený uchazeč do 15 dnů od podpisu smlouvy o  budoucí smlouvě kupní. Samotná smlouva kupní bude uzavřena do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu garáže. Geodetické zaměření pozemku pod stavbou a vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na své náklady. Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze žadatelé, vůči kterým nemá Město Český Krumlov pohledávky po lhůtě splatnosti. Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- dostavba garáže Rožmberská ul. - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 10.8.2009.

 Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ Č.Krumlov, Kaplická 439, Č.Krumlov- Marta Rajdlová/tel. 380766601, email:Marta.Rajdlova@mu.ckrumlov.cz

 

oznámení VŘ

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov