aktualizováno 29. 1. 2014

Ohlédnutí za setkáním vedení města s občany

Aktualizace 29.1.2014

Dne 23. ledna 2014 se v divadelním klubu Ántré v Českém Krumlově uskutečnilo tradiční setkání vedení města Český Krumlov s občany. Mimo zástupců města a úřadu se setkání zúčastnilo na tři desítky občanů. Podvečer zahájil starosta města Mgr. Dalibor Carda prezentací, ve které podal přehled projektů, které město zrealizovalo v loňském roce a nastínil plány pro rok letošní.

V úvodu starosta shrnul všeobecné informace o městě a městském úřadu. Zmínil například počet zaměstnanců městského úřadu, který v současné době činí 152 a upozornil, že 60 % z nich se věnuje práci pro státní správu a jen zbylých 40 % práci pro město jako takové. Během své prezentace také upozornil na dlouhodobě se snižující počet obyvatel města, který je způsoben zejména stěhováním občanů do menších měst kvůli lepší kvalitě bydlení či naopak do měst větších z důvodu větší dostupnosti pracovních míst. Řešení této situace vidí v podpoře podnikatelských aktivit, zejména pak ve středu města a průmyslové zóně Domoradice, a hledání lokalit umožňujících samostatnou výstavbu. Právě to je ale v katastru města velmi obtížné.

Město Český Krumlov má ve své správě velmi rozsáhlou infrastrukturu. Do ní spadá i 22 mostů a mostků, z nichž ten poslední byl objeven v poměrně nedávné minulosti. V posledních dvou letech byly zrekonstruovány lávky u jezu pod plášťovým mostem a lávka u pivovaru. Na svou rekonstrukci nyní čeká most Edvarda Beneše a most u pivovaru.

Starosta města dále informoval o podařených investičních akcích a realizovaných projektech v roce 2013. Mezi ně se nesporně řadí zejména kompletně zrekonstruovaná ulice Na spojce, rekonstrukce horských vpustí na sídlišti Plešivec či most a chodník spojující autobusové nádraží s centrem města kolem pivovaru Eggenberg. V této souvislosti uvedl, že na webových stránkách města lze nalézt tzv. Akční plán a jeho Zásobník, kde je možno ověřit, které projekty jsou pro město prioritní a které se plánují v blízké či vzdálenější budoucnosti. Mezi ty plánované pro letošní rok patří například:
• Kino Luna - rekonstrukce kotelny 2,15 mil Kč
• Technické zázemí zimního stadionu 9,1 mil Kč
• Šatny pro zimní stadion 4,8 mil Kč
• Inženýrské sítě v části obce Dobrkovice 20,0 mil Kč
• III. meandr řeky Vltavy 8,3 mil Kč

Se všemi investičními i neinvestičními akcemi úzce souvisí rozpočet města. Ten letošní počítá s celkovými výdaji města ve výši 271 milionů korun, z toho výdaje, které veřejnost nejvíce zajímají, tzv. kapitálové či investiční, by měly dosáhnout celkové výše 46,5 milionů korun.

Starosta města jmenoval také tzv. „kostlivce" tj. projekty, které zdědil po předešlém vedení města a jež se dlouhodobě nedařily vyřešit. Patří mezi ně například:
• Řešení křižovatky Porákův most
• Autobusové nádraží
• Kanalizace Nové Dobrkovice
• Rekonstrukce kina: digitalizace, rekonstrukce a zateplení pláště kina, rekonstrukce kotelny, klimatizace
• Mosty - u pivovaru, Benešův, na fotbalovém stadionu, v Jelení zahradě
• Otáčivé hlediště
• Zimní stadion - technické zázemí a pomoc při řešení šaten HC
• Revitalizace areálu klášterů
• Kasárna Vyšný - intenzivně pracuje tým University for the Future
• Protipovodňová opatření na Polečnici

Všechny tyto projekty jsou již z větší či menší části rozpracované a aktuální informace o nich je možné najít na webových stránkách města v sekci Občan / Projekty města.

Částí své prezentace se dotkl také v loňském roce velmi úspěšné Zemské výstavy a zrekonstruované synagogy. Mezi všemi kulturními aktivitami města zmínil novou tradici Festivalu vína, který zaznamenal na podzim loňského roku veliký úspěch.

Po úvodní prezentaci následovala otevřená diskuze a nastal čas pro otázky adresované přímo starostovi města. Mezi nejvíce diskutovaná témata patřil především špatný stav sídlišť, kde si občané mimo jiné stěžovali nejen na špatné chodníky či nedostatek zeleně, ale také na automobily parkující na chodnících. Do diskuse k tomuto tématu se zapojil radní města Martin Lobík, který má revitalizaci sídlišť ve své gesci. Na dotazy uvedl, že v současné době žádá město Český Krumlov o dotaci ve výši 4 mil. Kč, ze které bude možno realizovat revitalizaci sídliště Za Nádražím. V případě, že tato dotace nebude městu přiznána, bude muset zvelebit svá sídliště samo a to v mezích rozpočtu, ve kterém je na tuto obnovu vymezena částka 2,5 mil. Kč.

Dále se občané zajímali o černé skládky, orientační tabule, možnosti vybudování cyklostezky ze sídliště Mír do centra města, či o řešení křižovatky u Porákova mostu.
Mezi dalšími diskutujícími z řad zástupců města byl také místostarosta Josef Hermann, tajemník městského úřadu Radim Rouče a ředitel Služeb města Český Krumlov s. r. o. Pavel Turnhöfer.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: