aktualizováno 26. 10. 2023

Zprávy ze zastupitelstva

Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh na prostor pod nemocnicí „Centrum Horní Brána“

Město Český Krumlov vyhlásilo na konci července 2022 dvoufázovou otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž, jejímž cílem bylo vybrat nejvhodnější řešení lokality pod nemocnicí. „Architektonickou soutěží získávají zadavatelé několik odborných názorů na řešené téma, několik návrhů, zároveň je to způsob, jak přivést do regionu kvalitní architekty. Obdržené návrhy vytváří vizi do budoucna. V této soutěži se neřešil návrh stavby, ale územní studie. Zároveň je taková soutěž možností, jak otevřít veřejnou diskuzi s občany, jak by jejich město mělo vypadat,“ shrnuje Ing. arch. Petr Hornát.

S průběhem a výsledky architektonicko-urbanistické soutěže seznámila přítomné na zastupitelstvu Karin Grohmannová, zástupkyně administrátora soutěže ICCEA MOBA. Porota obdržela celkem 9 soutěžních návrhů. Soutěžní panely všech účastníků jsou společně s anotacemi uveřejněny na https://cceamoba.cz/souteze/ckr. Při výběru nejvhodnějšího (vítězného) návrhu byla zohledňována především urbanistická kvalita návrhu, dále pak společenský a ekonomický potenciál návrhu. Jako vítězný vzešel návrh č. 7 od architektonické kanceláře Gogolák + grasse s.r.o., jako druhý nejvhodnější shledala odborná porota návrh č. 8 od Pavel Hnilička Architects + Planers.

„Území řešené v soutěžních návrzích je v prvním ochranném pásmu památkové rezervace. Památkový ústav neměl možnost ovlivnit zadání soutěže, její průběh, ani vyhodnocení. V tuto chvíli proběhlo vstupní jednání s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a jednání budou dále intenzivně pokračovat. Hlavní otázkou jednání je, zda takto robustní masivní zástavba je možná v takto exponovaném místě,“ komentoval výsledky soutěže místostarosta odpovědný za územní plánování Ing. arch. Robin Schinko. „Myslím si, že bude nutné vést další diskuzi i o tom, jak toto území naplnit, protože se domnívám, že nabídka tisíců m2 ploch obchodů, služeb, kanceláří je pro potřeby města nadbytečná,“ hodnotí Robin Schinko.

Město Český Krumlov by s vítěznými návrhy od architektonické kanceláře Gogolák + grasse s.r.o. a ateliéru Pavel Hnilička Architects + Planers nyní rádo seznámilo občany a zahájilo tak veřejnou debatu.

„V tuto chvíli je nutné si vyjasnit dopravu, územní plán, domluvit se s památkáři… Bez toho se nemůžeme pouštět do zadávání urbanistické studie. To, jak se k tomuto území vrátíme v čase, bude záležet právě na tom, jak budou zodpovězeny tyto otázky a jaký budou mít názor na rozvoj našeho města občané,“ říká starosta Alexandr Nogrády. „Naše úsilí teď směřuje do prostoru kasáren ve Vyšném, kde je potenciál pro realizaci bydlení, služeb a doplňkové aktivity,“ uzavírá starosta.

 

Prezentace záměru Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice

Na zasedání zastupitelstva města byla představena prezentace společnosti Carthamus a.s., seznamující zájemce se svým záměrem rozšíření technologie v areálu Energobloku Domoradice. V prezentaci byl na úvod vysvětlen rozdíl mezi technologií ZEVO a technologií TAP (spalování tuhých alternativních paliv). Technologie ZEVO spaluje přímo nevytříděný komunální odpad, kdežto technologie TAP je palivo vyrobené recyklací komunálního odpadu, který nelze dále roztřídit a za jiných okolností by skončil právě na skládce. Záměrem společnosti Carthamus a.s. je využívat zmíněnou technologii spalování TAP v souladu s přijatým dlouhodobým hospodářským plánem zpracování a recyklace komunálního odpadu Evropské unie. Cílem projektu je využít 100 % komunálního odpadu pro recyklaci, nerecyklovatelnou část přetvořit na TAP a zastavit tím úplně skládkování.

Veškerá dokumentace k záměru Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice je zveřejněna v Informačním systému EIA.

Během diskuze zazněly například otázky, zda se v Domoradicích skutečně bude spalovat pouze TAP, nebo i komunální odpad. Zda v případě neúspěchu rozšíření na technologii TAP bude společnost dále pokračovat ve spalování biomasy, či jakým způsobem chce společnost zajistit surovinu (předpokládá se roční zpracování 80 tis. tun tuhých alternativních paliv). Veřejná diskuse k tomuto bodu jednání je součástí videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města zveřejněného na webových stránkách města.

 

Rekonstrukce administrativní budovy Sociálních služeb SOVY o.p.s.

V prvním nadzemním podlaží a suterénu administrativní budovy Domu s pečovatelskou službou na Vyšehradě č.p. 260 je umístěno zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb, v této budově nebyla provedena prakticky žádná rekonstrukce od doby jejího vzniku. Prostory jsou již nevyhovující, pracovníky zde trápí především vlhkost a plíseň.

Z toho důvodu se Sociální služby SOVY o.p.s. rozhodly objekt rekonstruovat a k financování využít dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci rekonstrukce by mělo dojít k zateplení celého objektu, výměně oken, střešní krytiny, odizolování suterénu a pořízení tepelného čerpadla a FVE. Rekonstrukce by neměla přesáhnout plánovaný rozpočet 20 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy zázemí Sociálních služeb SOVY o.p.s.

 

Zavedení služby „doprava na zavolání“

Zastupitel Jiří Kopal přednesl návrh na zavedení služby "senior taxi" a upozornil na možnost zapojení města do projektu "Taxík Maxík" (projekt lékáren Dr. Max) po vzoru měst Vimperk a Prachatice. „V tuto chvíli má Český Krumlov již k dispozici nabídku na tzv. "dopravu na zavolání", která by mohla fungovat taktéž jako "senior taxi", a nabízí možnost zajištění dopravy mikrobusy,“ reagoval starosta Alexandr Nogrády. Nyní se možnostmi zabývá rada města a nabídky zhodnotí ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství.

 

Radary v Krumlově zklidnily dopravu

Od července je opět v provozu městský radarový systém, za dobu měření je patrné zklidnění provozu a absence vážných dopravních nehod. Měření se týká nejvytíženějších úseků – na Chvalšinské, Objížďkové a nově Budějovické ulici.

„K 19. říjnu bylo zaznamenáno 5355 přestupků, nejčastější jsou přestupky okolo rychlosti 60–62 km/hod.,“ uvádí Ing. Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nejvíce přestupků - 57 %, se odehrálo na Objížďkové silnici, 27 % na Budějovické a cca 15 % na Chvalšinské. „Výše příjmů z pokut činí cca 3 mil. Kč od července 2023, včetně přestupků plynoucích z předchozího měření cca 1 mil Kč,“ doplňuje závěrem Jan Sládek. V současné chvíli je připravován přehledný dashboard se statistickými daty, který bude prezentován na webu města.

 

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva a setkání s občany

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 14. prosince, tradičně od 16:00 hod. v zasedací místnost ve 3. patře Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439. Podklady pro jednání a online přenos jsou k dispozici na webu města.

Vedení města zve také na pravidelné setkání s občany, které se tentokrát zaměří na lokalitu Špičák a Nové Dobrkovice. Setkání se uskuteční v úterý 7. listopadu na základní škole T. G. Masaryka (učebna č. 26 v 1. NP, vstup do budovy hlavním vchodem). Přijďte diskutovat s vedením města o tom, co vás v místě vašeho bydliště zajímá.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: