aktualizováno 10. 9. 2013

Odpadové hospodářství v historickém centru města

Aktualizace 10.9.2013

Výsledky dočasného umístění velkoobjemového kontejneru

Aktualizace 10.9.2013

Město Český Krumlov si je vědomo, že problematika odpadového hospodářství patří mezi jeden z problémů historického centra města. Z tohoto důvodu se dne 22. 7. 2013 konalo jednání zástupců města a podnikatelských subjektů z historického centra. Na základě jejich požadavků a v souladu s návrhem společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o. byl v období 22. 7. - 26. 8. 2013 v Hradební ulici v rámci zkušebního provozu umístěn velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad o objemu 12 m3. Kontejner byl v lokalitě umístěn denně v době od 21,00 hod. do 06,00 hod. následujícího dne. Na základě apelu ze strany producentů odpadu byla v průběhu uvedeného období doba umístění kontejneru opakovaně upravována (od 2. 8. 2013 20,00 hod. - 08,00 hod, od 7. 8. 2013 pak v době od 14,30 do 08,00 hod.. Od uvedeného data byl umisťován kontejner o objemu 6 m3).

Ze strany odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov byl prováděn denní monitoring lokality. Kontejner byl určen výhradně pro odkládání směsného komunálního odpadu - o této skutečnosti byli producenti informováni na webu města, v místním tisku a informace byla vyznačena přímo na kontejneru. V rámci kontrol však bylo zjištěno, že významnou část odpadu tvořily separovatelné složky odpadu - papír (kartonové krabice), plast (obaly, PET lahve), sklo a odpad biologicky rozložitelný (zbytky jídel, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina). Množství odpadu se pohybovalo v rozmezí 40 - 420 kg/den.

Vzhledem k minimálnímu využívání zmíněného kontejneru (průměrně uloženo 158 kg odpadu/den) nebude kontejner v lokalitě opětovně umístěn.

22. 7. 2013 došlo zároveň k odstranění stanoviště odpadových nádob z lokality u oplocení městského parku v Linecké ulici. Uvedená změna se setkala s pozitivními ohlasy a byla producenty odpadu akceptována. S ohledem na nedaleké kapacitní stanoviště odpadů pod mostem u DDM (sjezd z parkovišti P3) bude tato změna trvalá a kontejnery nebudou do lokality opětovně umístěny.

 

Informace o umístění velkoobjemového kontejneru

Aktualizace 18.7.2013

Město Český Krumlov si je vědomo, že problematika odpadů patří mezi zásadní problémy historického centra. V zájmu nalezení optimálního systému sběru a svozu odpadu byla svolána pracovní schůzka zástupců města a podnikatelských subjektů z dané lokality.

Na základě podnětů ze strany podnikatelů dojde s platností od 22. 7. 2013 k dočasnému umístění velkoobjemového kontejneru do Hradební ulice. Jedná se o zkušební provoz na dobu přibližně čtyř týdnů a po následném vyhodnocení zkušeností bude rozhodnuto o dalším postupu.

Kontejner bude umístěn cca 15 metrů od průchodu z Široké do Hradební ulice denně v době od 21,00 do 06,00 hod. Do kontejneru je možné odkládat výhradně komunální odpad. Pro separovatelné složky (papír, sklo, plast) je nutné nadále využívat stávajících stanovišť. V návaznosti na výše uvedenou změnu dojde k odstranění kontejnerů v Linecké ulici u Městského parku. Kapacitní stanoviště na všechny složky odpadu je pod mostem u Domu dětí a mládeže v Linecké ulici (sjezd k parkovišti P3).

Žádáme všechny producenty odpadu v centru města o využívání příslušných kontejnerů dle jednotlivých komodit a minimalizaci objemu odpadu tak, aby nedocházelo k přeplňování nádob. Zároveň upozorňujeme, že všechna zmíněná stanoviště jsou monitorována kamerovým systémem.

O výsledcích hodnocení zkušebního provozu bude veřejnost obratem informována, stejně tak o konečné podobě ukládání odpadu v Hradební ulici a režimu svozu odpadu.

Věříme, že uvedené změny povedou ke zkvalitnění služeb a zlepšení vzhledu veřejných prostranství.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov