aktualizováno 14. 8. 2012

Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti bude opět otevřena

aktualizováno 14.08.2012

Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti pokračuje dle stanoveného harmonogramu. V současné době probíhají dokončovací stavební práce a na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov byla podána žádost o předčasné užívání stavby. Tento orgán nařídil termín projednání žádosti na úterý 14. srpna 2012. Pokud vše proběhne úspěšně, lze předpokládat, že lávka bude ve čtvrtek 16. srpna zpřístupněna pěším.

Již tento týden by měla být po 16 týdnech rekonstrukce opět otevřena lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti. Lávka by měla být zpřístupněna na základě žádosti investora stavby, města Český Krumlov, o předčasné užívání stavby. Ve čtvrtek 16. srpna v 9.30 hodin se proto sejdou na místě stavby představitelé města, dodavatelské firmy a stavebního dozoru, aby oficiálně uvedli lávku do režimu předčasného užívání.

Kolaudace lávky je dle harmonogramu naplánována na listopad letošního roku. Do této doby mohou probíhat na lávce drobné dokončovací práce, čímž by případně mohlo dojít ke krátkodobému omezení pohybu chodců.

Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti byla zahájena ve středu 2. května 2012 poté, co město Český Krumlov (investor rekonstrukce) získalo souhlasné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace) k navržené změně technického řešení organizace výstavby rekonstrukce lávky přes Vltavu a ve vypsaném výběrovém řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny vybralo zhotovitele. Toto nové technické řešení umožnilo zkrácení stavebních prací z původních 25 týdnů na 16 týdnů. Rekonstrukce probíhala ve třech fázích. Nejprve byl připraven pracovní prostor pro práci na lávce a byla zbudována montážní a pracovní plošina (se založením v korytu řeky), poté došlo k odstranění původní lávky a následně byla osazena lávka nová. Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven po zvážení rizik, které by realizaci stavby mohly provázet. V případě pozdějšího zahájení hrozila obtížnější koordinace prací s probíhající rekonstrukcí jezu Jelení lávka a zahájenými pracemi na projektu tzv. Horských zahrad v podzámčí Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pozdější zahájení stavby nebylo možné také z důvodu schváleného konečného termínu dokončení celého projektu, na který je vázáno čerpání dotace.

Investorem rekonstrukce lávky je město Český Krumlov, dodavatelem je společnost SDS Exmost, s. r. o.

Na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti navážou práce na lávce přes náhon u mlýna v Široké ulici. Předpokládaný termín pokračování v rekonstrukci je stanoven na pondělí 3. září 2012. Práce potrvají ještě přibližně 9 týdnů, a to dle následujícího harmonogramu:

  • 1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
  • 4. až 6. týden - odbourání betonových bloků v patě opěr, údržba inženýrských sítí, osazení ložisek a ocelové konstrukce;
  • 7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce, úprava předpolí, dokončovací práce vč. předání stavby.

Přesný termín pokračování rekonstrukce, vč. termínu odstranění provizorní lávky, bude veřejnosti v předstihu potvrzen. Náhradní trasa po uzavření lávky povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak.

Rekonstrukce lávky v Široké ulici byla zahájena v prosinci roku 2011. Vzhledem k tomu, že přístup do této části města byl rekonstrukcí lávky přes Vltavu omezen, práce na lávce v Široké ulici byly pozastaveny. V současné době je v místě nové lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov z ulice Široká.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce lávek u mlýna v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: