aktualizováno 10. 9. 2013

Odpadové hospodářství v historickém centru města

Aktualizace 10.9.2013

Výsledky dočasného umístění velkoobjemového kontejneru

Aktualizace 10.9.2013

Město Český Krumlov si je vědomo, že problematika odpadového hospodářství patří mezi jeden z problémů historického centra města. Z tohoto důvodu se dne 22. 7. 2013 konalo jednání zástupců města a podnikatelských subjektů z historického centra. Na základě jejich požadavků a v souladu s návrhem společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o. byl v období 22. 7. - 26. 8. 2013 v Hradební ulici v rámci zkušebního provozu umístěn velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad o objemu 12 m3. Kontejner byl v lokalitě umístěn denně v době od 21,00 hod. do 06,00 hod. následujícího dne. Na základě apelu ze strany producentů odpadu byla v průběhu uvedeného období doba umístění kontejneru opakovaně upravována (od 2. 8. 2013 20,00 hod. - 08,00 hod, od 7. 8. 2013 pak v době od 14,30 do 08,00 hod.. Od uvedeného data byl umisťován kontejner o objemu 6 m3).

Ze strany odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov byl prováděn denní monitoring lokality. Kontejner byl určen výhradně pro odkládání směsného komunálního odpadu - o této skutečnosti byli producenti informováni na webu města, v místním tisku a informace byla vyznačena přímo na kontejneru. V rámci kontrol však bylo zjištěno, že významnou část odpadu tvořily separovatelné složky odpadu - papír (kartonové krabice), plast (obaly, PET lahve), sklo a odpad biologicky rozložitelný (zbytky jídel, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina). Množství odpadu se pohybovalo v rozmezí 40 - 420 kg/den.

Vzhledem k minimálnímu využívání zmíněného kontejneru (průměrně uloženo 158 kg odpadu/den) nebude kontejner v lokalitě opětovně umístěn.

22. 7. 2013 došlo zároveň k odstranění stanoviště odpadových nádob z lokality u oplocení městského parku v Linecké ulici. Uvedená změna se setkala s pozitivními ohlasy a byla producenty odpadu akceptována. S ohledem na nedaleké kapacitní stanoviště odpadů pod mostem u DDM (sjezd z parkovišti P3) bude tato změna trvalá a kontejnery nebudou do lokality opětovně umístěny.

 

Informace o umístění velkoobjemového kontejneru

Aktualizace 18.7.2013

Město Český Krumlov si je vědomo, že problematika odpadů patří mezi zásadní problémy historického centra. V zájmu nalezení optimálního systému sběru a svozu odpadu byla svolána pracovní schůzka zástupců města a podnikatelských subjektů z dané lokality.

Na základě podnětů ze strany podnikatelů dojde s platností od 22. 7. 2013 k dočasnému umístění velkoobjemového kontejneru do Hradební ulice. Jedná se o zkušební provoz na dobu přibližně čtyř týdnů a po následném vyhodnocení zkušeností bude rozhodnuto o dalším postupu.

Kontejner bude umístěn cca 15 metrů od průchodu z Široké do Hradební ulice denně v době od 21,00 do 06,00 hod. Do kontejneru je možné odkládat výhradně komunální odpad. Pro separovatelné složky (papír, sklo, plast) je nutné nadále využívat stávajících stanovišť. V návaznosti na výše uvedenou změnu dojde k odstranění kontejnerů v Linecké ulici u Městského parku. Kapacitní stanoviště na všechny složky odpadu je pod mostem u Domu dětí a mládeže v Linecké ulici (sjezd k parkovišti P3).

Žádáme všechny producenty odpadu v centru města o využívání příslušných kontejnerů dle jednotlivých komodit a minimalizaci objemu odpadu tak, aby nedocházelo k přeplňování nádob. Zároveň upozorňujeme, že všechna zmíněná stanoviště jsou monitorována kamerovým systémem.

O výsledcích hodnocení zkušebního provozu bude veřejnost obratem informována, stejně tak o konečné podobě ukládání odpadu v Hradební ulici a režimu svozu odpadu.

Věříme, že uvedené změny povedou ke zkvalitnění služeb a zlepšení vzhledu veřejných prostranství.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: