aktualizováno 14. 3. 2020

Nouzový stav v Českém Krumlově

Informace od 21. 3. do 25. 3. 2020

25. 3. 2020

21.30 hodin: U klientů a personálu Sociálních služeb SOVY o.p.s. byla pozitivně diagnostikována nákaza COVID-19

U sedmi klientů odlehčovací služby a třech členů personálu v objektu Za Soudem byla potvrzena nákaza COVID-19, na výsledky jednoho (posledního) testu prozatím čekáme. Celkem bylo testováno 18 klientů a 15 členů personálu. Situaci konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí i Jihočeským krajem, všichni nakažení jsou izolováni, je zajištěna péče o ně, další kroky budeme podnikat dle instrukcí hygieniků. Zdůrazňujeme, že nákaza se netýká druhé budovy na Vyšehradě.

17.30 hodin: Na veřejně dostupných místech nejvýše ve dvou!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zapovídá přítomnost na veřejnosti ve více než dvou osobách. Výjimky: členové domácnosti, při výkonu povolání/podnikání či účasti na pohřbu. Povinné je rovněž dodržovat odstup 2 metrů od ostatních osob.

24. 3. 2020

14.00 hodin: Dotazník UNICEF "Jak zvládáte nouzový stav?"

Ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba: „Český UNICEF nezůstává stranou dění, již minulý týden jsme spustili kampaň zastavmecovid.cz a jako podporu pro české rodiče jsme zveřejnili osm doporučení, jak s dětmi mluvit o koronaviru.

Také bychom v současné situaci chtěli porozumět, jak děti a jejich rodiny tráví nouzový stav, jaká je u nich atmosféra, co dělají, co jim nejvíc chybí, jak se školáci učí, jestli jim tato situace přinesla i něco pozitivního. Každý se s mimořádnou situací vyrovnává po svém, každý ji vnímá trochu jinak, je důležité dětem a jejich rodinám naslouchat.

Připravili jsme dotazník, jehož vyplnění trvá přibližně 5 minut a byli bychom moc rádi, pokud se do něj zapojí celé rodiny (samozřejmě každý samostatně) tak, aby v anketě nechyběla perspektiva dětí a mladých lidí, kteří se jinak podobných anket obvykle nezúčastňují. Pohledy a názory, které jsme zatím dostali, jsou moc zajímavé, koncem toho týdne bychom je chtěli zveřejnit."

Dotazník je k dispozici zde

10.30 hodin: Evidence dobrovolníků - výzva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá všechny dobrovolníky, kteří mohou pomáhat v oblastech:

  • výkon zdravotnického povolání, pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních,
  • ostatní činnosti (např. nákup seniorům, výpomoc při prodeji potravin a dalších nezbytných služeb),

aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodíleli na poskytování služeb a přispěli tak k ochraně zdraví všech občanů České republiky a překonání této tíživé situace. Kontakty budou shromažďovány do databáze, která bude využita v případě potřeby v rámci řešení nastalé mimořádné situace.

Více informací je dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje

Kontakty vyplněné do formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).

23. 3. 2020

20.00 hodin: Úplné uzavření Městského úřadu Český Krumlov pro veřejnost

S ohledem na vývoj situace epidemie koronaviru rozhodla Rada města Český Krumlov na schůzi 22. 3. 2020, že s účinností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání bude Městský úřad Český Krumlov pro veřejnost zcela uzavřen. Jedinou výjimkou bude podatelna, která bude k dispozici veřejnosti v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin a ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.

K tomuto kroku přistoupila rada města po dohodě s tajemníkem městského úřadu poté, co vyhodnotila první týden fungování úřadu v omezeném režimu (16. 3 - 20. 3.) a na základě stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020, které uvádí, že k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem lze po dobu trvání nouzového stavu používat doklady i po skončení jejich platnosti.

S ohledem na tuto skutečnost i nízký zájem veřejnosti u některých agend tedy již není důvod nadále tyto činnosti vykonávat. Vládním usnesením je uloženo orgánům veřejné moci zejména chránit zdraví veřejnosti i občanů a nevykonávat agendy, které nejsou bezpodmínečně nezbytné k zajištění chodu státu.

Městský úřad Český Krumlov nadále funguje ve značně omezeném režimu, nicméně veřejnost se na něj může obracet prostřednictvím telefonu, e-mailu, datových zpráv či prosté pošty a zaměstnanci se jí vynasnaží v maximální míře vycházet vstříc. Zjednodušené telefonní kontakty naleznete na konci tohoto dokumentu, v plné podobě poté na webových stránkách města Český Krumlov.

V této souvislosti připomínáme, že nouzový stav může být v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), např. když nestihnete podat včas odvolání proti rozhodnutí. Po ukončení doby trvání nouzového stavu začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, zároveň s touto žádostí musí být ovšem proveden i samotný zmeškaný úkon. Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

Děkujeme za pochopení.

Telefonické kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu v době nouzového stavu jsou k dispozici zde. 

18.00 hodin: Nová opatření v boji s koronavirem

Vláda České republiky na dnešní schůzi přijala nová opatření v boji s koronavirem, vybíráme ty dle našeho názoru nejdůležitější:

  • veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 1. dubna (dosud platila do 24. 3. 6:00 hodin);
  • přeshraniční pracovníci (pendleři) si budou muset zvolit, zda do práce přestanou jezdit, nebo se dočasně (na tři týdny) do země své práce přestěhují, po návratu budou umístěni do karantény;
  • budou prominuty zálohy pro právnické a fyzické osoby na daň z příjmu a sankce z pozdního podání daně z nabytí nemovitostí, kde se termín odsouvá na 31. července;
  • změna času pro nákupy seniorů - ti budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 8:00 do 10:00, v menších (do 500 metrů čverečních) už omezení platit nebude.

Čekáme na písemné vyhotovení usnesení vlády, která následně vyhodnotíme a budeme informovat o jejich dopadech na život v Českém Krumlově.

14.00 hodin: Informace pro rodiny klientů umístěných v Domově pro seniory Kaplice

V Domově pro seniory Kaplice, tak jako v jiných domovech po celé ČR, je od 10. března 2020 vyhlášen zákaz návštěv. Kontakt s rodinou a blízkými je pro klienty domova velmi důležitý, se svými blízkými tak nyní mohou být v kontaktu například prostřednictvím mobilního telefonu. Pokud senior telefon nemá, nebo se nemůžete na jeho telefon dovolat, můžete zavolat na telefonní čísla 606 755 081 nebo 734 579 436 a sociální pracovnice telefonický rozhovor zprostředkují. Abyste se mohli i vidět, můžete využít nově i Skype, pro spojení kontaktujte zaměstnance domova na výše uvedených telefonních číslech. Název Skype účtu je Domov pro seniory Kaplice. Tuto službu je možné využít v pracovních dnech.

12.00 hodin: Informace o zápisech do 1. tříd

Ve středu 18. 3. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých "tradičních postupů" dle opatření ministerstva.

Zápisy do prvních tříd v Českém Krumlově budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (doporučeným dopisem, osobně - vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce základními školami bude probíhat od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020 do 17.00 hodin. Během příštího týdne dostanou zákonní zástupci dětí žijících v Českém Krumlově žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a další dokumentaci do poštovní schránky.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané základní školy, lze však využít i univerzálních přiložených formulářů, které obdrží rodiče poštou.

Podrobnější informace pro rodiče jsou dostupné zde.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 v Českém Krumlově by měly proběhnout dne 5. 5. 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 město Český Krumlov v současné době neví, jakým způsobem zápis proběhne. Rodiče se včas dozví, zda bude zápis probíhat klasickým způsobem, nebo např. jako u ZŠ bez přítomnosti dětí i rodičů.

Další informace ze školství

Ministr školství k průběhu školního roku
„Reálný scénář návratů žáků do škol je druhá polovina května. Situace je těžká a nová pro učitele, pro žáka a studenty i pro rodiče. Děkuji všem, jak se situace zhostili, většina rodin se nachází ve velmi těžké situaci a musí se na vzdělávacím procesu podílet více než kdy dříve. Děkuji řadě pedagogů, kteří se rychle zhostili výuky přes internet," řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga. Plaga poděkoval za aktivitu a pomoc univerzitám a mládežnickým organizacím.

Termín a podoba maturit
Ministr školství Robert Plaga také požádal školy, aby s řediteli sestavili plán výuky na následující týdny. Mělo by se jednat hlavně o formu procvičování. Maturity proběhnou po třech týdnech po obnově výuky. „Jednotná přijímací zkouška proběhne co nejdříve po znovuotevření škol, nedojde ke změně její podoby. Tyto zkoušky proběhnout dva týdny po otevření škol a to v jediném kole. Státní část maturit proběhne po 21 dnech po otevření škol a to bez písemné části z českého a cizího jazyka. Didaktické testy budou vyhodnoceny přímo na daných školách, aby byl ušetřen čas," uvedl ministr. Zároveň uvedl, že pokud nebude otevřena škola do 1. června, bude maturitní vysvědčení uděleno jako průměr posledních tří vysvědčení a uzavření klasifikace proběhne podle dalšího vývoje.

Letní prázdniny nejspíš nebudou zkráceny
Ministr školství Robert Plaga také nepočítá s tím, že by byl zkrácen termín letních prázdnin, ačkoli je v současné době zvažováno mnoho různých scénářů. Ohledně data otevření škol bude čekat na vyhodnocení situace od ministerstva zdravotnictví.

11.30 hodin: V okrese Český Krumlov jsou potvrzeny tři případy výskytu nákazy COVID-19

V souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích uvádíme, že v okrese Český Krumlov (tj. ORP Český Krumlov a ORP Kaplice) jsou v tomto okamžiku hlášeny tři potvrzené případy nákazy COVID-19.

22. 3. 2020

22.00 hodin: Město nakoupí pro obyvatele deset tisíc textilních roušek

V neděli večer zasedala poprvé v historii Rada města Český Krumlov online. Radní se připojili na video jednání ze svých domovů, aby bezodkladně odsouhlasili objednávku deseti tisíc roušek pro obyvatele.

Textilní roušky vyrobí společnost z okresu Český Krumlov a na financování zakázky za 471 900 korun se bude podílet i městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond, která uhradí polovinu nákladů. Vedení města se také podařilo zprostředkovat koupi 16 900 roušek a 300 respirátorů pro českokrumlovské firmy, např. Kámen a písek, Schwan Stabilo, Schwan Cosmetics, Fronius a dalším.

„Od státu máme přislíbené jednorázové roušky, my ale chceme, aby každý občan dostal textilní roušku, která má delší životnost. Podařilo se nám vyjednat s výrobcem, že nám roušky dodá během jednoho až dvou týdnů, následně je budeme distribuovat obyvatelům," uvádí starosta Dalibor Carda.

Český Krumlov má necelých třináct tisíc obyvatel, zbylé tři tisíce roušek proto zajistí město prostřednictvím šicích dílen, jejichž organizace, zásobování a distribuce se ujalo. Dosud roušky distribuovalo do nemocnice, lékáren, supermarketů, čerpacích stanic, hasičskému sboru, Policii ČR a dalším otevřeným provozům ve městě. Další várky budou určené obyvatelům. V šicí dílny se proměnily některé mateřské a základní školy, zámek, kláštery a další provozy ve městě.

Sběr i distribuce materiálu se soustřeďuje na městském úřadu. „Obrací se na nás řada švadlenek, které doma vyrábí desítky roušek, už obstaraly svoje okolí a v současné chvíli chtějí pomoci dalším obyvatelům. Donést je mohou na podatelnu městského úřadu v pracovní dny od 8 do 15 hodin, my následně zajistíme jejich distribuci," dodává starosta.

16.30 hodin: Slovo věřícím od českokrumlovského preláta Václava Píchy

O čtvrté postní neděli vydal českokrumlovský prelát Václav Pícha vzkaz, kde vyjadřuje vděčnost nad pomocí lidí, kteří stojí v boji pro koronaviru v první linii: lékařů, zdravotníků, lékárníků, policistů, hasičů, vojáků, prodavačů v supermaketech a dalším. Vyzývá k semknutnosti lidí a věří v naději, vyzdvihuje dobrovolníky, kteří se nezištně zapojuji do pomoci bližním. Rovněž přibližuje fungování farnosti v této náročné době. Celé znění je k dispozici zde

21. 3. 2020

13.00 hodin: Město si váží finančních darů

V posledních dnech jsme obdrželi od mnoha občanů i podnikatelů dotazy, jak postupovat v případě, že by rádi městu Český Krumlov v této obtížné době přispěli finanční částkou na pokrytí výdajů na pořízení ochranných pomůcek a materiálu, nebo zajištění nákupů a stravování pro seniory a podobně.

Samozřejmě nás tento zájem a snaha pomoci velmi těší, proto pokud budete mít vážný zájem finančně přispět formou daru, obraťte se prosím na Odbor financí MěÚ Český Krumlov, buď telefonicky (380 766 250, 777 772 387) nebo e-mailem na adresu jan.stabernak@ckrumlov.cz, kde se dozvíte informace, jak postupovat.

Za vámi poskytnuté finanční dary předem děkujeme a jsme rádi, že se v této nelehké situaci dostává do popředí vzájemná solidarita mezi městem a občany.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: